Körs­bärs­träd­går­den rym­mer en sam­ti­da glän­ta

Svenska Dagbladet - - KULTUR - Lars Ring lars.ring@svd.se

Scen | Te­a­ter Körs­bärs­träd­går­den

Text: An­ton Tje­chov

Re­gi: An­na Pet­ters­son Ma­nus: An­na Pet­ters­son. Rö­rel­se­ge­stalt­ning: Alek­sand­ra Czar­nec­ki Plau­de. Ko­re­o­gra­fi: Susanne Ja­re­sand. Sce­no­gra­fi: An­na Pet­ters­son, Max Mit­le. Musik: Gusta­ve Lund

Medv: Kaj Ahl­gren, Åke Ar­vids­son, Gi­se­la Nils­son, Al­va Pet­ters­son, He­le­na Svart­ling, Char­lot­te Trul­sen Tje­chov som all­de­les ny, men med skär­vor av and­ra be­ty­del­ser och skå­de­spe­lar­na som dan­san­ta med­kre­a­tö­rer. Re­gis­sö­ren An­na Pet­ters­son har nått Sundsvall.

Tänk om den psy­ko­lo­gis­ka re­a­lis­men – och där­med en typ av dra­ma­tik av­sedd för ett bor­ger­skap mot slu­tet av 1800-ta­let – är en pa­ran­tes. Att dess kän­ne­tec­ken är tom­ma kon­ven­tio­ner: låt­sas­väg­gen mot publi­ken, den sto­ra in- och ut­le­vel­sen och skå­de­spe­la­ren som pre­sta­tion­styngd ek­vi­li­brist.

Skå­de­spe­la­ren, re­gis­sö­ren, te­a­ter­che­fen och dok­to­ran­den An­na Pet­ters­son dri­ver den­na tes med em­fas. Nu har hon iscen­satt en ab­so­lut egen ver­sion av det väl­kän­da Tje­chov­dra­mat ”Körs­bärs­träd­går­den” på Te­a­ter Väs­ter­norr­land. En tolk­ning som väg­rar all en­ty­dig­het, som rör sig mel­lan po­e­tisk pe­da­go­gik och en rad dansin­slag. Hon har ar­be­tat med två spe­ci­a­lis­ter: för rö­rel­se­ge­stalt­ning­en står Alek­sand­ra Czar­nec­ki Plau­de, för ko­re­o­gra­fin Susanne Ja­re­sand.

An­na Pet­ters­son och en­semb­len har valt ut vis­sa te­man, rol­ler och sce­ner som man ser som vä­sent­li­ga. För­bin­del­se­län­kar som går på tvärs ge­nom tex­ten. Istäl­let för att läg­ga dem som un­der­text hål­ler man fram dem. Sko­jar med dem, över­dri­ver och upp­re­par dem. Hål­ler upp dem som skär­vor och när­bil­der.

Det är som om man ve­lat gö­ra en trans­pa­rent men ly­risk tolk­ning som he­la ti­den ta­lar med publi­ken. Un­der förs­ta ak­ten på­ta­lar skå­de­spe­lar­na vad man hit­tat, vad man an­ser in­tres­sant. För­hål­lan­det till peng­ar, och en skuld- och skam­tyngd mor som ska­par med­be­ro­en­den. Dess­utom en möj­lig re­la­tion mel­lan ”upp­kom­ling­en” Lo­pachin och god­sä­ga­rin­nan Ra­nev­ska­ja – av frö­ken Ju­lie-ka­li­ber. Käns­lan av en för­än­der­lig tid och ali­e­ne­rad en­sam­het. Hur ban­den mel­lan män­ni­ska och na­tur bör­jar lö­sas upp, vil­ket där­ef­ter ac­ce­le­re­rat allt mer, till ka­ta­stro­fer­na idag.

Fy­ra av skå­de­spe­lar­na hål­ler var sin mo­no­log om min­nen som tex­ten väckt in­om dem. Stark och fin­stämt de­tal­je­rad är den Kaj Ahl­gren be­rät­tar om när han och fa­dern fäl­ler ett enormt träd och vil­ket ljus det ska­par, ett rum öpp­nas i sko­gen. En möj­lig­het.

Den­na ”Körs­bärs­träd­går­den” är in­te no­stal­gisk. Den är en dan­sant dis­kus­sion på gi­vet tema – som en li­ten aning på­min­ner om hur Bir­git­ta Eger­bladh ar­be­tar.

Iscen­sätt­ning­en är in­te tyngd av stor­vu­len de­kor el­ler rek­vi­si­ta. Någ­ra lå­dor, en enorm re­se­kof­fert samt en sa­mo­var som nog mest är med på sce­nen som iro­ni. En ”osyn­lig” scen­tek­ni­ker går runt med en ka­me­ra som flyttar när­bil­der upp på en film­duks­fond.

Al­la sex ak­tö­rer på sce­nen – ock­så män­nen – bär näs­tan he­la ti­den vi­ta men lätt sja­vi­ga se­kel­skif­tes­kjo­lar. Män och kvin­nor tu­ras om att spe­la kvin­nor och män. Vil­ket stund­tals ock­så blir väl­digt på­tag­ligt ro­ligt.

All­de­les som Kaj Ahl­gren hug­ger sig en fri yta bland trä­den yx­ar sig An­na Pet­ters­son ett öp­pet rum för sam­ti­den inu­ti Tje­chov­pjä­sen. Det är en scen som blir en platt­form som blir en mö­tes­plats och där skå­de­spe­lar­na blir ak­ti­va med­kre­a­tö­rer. Det är en fin po­äng, och just en möj­lig­het för en an­nan, ny te­a­ter. ª

Den är en dan­sant dis­kus­sion på gi­vet tema – som en li­ten aning på­min­ner om hur Bir­git­ta Eger­bladh ar­be­tar.

Män och kvin­nor tu­ras om att spe­la kvin­nor och män i ”Körs­bärs­träd­går­den”. Här är det He­le­na Svart­ling och Kaj Ahl­gren. Foto: Lia Jaco­bi

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.