Plöts­ligt bör­jar gänget vrä­ka ner böc­ker

Svenska Dagbladet - - KULTUR -

Att vil­ja ha det tyst på bib­li­o­te­ken är kryd­dat med klassförakt, me­nar bor­gar­rå­det Ro­ger Mo­gert. Men sna­ra­re är det så att vi svi­ker unga ge­nom att in­te hål­la ord­ning i bib­li­o­te­ken.

e som pro­pa­ge­rar för att det ska va­ra tyst på bib­li­o­te­ket vill i själ­va ver­ket om­vand­la det till ett mau­so­le­um över boken. De vill dri­va ut lä­so­vana och där­med ovär­di­ga be­sö­ka­re ur temp­let. Dess­utom be­sö­ker de säl­lan fi­li­a­ler­na i för­or­ten och vet allt­så in­te vad de ta­lar om.

Un­ge­fär så ut­tryck­te sig Stock­holms kultur- och stads­bygg­nads­bor­gar­råd Ro­ger Mo­gert (S) i en ar­ti­kel i SvD (12/10). Han be­rät­ta­de att för ho­nom – som kom från ett hem där det in­te läs­tes – blev bib­li­o­te­ket vägen från för­or­ten ”till en an­nan, stör­re värld”.

Sam­ma dag som jag lä­ser hans ar­ti­kel be­sö­ker jag Stads­bib­li­o­te­ket. Jag kö­ar för att få hjälp av bib­li­o­te­ka­ri­er­na i den­na bygg­nad som för­kropps­li­gar det tem­pel över boken som Mo­gert ral­je­rar över. Här är så vac­kert att många kom­mer hit ba­ra för att an­dakts­fullt be­skå­da Gunnar Asplunds ar­ki­tek­to­nis­ka hyll­ning till lit­te­ra­tu­ren; ett ungt ja­panskt par tar trap­pan upp till bok­hyl­lor­na för att där­i­från fo­to­gra­fe­ra mäs­ter­ver­kets in­si­da.

Förutom för­syn­ta sam­tal rå­der tyst­nad. Tills en plöts­lig smäll ska­kar lo­ka­len. Från en av gång­ar­na in­nan­för ro­tun­dans bok­hyl­la en trap­pa upp har en tjock bok – tu­sen si­dor minst – sla­git ner i gol­vet ne­dan­för. Nå­gon har kas­tat ut den, och nu lå­ter det som om böc­ker vräks ut ur hyl­lor­na på and­ra si­dan väg­gen. Strax dy­ker ett ti­o­tal poj­kar i öv­re ton­å­ren upp på bal­kong­en ovan­för oss. Med en ut­stu­de­rat hån­full min stäl­ler de sig vid räc­ket som för att in­för oss, de­ras publik mitt i ro­tun­dan, vi­sa att de min­sann gör som de vill här. Någ­ra av dem låt­sas lä­sa böc­ker, men det är up­pen­bart att även des­sa kan kom­ma att dim­pa ner i gol­vet när som helst.

All öv­rig verk­sam­het av­stan­nar. Bib­li­o­te­ka­ri­en fram­för mig fum­lar av sig läs­glas­ö­go­nen för att hit­ta till knap­pen som ska lar­ma väk­ta­re. Ef­ter sin upp­vis­ning ru­sar poj­kar­na mot ut­gång­en, men vrä­ker först om­kull en mon­ter med bro­schy­rer. Då­net när den tunga me­tall­kon­struk­tio­nen slår i sten­gol­vet är öron­be­dö­van­de.

DVi svi­ker unga som skul­le kun­na upp­täc­ka värl­den via lit­te­ra­tu­ren.

För­troll­ning­en i bok­temp­let är bru­ten och en sorg­sen för­stäm­ning tar vid. När jag får den ef­ter­sök­ta boken som häm­tats upp ur ma­ga­sin frågar jag bib­li­o­te­ka­ri­en om lik­nan­de sa­ker hän­der of­ta. ”Nej, in­te här dess­bätt­re. Men ute i fi­li­a­ler­na är det van­ligt”, be­rät­tar han.

Det mås­te va­ra de fi­li­a­ler­na som Mo­gert me­nar att vi som gil­lar tys­ta bib­li­o­tek in­te vet nå­got om. Jag kom­mer att tän­ka på hur skol­bib­li­o­te­ket i Hov­sjö – en stads­del i Sö­der­täl­je som i dag klas­sas som ett ut­satt om­rå­de – un­der min hög­sta­di­e­tid var en oas för ”plugg­häs­tar”, ”glas­ö­go­nor­mar”, ”mob­bof­fer” och and­ra som an­sågs be­fin­na sig långt ner i hackord­ning­en. För så­da­na ele­ver var bib­li­o­te­ket en fre­dad zon där det of­tast råd­de lugn och ro. Och jag tän­ker att det är tvärte­mot vad Mo­gert skri­ver: vi svi­ker unga som skul­le kun­na upp­täc­ka värl­den via lit­te­ra­tu­ren när vi in­te upp­rätt­hål­ler ord­ning i vå­ra bib­li­o­tek.

Anders Q Björk­man är SvD:s bi­trä­dan­de kul­tur­chef. SvD.se/av/anders-q-bjork­man

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.