An­ders Lind­blad: L-a-g-e-t har sva­rat för ti­der­nas störs­ta kval­bragd och där har in­te Ibra­hi­mo­vic va­rit med.

Svenska Dagbladet - - SIDAN 1 -

Kli­mat­för­änd­ring­ar hotar mer än vart fjär­de na­tur­om­rå­de som klas­sats som världs­arv, en­ligt In­ter­na­tio­nel­la na­tur­vårdsu­ni­o­nen. – Kli­mat­för­änd­ring­ar age­rar fort, sä­ger Ing­er An­der­sen, ge­ne­ral­sek­re­te­ra­re för In­ter­na­tio­nel­la na­tur­vårdsu­ni­o­nen, IUCN.

Or­ga­ni­sa­tio­nen över­va­kar de drygt 200 na­tur­om­rå­den som världs­arvs­klas­sas av FN-or­ga­net Une­sco, och har gjort en ge­nom­gång in­för FN:s kli­mat­sam­tal som in­leds i tys­ka Bonn.

En­ligt rap­por­ten står 29 pro­cent av de na­tur­om­rå­den som klas­sats som världs­arv in­för all­var­li­ga hot. För 7 pro­cent, in­klu­si­ve våt­marks­om­rå­det Ever­gla­des i Flo­ri­da i USA och sjön Tur­ka­na i Kenya, är ut­sik­ten kri­tisk. An­ta­let ho­ta­de plat­ser har på tre år ökat från 35 till 62. Tre av ko­rall­re­ven på lis­tan – Al­dabraa­tol­len i In­dis­ka Oce­a­nen, Be­li­ze bar­riär­rev i At­lan­ten och Sto­ra bar­riär­re­vet ut­an­för Austra­li­en – har på­ver­kats av ”för­ödan­de” ko­rall­blek­ning un­der de se­nas­te tre åren. Flera gla­ciä­rer är på till­ba­ka­gång, ex­em­pel­vis Ki­li­manja­ro i Öst­af­ri­ka. En­ligt IUCN kan hot mot världs­ar­ven ock­så ha eko­no­mis­ka ef­fek­ter. I Pe­rus na­tio­nal­park Hu­a­sca­ran på­ver­kar smäl­tan­de gla­ciä­rer vat­ten­till­gång­en och för­o­re­nar vat­ten och mark när tungme­tal­ler som ti­di­ga­re va­rit lag­ra­de un­der isen fri­görs. ª

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.