Li­te hög­re ni­vå, mi­nistern!

Svenska Dagbladet - - LEDARE - Per Gud­mund­son per.gud­mund­son@svd.se

”Om man jäm­för in­ter­na­tio­nellt så har vi li­te hög­re mar­gi­nal­skat­ter än en del and­ra län­der.” Det sä­ger fi­nans­mi­nis­ter Mag­da­le­na An­ders­son (S) till DN (14/11).

Det är ett mag­starkt på­stå­en­de. Sverige har värl­dens högs­ta mar­gi­nal­skatt. Den va­ri­e­rar be­ro­en­de på kom­mun bor i, men lig­ger i ge­nom­snitt på 62 pro­cent i år. Näst högst har Ja­pan och Dan­mark, som har 6 pro­cen­ten­he­ter läg­re mar­gi­nal­skatt, 56 pro­cent.

Ner till nor­mal­be­skat­tan­de län­der är ste­get be­tyd­ligt läng­re. Tyskland har 45 pro­cent.

Det är in­te ba­ra ni­vån på skat­ten som är hög i Sverige. Den kic­kar ock­så in re­la­tivt ti­digt. I Sverige be­trak­tas man i skat­te­hän­se­en­de som en högin­komst­ta­ga­re re­dan in­nan lö­nen lig­ger två tred­je­de­lar över snit­tet. I Tyskland, åter­i­gen, krävs att man tjä­nar flera gång­er så myc­ket som nor­ma­lin­komst­ta­ga­ren in­nan man be­hö­ver be­ta­la mar­gi­nal­skatt.

Li­te hög­re? Li­te skön­må­lat. ª

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.