En ge­ni­kult med för stor prislapp

Svenska Dagbladet - - LEDARE - Su­san­na Popo­va su­san­na.popo­va@svd.se

#me­too har fått allt fler att sti­ga fram. Skå­de­spe­la­re, ope­ras­ång­a­re, ju­ris­ter… fler grup­per kan kom­ma att an­slu­ta, nå­got an­nat vo­re osan­no­likt. Och det finns ett stort egen­vär­de i att ut­sat­ta per­so­ner sä­ger stopp. Det ger självre­spekt. Men det finns ock­så myc­ket för ar­bets­gi­var­na att vin­na.

Det vi kan kal­la för ”ge­ni­kul­ten” i ar­bets­li­vet, att be­gå­va­de män­ni­skor på sin ar­bets­plats ges sväng­rum att mob­ba and­ra, för­kla­ras tyd­li­gen (DN 14/11) på si­na håll med att en del av ”ge­ni­er­na” an­ses ban­kab­le el­ler lön­sam­ma för si­na ar­bets­gi­va­re. Med det bort­för­kla­ras ut­fall och över­grepp.

Nu har vi fa­cit. Ke­vin Spa­cey spe­lar hu­vud­rol­len i fil­men ”All the mo­ney in the world”, om ol­je­mag­na­ten J Pa­ul Get­ty. Men se­dan ett ti­o­tal skå­de­spe­la­re an­kla­gat ho­nom för våld­täkt och and­ra sex­brott, har pro­du­cen­ter­na be­slu­tat att klip­pa bort ho­nom ur fil­men. Fast den ska än­då ha sin pla­ne­ra­de jul­helgs­pre­miär. Oscarsvin­na­ren Christopher Plum­mer ska er­sät­ta Spa­cey och in­spel­ning­en där han gör Spa­ceys bort­klipp­ta sce­ner på­bör­jas ome­del­bart. Vad tror ni det kos­tar?

Så tänk om ar­bets­gi­va­re skul­le be­stäm­ma sig för att ut­ta­la reg­ler för upp­fö­ran­det på ar­bets­plat­sen? Och se­dan se till att de följs? Och om de in­te följs så kom­mer det på­följd? Då skul­le rätt många, bå­de kvin­nor och män, ha slup­pit mob­bas. Och ”ge­ni­er­na” skul­le ha ve­tat ex­akt vil­ka reg­ler de bröt mot. Re­dan in­nan de gjorde det. ª

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.