Mi­nistern ser skill­na­der mel­lan Lindsö och Bod­ström

Bå­da satt li­ka länge i All­ras sty­rel­se, men Eb­ba Lindsö tving­a­des läm­na sty­rel­sen i Sjät­te AP-fon­den me­dan Thomas Bod­ström blev lands­höv­ding. ”För en lands­höv­ding är det in­te sam­ma kopp­ling till de fi­nan­si­el­la mark­na­der­na och till pen­sions­sy­ste­met som att

Svenska Dagbladet - - NYHETER - Jo­el Dahl­berg jo­el.dahl­berg@svd.se

Ut­näm­ning­en i slu­tet av au­gusti av Thomas Bod­ström till lands­höv­ding har de se­nas­te vec­kor­na mötts av pro­tes­ter. Det bör­ja­de med att 54 an­ställ­da på Pen­sions­myn­dig­he­ten, som i vå­ras gjor­de en om­fat­tan­de ut­red­ning av All­ras verk­sam­het, i ett brev till ci­vilmi­nis­ter Ar­da­lan She­ka­ra­bi krävde att ut­näm­ning­en skul­le dras till­ba­ka.

Där­ef­ter har tre riks­dags­par­ti­er, Li­be­ra­ler­na, Väns­tern och Krist­de­mo­kra­ter­na, mot­satt sig Bod­ströms ut­näm­ning. Nu i vec­kan har till­sätt­ning­en dess­utom fått kri­tik från fle­ra per­so­ner i lands­höv­ding­ens eget så kal­la­de in­syns­råd, en grupp av råd­gi­van­de ex­per­ter.

Bod­ströms po­si­tion har dess­utom bli­vit än mer ut­satt till följd av att brotts­ut­red­ning­en kring All­ra har ta­git fart. Bland an­nat har åkla­ga­ren be­slag­ta­git till­gång­ar på 140 mil­jo­ner kro­nor, som har knyt­ning till All­ras verk­sam­het i Du­bai un­der 2015 och 2016, allt­så un­der en pe­ri­od när Thomas Bod­ström satt i All­ras sty­rel­se.

Re­ge­ring­en har he­la ti­den gett Thomas Bod­ström sitt stöd, nu se­nast stats­mi­nis­ter Ste­fan Löfven, och hän­vi­sat till att Bod­ström in­te är miss­tänkt för nå­got brott.

Fle­ra av dem

som har va­rit kri­tis­ka, som SvD ta­lat med, har re­a­ge­rat på skill­na­den mel­lan han­te­ring­en av Thomas Bod­ström och Eb­ba Lindsö. Lindsö var sty­rel­se­ord­fö­ran­de i All­ra mel­lan maj 2016 och feb­ru­a­ri 2017 (Bod­ström satt un­der sam­ma pe­ri­od) och hon tving­a­des i vå­ras att läm­na Sjät­te AP­fon­den, där hon var ord­fö­ran­de. Or­sa­ken var hen­nes roll i All­ra.

Fi­nans­mark­nads­mi­nis­ter Per Bolund har AP-fon­der­na på sitt bord och han var i vå­ras nöjd med att Eb­ba Lindsö läm­na­de sin post. Sam­ti­digt har han fullt för­tro­en­de för Thomas Bod­ström som lands­höv­ding i Stock­holms län.

–Där tyc­ker jag att det är en stor och av­gö­ran­de skill­nad att Sjät­te AP-fon­den är en del av pen­sions­sy­ste­met, sä­ger Per Bolund när SvD träf­far ho­nom i sam­band med en kon­fe­rens i Stock­holm.

Han me­nar att Eb­ba Lindsö, som ord­fö­ran­de för Sjät­te AP­fon­den, ha­de ett sär­skilt an­svar som en lands­höv­ding in­te har.

– All­ra och he­la den historien är ock­så en del av pen­sions­sy­ste­met. När man sitter i sty­rel­ser för pen­sions­fon­der har man ett åta­gan­de att verk­li­gen vär­na till­för­lit­lig­he­ten och för­tro­en­det för pen­sions­sy­ste­met.

Du är ju be­kant med ut­red­ning­en kring All­ra. Hur tänk­te du när du än­då gav stöd till ut­näm­ning­en av Thomas Bod­ström?

– Det är en pro­cess där Ar­da­lan She­ka­ra­bi är an­sva­rig mi­nis­ter, men där vi fat­tar kol­lek­ti­va be­slut i re­ge­ring­en. Det på­går en ut­red­ning kring All­ra och när den är klar kom­mer vi få tyd­li­ga be­sked om det har be­gåtts brotts­li­ga hand­ling­ar. Där­e­mot har vi en stark prin­cip i Sve­ri­ge att vi in­te fäl­ler in­nan de po­li­siä­ra myn­dig­he­ter­na har gjort sitt ar­be­te. Det tyc­ker jag är vik­tigt även i det här fal­let, sä­ger Per Bolund. ª

Eb­ba Lindsö tving­a­des läm­na sty­rel­sen i Sjät­te AP-fon­den ef­ter All­ras­kan­da­len me­dan Thomas Bod­ström ut­setts till lands­höv­ding, trots att bå­da satt i All­ras sty­rel­se li­ka länge. Foto: To­mas One­borg, Li­nus Sun­dahl-Djerf

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.