Så dumt att skå­de­spe­lar­na skru­var på sig

Svenska Dagbladet - - KULTUR - An­na Hell­sten for­namn.ef­ter­namn@svd.se

Film | Ko­me­di

Home again – Kär­le­ken flyttar in Re­gi: Hal­lie Mey­ers-Shy­er 1 TIM 37 MIN. BARNTILLÅTEN Går det att re­cen­se­ra den här fil­men ut­an att näm­na att re­gis­sö­ren Hal­lie Mey­ersS­hy­er är dot­ter till Nan­cy Mey­ers, an­sva­rig för någ­ra av vår tids bäs­ta Hol­ly­wood­ko­me­di­er? Ab­so­lut. Men hur gör man när den yng­res film är full­kom­ligt ma­ri­ne­rad i den äl­dres dna, och när Mey­ers den äld­re dess­utom pro­du­ce­rat?

Hand­ling­en först: Ree­se Wit­herspoon spe­lar Alice, en ny­se­pa­re­rad hem­in­re­da­re och mam­ma som det är synd om, fast ba­ra li­te. Hon har läm­nat sin rö­ri­ge ma­ke (Mi­chael Sheen i ett opå­lit­ligt skägg) och flyt­tat in i sin dö­de stjärn­re­gis­sörs­pap­pas om­bo­na­de Los Ang­e­les-vil­la. På sin 40-års­dag går hon ut och träf­far på tre 27-åring­ar som har gjort en ar­ty kort­film i svart­vitt. De dric­ker vin, hon flir­tar med den snyg­gas­te 27-åring­en och dagen ef­ter föreslår Ali­ces film­stjär­ne­mam­ma att hon ska lå­ta dem bo i gäst­hu­set.

Vips så lig­ger kil­lar­na och rull­lar sig i dy­ra egyp­tis­ka la­kan och dreg­lar över stjärn­re­gis­sö­rens gam­la skriv­ma­skin. Alice och den snyg­ge blir kä­ra fastän hon är 40, men sen blir det komplicerat ef­tersom hon är 40. Och sen kom­mer skäg­get och vill bör­ja om, och så ska Alice in­re­da en elak över­klasskvin­nas hus, och så blir det li­te fler pro­blem, fast sen blir al­la vän­ner och äter mid­dag i den tind­ran­de träd­går­den. Det lå­ter kanske in­te så dumt, men dumt är pre­cis vad det är.

Var­för Hal­lie Mey­ers-Shy­er valt att läg­ga sin de­but­film så nä­ra mam­mans är kanske in­te så kons­tigt, men var­för Nan­cy Mey­ers in­te an­vänt hår­da­re ny­por i sin pro­du­centroll fram­står som re­na själv­ska­de­be­te­en­det. Ro­man­tis­ka ko­me­di­er får ju gär­na ha hur fluf­fi­ga pre­mis­ser som helst – med ett be­sjä­lat hant­verk kan sum­man bli oänd­ligt myc­ket stör­re än de­lar­na, nå­got Nan­cy Mey­ers egen ka­ta­log är ett mesta­dels ly­san­de ex­em­pel på. ”Kär­le­ken flyttar in” är där­e­mot ba­ra ton­döv, en en­da räc­ka job­bigt sva­ji­ga sce­ner med skå­de­spe­la­re som ser ut att skru­va på sig när de mås­te öpp­na mun­nen. Se om ”It’s com­pli­ca­ted” i stäl­let – el­ler, för den som vill se Ree­se Wit­herspoon brot­tas med lyx­liv och äk­ten­skaps­kval, se om ”Big litt­le li­es”. ª

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.