Ernst­ber­ger be­gärd häk­tad: ”Miss­tan­kar­na har stärkts”

Pen­sions­bo­la­get All­ras hu­vud­ä­ga­re Alexander Ernst­ber­ger är be­gärd häk­tad i brotts­ut­red­ning­en kring bo­la­get. ”Det har hål­lits för­hör med ho­nom och han för­ne­kar brott”, sä­ger kam­mar­å­kla­ga­re Thomas Hertz.

Svenska Dagbladet - - NYHETER - Ida Van­hai­nen ida.van­hai­nen@svd.se

Alexander Ernst­ber­ger miss­tänks på san­no­li­ka skäl för grov tro­lös­het mot hu­vud­man – ett brott som kan ge upp till sex års fäng­el­se.

– Miss­tan­kar­na har stärkts un­der för­hö­ren, sä­ger kam­mar­å­kla­ga­re Thomas Hertz.

Ernst­ber­ger be­gär­des häk­tad på tors­dags­ef­ter­mid­da­gen. Sam­ti­digt be­gär­des även en an­nan per­son häk­tad som ock­så har va­rit in­blan­dad i här­van runt All­ra, som SvD Nä­rings­liv av­slö­ja­de i feb­ru­a­ri. Den per­so­nen är på san­no­li­ka skäl miss­tänkt för grovt bok­fö­rings­brott och grov tro­lös­het mot hu­vud­man.

All­ra miss­tänks för att ha blåst svens­ka pen­sions­spa­ra­re på mil­jon­tals kro­nor ge­nom vid­lyf­ti­ga och olag­li­ga af­fä­rer. Brot­ten ska ha be­gåtts i Stock­holm un­der 2011 och 2012.

Thomas Hertz sä­ger att det kom­mer hål­las häkt­nings­för­hand­ling­ar un­der fre­da­gen.

– Då kom­mer de ta ställ­ning till häkt­ning och de kom­mer ta ställ­ning till ett an­tal fram­ställ­ning­ar om kvar­stad som jag läm­nat in i sam­band med häkt­nings­fram­stäl­lan, sä­ger han.

Kvar­stad be­ty­der i det här fal­let att åkla­ga­ren vill att Kro­no­fog­den ska säk­ra 242 mil­jo­ner kro­nor av All­ras till­gång­ar i av­vak­tan på ett fram­ti­da dom­stols­be­slut.

Ernst­ber­gers ad­vo­kat, Slo­bo­dan Jo­vicic, sä­ger till SvD Nä­rings­liv att hans kli­ent för­ne­kar brott och att han in­te de­lar åkla­ga­rens åsikt.

– De här sa­ker­na ska nu ge­nom­ly­sas i en för­un­der­sök­ning och min kli­ent ser med till­för­sikt fram emot re­sul­ta­tet, sä­ger Slo­bo­dan Jo­vicic.

Alexander Ernst­ber­ger an­hölls i tis­dags till­sam­mans med yt­ter­li­ga­re en cen­tral per­son i åkla­ga­rens brotts­ut­red­ning som rör Svensk Fondser­vice (fö­re­gång­a­ren till All­ra) och Oak Ca­pi­tal år 2012. De bå­da är se­dan ti­di­ga­re del­giv­na miss­tan­ke om brott och nu be­gär åkla­ga­ren allt­så att bå­da häk­tas.

Den 29 sep­tem­ber häk­ta­des en tred­je per­son i sam­band med All­ra-här­van, miss­tänkt för grov tro­lös­het mot hu­vud­man.

– Jag har ock­så be­gärt om­häkt­ning för den per­son som re­dan är häk­tad, sä­ger Thomas Hertz.

I tis­dags ge­nom­för­de po­lis dess­utom en hus­rann­sa­kan på All­ras kon­tor på Svea­vä­gen i Stock­holm.

Vid si­dan av brotts­ut­red­ning­en kring Svensk Fondser­vice och Oak Ca­pi­tal utre­der åkla­ga­ren Thomas Hertz dess­utom even­tu­el­la brott, vil­ka ska ha be­gåtts i All­ras verk­sam­het i Du­bai un­der 2015 och 2016. Till des­sa miss­tan­kar, som rör tro­lös­het mot hu­vud­man, finns yt­ter­li­ga­re miss­tan­kar om pen­ning­tvätts­brott.

Som ett led i den un­der­sök­ning­en har åkla­ga­ren be­slag­ta­git till­gång­ar på 140 mil­jo­ner kro­nor.

Claes Hem­berg, spa­re­ko­nom på Avan­za, sä­ger att han in­te är för­vå­nad över att Alexander Ernst­ber­ger nu be­gärs häk­tad.

– Han är ju hu­vud­per­son i he­la All­ra-sa­gan. Vi tog en fi­ka ti­di­ga­re i år och då var det up­pen­bart att han in­te tyck­te att de gjort nå­got fel. Det tror jag fort­fa­ran­de in­te att han gör, sä­ger Claes Hem­berg.

Hem­berg sä­ger att det är bra att rätts­vä­sen­det nu tar frå­gan på all­var även om han an­ser att det ta­git för lång tid.

– Det här ger nog en bra sig­nal till pen­sions­sy­ste­met att man in­te kom­mer un­dan med vad som helst. De en­da som in­te ver­kar ta det här på all­var är väl So­ci­al­de­mo­kra­ter­na med de­ras no­mi­ne­ring av Thomas Bod­ström till lands­höv­ding, sä­ger han.

Det Claes Hem­berg syf­tar på är att re­ge­ring­en ut­sett den ti­di­ga­re so­ci­al­de­mo­kra­tis­ka ju­sti­ti­e­mi­nis­tern Thomas Bod­ström till lands­höv­ding i Stock­holms län. Det har kri­ti­se­rats ef­tersom Bod­ström var sty­rel­se­le­da­mot i All­ra. ª

Det här ger nog en bra sig­nal till pen­sions­sy­ste­met att man in­te kom­mer un­dan med vad som helst. Claes Hem­berg, spa­re­ko­nom på Avan­za.

Tur­bu­len­sen kring All­ra | SvD.se Alexander Ernst­ber­ger miss­tänks på san­no­li­ka skäl för grov tro­lös­het mot hu­vud­man – ett brott som kan ge upp till sex års fäng­el­se. Foto: Lars Pe­hr­son

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.