Bar­bro Ka­ra­bu­da är död

Svenska Dagbladet - - KULTUR -

Do­ku­men­tär­fil­ma­ren, för­fat­ta­ren och re­gis­sö­ren Bar­bro Ka­ra­bu­da är död, upp­ger hen­nes fa­milj för TT. Hon av­led den 7 oktober ef­ter en läng­re tids sjukdom. Hon blev 82 år gam­mal.

Sin förs­ta re­por­ta­ge­bok, ”Tur­ki­et, mitt and­ra hem­land”, skrev hon 1957 som 22-åring. Hon ha­de då gift sig med den tur­kis­ke stu­den­ten Gü­nes Ka­ra­bu­da och satt en ka­me­ra i hans hän­der. Samarbetet mel­lan dem re­sul­te­ra­de med ti­den i ett 50-tal tv-do­ku­men­tä­rer samt fle­ra böc­ker och ra­di­o­re­por­tage från värl­dens al­la hörn. Från och med 70-ta­let äg­na­de sig Bar­bro Ka­ra­bu­da mer åt fik­tivt be­rät­tan­de. Hon re­gis­se­ra­de tv-fil­men ”Am­bas­sa­den” (1974) och 1991 fil­ma­ti­se­ra­de hon vän­nen och för­fat­ta­ren Ya­sar Ke­mals no­vell ”Vi­ol­buk­ten” med Sven Woll­ter i hu­vud­rol­len. TT

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.