50-åring med vux­na barn – finns hon ens?

Svenska Dagbladet - - KULTUR - Jan Sö­derqvist film@svd.se

Film | Ko­me­di

50 vårar

Re­gi: Blandi­ne Le­no­ir Ma­nus: Blandi­ne Le­no­ir, Je­an-Luc Ga­get 1 TIM 29 MIN. FRÅN 11 ÅR Finns Au­ro­re alls läng­re? Vem är hon i så fall, nu när hon har upp­nått vad som så vac­kert kal­las över­gångs­ål­dern (med till­hö­ran­de vär­me­vall­ning­ar), och till vil­ken an­vänd­ning är hon? Och för vem? Dött­rar­na fri­gör sig med fart, ex-ma­ken drog vi­da­re till en yng­re års­mo­dell för länge se­dan och hen­nes li­ka plöts­ligt som läg­ligt upp­dykan­de ung­doms­kär­lek (Thi­bault de Mon­ta­lem­bert) är märk­vär­digt svår­för­förd.

En åter­kom­man­de scen är den där Au­ro­re (Ag­nès Ja­oui) för­sö­ker gå ut ge­nom en glas­dörr som för­vän­tas öpp­na sig au­to­ma­tiskt, men av nå­gon an­led­ning tar sen­so­rer­na som ska re­a­ge­ra på ut­gå­en­de tra­fik ing­en no­tis om hen­ne. Och på re­stau­rang­en där hon job­bar en­vi­sas den nye äga­ren med att kal­la hen­ne för Sa­mant­ha ef­tersom ”det är sex­i­ga­re”. Det he­la blir så få­nigt att hon ba­ra mås­te sä­ga upp sig.

Är till­va­ron i grun­den orätt­vis ef­tersom män­nen i Au­ro­res ål­der tycks va­ra höggra­digt om­svär­ma­de av yng­re kvin­nor? Är i så fall lös­ning­en någ­ra stra­te­gis­ka skön­hets­ingrepp? Hen­nes vä­nin­na Ma­no (Pa­scal Ar­bil­lot) sva­rar ener­giskt ja och ja på des­sa bå­da frå­gor och age­rar där­ef­ter. Au­ro­re är mind­re dog­ma­tisk och prö­var sig fram på jakt ef­ter en smu­la fot­fäs­te.

Det finns myc­ket att dis­ku­te­ra här. Till ex­em­pel: om det nu är så att unga kvin­nor trå­nar ef­ter gub­bar, vem ska då i förs­ta hand kland­ras för det­ta? Men ”50 vårar” tug­gar in­te på någ­ra sär­skilt hår­da te­ser, ut­an le­ker var­samt med dem, vän­der och vri­der på dem för att se vad som even­tu­ellt går att an­vän­da. Hu­morn är varm, blic­ken på var­da­gen och åld­ran­det är prö­van­de. Kon­struk­tio­nen är litet enkla­re än vad som bru­kar va­ra fal­let när Ja­oui själv re­gis­se­rar, men fil­men får myc­ket gjort på litet ut­rym­me. ª

Ag­nès Ja­oui (i mit­ten). Foto: Fol­kets Bio

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.