Stor­men kring Lund­bergs krö­ni­ka

Svenska Dagbladet - - KULTUR - Max­i­me Pers­dot­ter Wall­ström max­i­me.pers­dot­ter­wall­strom@svd.se

Skuld­be­läg­gan­de, bris­tan­de klas­sa­na­lys och ett bort­glömt pat­ri­ar­kat. Lot­ta Lund­bergs krö­ni­ka har ska­pat debatt. Här gui­dar SvD till tu­rer­na kring krö­ni­kan. I mån­da­gens tid­ning pub­li­ce­ra­de SvD Lot­ta Lund­bergs krö­ni­ka ”Unga ut­brän­da kvin­nor – en sam­hälls­fa­ra”. I tex­ten me­nar hon att de ut­brän­da har ett eget an­svar för sitt in­sjuk­nan­de – då de miss­lyc­kats att sät­ta grän­ser.

Ut­gångs­punk­ten för krö­ni­kan är SVT Edit-se­ri­en ”We can’t do it”, där pro­gram­le­da­ren Fan­na Ndow Norr­by träf­far kvin­nor­na som bränts ut. Med­ver­kar gör bland an­nat Nour El-Re­fai och Mi­chae­la For­ni, men även en ut­bränd 18-åring och fle­ra psy­ko­lo­ger. Se­ri­en har fått go­da vits­ord i so­ci­a­la me­di­er – och har även fö­re­sla­gits att vi­sas på sko­lor och ar­bets­plat­ser.

Re­ak­tio­ner­na mot Lot­ta Lund­bergs krö­ni­ka lät in­te vän­ta på sig och många per­so­ner som själ­va li­der av ut­matt­ning har hört av sig till SvD. Kri­ti­ken har till och med för­e­vi­gats i se­ri­e­for­mat av Elin Lucas­si på Po­li­tism. Här föl­jer en sam­man­fatt­ning av kri­ti­ken:.

Spar­kar på dem som re­dan lig­ger

Skuld­be­läg­gan­de är det ord som flest gång­er an­vänds om Lund­bergs krö­ni­ka. Ex­pres­sens Ida Öl­me­dal skrev att ”var­je gång kvin­nors pre­sta­tions­hets är på ta­pe­ten, så mås­te nå­gon dräm­ma nä­ven i bor­det och för­kla­ra att de min­sann har sig själ­va att skyl­la”.

Bris­tan­de klas­sa­na­lys

En del av kri­ti­ken mot Lot­ta Lund­bergs krö­ni­ka har hand­lat om hen­nes fo­kus på me­del­klasskvin­nor. ”Hon ver­kar tro att hårt ar­be­tan­de kvin­nor i and­ra sam­hälls­skikt sko­nas”, skri­ver Evelyn Schreiber i Da­gens Ny­he­ter.

Det går in­te att bort­se från pat­ri­ar­ka­tets bo­jor

Fle­ra av dem som re­a­ge­rat på Lund­bergs krö­ni­ka har hän­vi­sat till sam­häl­lets pat­ri­ar­ka­la struk­tur som orsak till ut­matt­ning hos kvin­nor. Da­na Pour­ko­mey­li­an och Jen­ny Nguy­en skrev i SvD att flic­kor i tolvårs­ål­dern går upp 30 mi­nu­ter ti­di­ga­re än si­na pojk­kam­ra­ter för att gö­ra sig fi­na in­för skol­da­gen.

De po­si­ti­va rös­ter­na

Men re­ak­tio­ner­na har även va­rit po­si­ti­va. Jour­na­lis­ten Andreas Ek­ström var en av dem. Även and­ra lä­sa­re gav sitt stöd åt Lundberg på so­ci­a­la me­di­er. ”Det hon me­nar är att man själv har ett an­svar för att bry­ta mot nor­men att va­ra al­la till lags, sär­skilt som me­del­klass­flic­ka”, skrev en per­son på SvD Kul­turs Fa­ce­book-si­da.

Lot­ta Lundberg re­pli­ke­rar

11/10 pub­li­ce­ra­de SvD Lot­ta Lund­bergs replik på kri­ti­ken – i vil­ken hon me­nar sig va­ra fel­tol­kad men att man ibland mås­te ta an­svar för hur man upp­fat­tas. Hon lyf­te fram de brå­ki­ga flic­kor­na som fö­re­bild: ”Om ni ha­de brå­kat li­ka myc­ket med sy­ste­met som ni gör med mig ha­de ni va­rit en bra bit på väg.” ª

Foto: IBLoch SVT Play

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.