Mu­sik­va­let: Bäs­ta klassiska ski­vor­na

Svenska Dagbladet - - KULTUR -

So­na­ta for vi­o­lin & pi­a­no in B mi­nor Aman­da Mai­er

Num­mer två i ut­giv­ning­en av Aman­da Mai­ers musik om­fat­tar musik för vi­o­lin, men ock­så in­tres­san­ta

”Fy­ra sång­er” från 1878. Sa­bi­na Bisholt, som utex­a­mi­ne­ra­des från Ope­ra­hög­sko­lan för­ra året, ger de tids­ty­pis­ka, käns­lo­sam­ma tex­ter­na av Carl-Da­vid af Wirsén en rö­ran­de in­ram­ning med sin ung­dom, ekon av kom­po­si­tö­rens. Vi­o­lin con­cer­tos Brit­ten & Hin­de­mith

Den tys­ka vi­o­li­nis­ten Ara­bel­la Ste­in­bacher kon­tras­te­rar här två vi­o­lin­kon­ser­ter skriv­na strax fö­re and­ra världs­kri­gets ut­brott och be­skri­ver mu­si­ken som ”sprick­fär­di­ga av känslo­mäs­sig rö­rel­se och la­tent för­tviv­lan”. Bäg­ge ver­ken har ock­så en kopp­ling till USA, Brit­tens för att den urupp­för­des där och Hin­de­mith för att han 1940 emi­gre­ra­de till USA. The ope­ra edi­tion Claudio Ab­bado

Här har vi en ti­dig jul­klapp: di­ri­gen­ten Claudio Ab­bados samt­li­ga ope­ra­in­spel­ning­ar un­der fy­ra de­cen­ni­er på skiv­bo­la­gen Deutsche Gram­mop­hon och Dec­ca. 60 cd­ski­vor med tju­go ope­ror och ar­tis­ter som Bryn Ter­fel, Ro­be­ro Alag­na, och An­na Netre­b­ko, med Lon­don Symp­ho­ny Or­chest­ra, Ber­li­ner Phil­har­mo­ni­ker, och Wi­e­ner Phil­har­mo­ni­ker, med fle­ra. Fol­kets musik I ”Fol­kets musik” lå­ter pro­gram­le­da­ren Kodjo Ako­lor folk­mu­si­ker mö­ta ”svens­ka stjär­nor som Ola Sa­lo, Mikael Wi­e­he, Lo­reen och Bo Kas­pers or­kes­ter”. I förs­ta av­snit­tet ha­de Lou­i­sa Ly­ne och di Yid­dishe Ka­pelye full­stän­dig koll på ”It ta­kes a fool to re­main sa­ne”. Lyss­na på min pro­fe­tia, tra­di­tions­mu­si­ker­na kom­mer i samt­li­ga fall kän­na bätt­re till pop­mu­si­ken än vice ver­sa.

På Deutsche Gram­mop­hon!

21 spår Ab­ba, sång­er från mu­si­ka­ler­na och so­lo­kom­po­si­tio­ner med ton­sät­ta­ren en­sam vid pi­a­not. Det blir tydligt i den av­slö­jan­de en­kel­he­ten vil­ken skicklig pi­a­nist Ben­ny Andersson är, men ock­så att väl­gjor­da me­lo­di­er går en mo­dig ba­lans­gång mel­lan att ha ären­de och bli mu­zak. Kva­li­te­ten över­le­ver, som med Puc­ci­ni.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.