We­ins­te­in ut­reds av po­lis

Svenska Dagbladet - - KULTUR -

Film­pro­du­cen­ten Har­vey We­ins­te­in an­kla­gas av allt fler kvin­nor för våld­täk­ter och sex­u­el­la tra­kas­se­ri­er. Nu har po­li­sen i New York bör­jat nys­ta i över­grep­pen, skri­ver New York Post. En­ligt käl­lor till tid­ning­en har po­lis­ut­re­da­re fått or­der om att hit­ta och in­ter­vjua even­tu­el­la of­fer för Hol­ly­wood-mo­gu­lens över­grepp.

Upp­dra­get kom­mer ef­ter att tre kvin­nor träd­de fram i tid­skrif­ten The New Yor­ker i tis­dags och an­kla­ga­de film­pro­du­cen­ten för våld­täkt.

Det är in­te förs­ta gång­en som New York-po­li­sen in­tres­se­rar sig för Har­vey We­ins­te­in. 2015 spe­la­de po­li­sen i hem­lig­het in när han er­kän­de att han taf­sat på en ung fo­to­mo­dell på sitt kon­tor på Man­hat­tan. Åkla­ga­re la­de dock ner ut­red­ning­en med förklaringen att in­spel­ning­en in­te skul­le hål­la som be­vis.

Sam­ti­digt med­de­lar Oscarsa­ka­de­min att de pla­ne­rar att hål­la ett ex­train­satt mö­te om We­ins­te­ins fram­tid in­om or­ga­ni­sa­tio­nen, skri­ver BBC. Han har re­dan spar­kats ut av den brit­tis­ka fil­ma­ka­de­min, Baf­ta. Björn Berglund/TT

Har­vey We­ins­te­in. Foto: Wil­li­am Far­ring­ton/IBL

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.