Inga Lantz, 1943–2017

Svenska Dagbladet - - FAMILJ -

Ti­di­ga­re riks­dags­le­da­mo­ten för Väns­ter­par­ti­et, Inga Lantz, Stock­holm, har som ti­di­ga­re med­de­lats av­li­dit den 28 ju­li 2017. Ing­as när­mas­te är livs­kam­ra­ten Jens Lindgren och hen­nes barn Pia och Pe­ter med fa­mil­jer.

Vi är många par­tivän­ner som vill tac­ka Inga för det ge­dig­na ar­be­te hon ut­för­de för Väns­ter­par­ti­et un­der 15 års tid i riks­da­gen.

Inga var en pi­on­jär på många sätt. När hon tog plats i riks­da­gen 1973 var den man­li­ga do­mi­nan­sen to­tal. Väns­ter­par­ti­et var ing­et un­dan­tag. He­la ar­bets­mil­jön var ska­pad av män för män.

När Inga er­hål­lit en sup­ple­ant­plats i so­ci­alut­skot­tet fick sup­ple­an­ter­na in­te sit­ta vid bor­det el­ler del­ta i dis­kus­sio­nen. De var tvung­na att sit­ta tys­ta ef­ter väg­gar­na. Inga pro­te­ste­ra­de. En dag gick hon till ut­skot­tet med övertej­pad mun och sto­ra trollöron. Bätt­re med en me­nings­lös pro­test än ett tyst be­ja­kan­de var Ing­as mot­to.

Inga var ing­en folk­ta­la­re. Men hon var jord­nä­ra och all­tid på­läst och väl förberedd in­för al­la de­bat­ter. Hon fann all­tid ori­gi­nel­la in­falls­vinklar på frå­gor­na. Även i ta­lar­sto­len be­satt hon en stor charm, med si­na sne­da, grö­na, glitt­ran­de ögon. Inga ha­de vän­ner i al­la par­ti­er. Hon var starkt en­ga­ge­rad i kam­pen mot nar­ko­ti­ka och sam­ar­be­ta­de med ”För­äld­ra­för­e­ning­en mot nar­ko­ti­ka”. Hon mo­tio­ne­ra­de om att nar­ko­ti­ka­la­gar­na mås­te skri­vas om och nar­ko­ti­ka­be­grep­pet änd­ras så att sam­häl­let in­te he­la ti­den låg ste­get ef­ter när nya syn­te­tis­ka pre­pa­rat fram­ställ­des. Hon var även starkt en­ga­ge­rad i kam­pen mot pro­sti­tu­tion. När Inga Lantz och jag skrev en mo­tion till riksmö­tet 1984/85 om att re­ge­ring­en skul­le ta fram ett lag­för­slag som kri­mi­na­li­se­ra­de köp av sex­u­el­la tjäns­ter, fick vi ba­ra skri­va själ­va hem­stäl­lan, ing­en bröd­text. Då spru­ta­de Ing­as grö­na ögon av ils­ka över par­ti­ets män.

Fa­mil­je­po­li­tik var en av Ing­as hjär­te­frå­gor. Hon fick riks­da­gens stöd för ett eko­no­miskt bi­drag till ad­op­tion så att in­te den eg­na eko­no­min skul­le va­ra av­gö­ran­de.

Inga var ock­så kom­mu­nal­po­li­ti­ker och le­da­mot för V i Nor­dis­ka rå­det.

Mar­gó Ing­vards­son

Fö­re det­ta riks­dags­le­da­mot för V

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.