Lars Gustafs­son, 1950–2017

Svenska Dagbladet - - FAMILJ - Fa­mil­je­re­dak­tio­nen

Vår kol­le­ga och vän pro­fes­sor Lars Gustafs­son har av­li­dit i en ål­der av 67 år. Han sörjs när­mast av hu­strun Ve­ro­ni­ca Agre­ni­us och so­nen Thomas.

Las­se var en kre­a­tiv fy­si­o­log med många gär­ning­ar. Hans pas­sion var att un­der­sö­ka hur krop­pens in­re or­gan fun­ge­rar och sö­ka fin­na mo­le­ky­ler som kun­de bli nya mål för di­a­gnos el­ler be­hand­ling av sjuk­do­mar.

I bör­jan av 1990 ta­let blev han in­tres­se­rad av kvä­ve­ox­id. Det ha­de då nyss på­vi­sats att blod­kär­len kun­de bil­da den gas­for­mi­ga sig­nal­sub­stan­sen kvä­ve­ox­id som öka­de blod­flö­det, en upp­täckt som se­na­re be­lö­na­des med No­bel­pri­set i fy­si­o­lo­gi el­ler me­di­cin. Las­se fann att kvä­ve­ox­id ock­så kun­de mä­tas i ut­and­nings­luf­ten. Det­ta vi­sa­des först i ex­pe­ri­men­tel­la sy­stem, men snart upp­täck­tes i ett sam­ar­be­te med kli­ni­ker, som in­klu­de­ra­de hu­strun Ve­ro­ni­ca, att ast­ma­ti­ker ha­de öka­de hal­ter av kvä­ve­ox­id i ut­and­nings­luf­ten.

Las­ses upp­täckt kom­mer­si­a­li­se­ra­des. Från det hem­byg­ge han gjor­de sin upp­täckt med ut­veck­la­des lät­tan­vän­da in­stru­ment för att mä­ta ut­an­dad kvä­ve­ox­id. De an­vänds i dag in­om ast­ma­forsk­ning­en för att mä­ta in­flam­ma­tion i luft­rö­ren, och i kli­ni­ken för att se till att pa­ti­en­ter­na får rätt me­di­ci­ne­ring. Den­na upp­täckt ge­nom svensk grund­forsk­ning är nu spridd över he­la värl­den.

Vi är många som haft ro­ligt ihop med Las­se. Ge­ne­ra­tio­ner av lä­kar­stu­den­ter och fors­kar­stu­den­ter minns Las­se som en kun­nig lä­ra­re i fy­si­o­lo­gi. Las­se en­ga­ge­ra­de sig ock­så som ex­pert för att be­käm­pa ök­ning­en av al­ler­gi­sjuk­do­mar. Un­der någ­ra år var han chef för Cent­rum för al­ler­gi­forsk­ning vid Ka­ro­lins­ka in­sti­tu­tet (KI). På se­na­re år ut­såg re­ge­ring­en ho­nom till le­da­mot i den cen­tra­la etik­pröv­nings­nämn­dens ex­pert­grupp för be­döm­ning­ar av miss­tänkt forsk­nings­fusk, ett upp­drag som han ge­nom­för­de myc­ket nog­grant med hjälp av en ge­nom­tänkt etisk kom­pass.

Las­se tog sig all­tid tid för and­ra och stöt­ta­de om­giv­ning­en vid svå­rig­he­ter på job­bet el­ler i pri­vat­li­vet. Det är många kol­le­gor, ti­di­ga­re dok­to­ran­der, med­ar­be­ta­re och vän­ner som nu sör­jer att vi in­te läng­re får ta del av hans om­sor­ger, ny­fi­ken­het och idéflö­de. Vi gläds i stäl­let åt al­la de gla­da min­nen som finns kvar, och gi­vet­vis åt den be­stå­en­de fy­si­o­lo­gikun­skap Las­se bi­dra­git till. Sven-Er­ik Dah­lén

Pro­fes­sor i ast­ma och al­ler­gi­forsk­ning vid KI, fö­re­stån­da­re för Cfa (Cent­rum för al­ler­gi­forsk­ning).

Ste­fan Eriks­son fd. pre­fekt in­sti­tu­tio­nen för fy­si­o­lo­gi och far­ma­ko­lo­gi vid KI, vice de­kan för in­fra­struk­tur vid KI.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.