Ur ett kli­mat­per­spek­tiv är det di­rekt kontra­pro­duk­tivt att för­brän­na bi­o­mas­sa för ener­giän­da­mål.

Svenska Dagbladet - - DEBATT -

har just star­tat i Bonn. In­för den­na nystart finns an­led­ning att se till­ba­ka på ti­di­ga­re kli­matav­tal och de an­sträng­ning­ar som gjorts för att be­grän­sa växt­hus­gas­ut­släp­pen. Hur har ener­gi­för­sörj­ning­en och an­vänd­ning­en av fos­si­la bräns­len ut­veck­lats un­der den se­nas­te ti­o­års­pe­ri­o­den?

Ut­bygg­na­den av för­ny­bar ener­gi i form av bio­e­ner­gi, vind­kraft och so­le­ner­gi fram­ställs of­ta som helt ena­stå­en­de och nu har om­ställ­ning­en mot ett för­ny­bart ener­gi­sy­stem kom­mit i gång på all­var; allt till from­ma för vårt fram­ti­da kli­mat, där vi ju mås­te åstad­kom­ma nå­got ra­di­kalt in­om ba­ra någ­ra få år. Men den obe­kvä­ma san­ning­en är att värl­dens ener­gi­för­sörj­ning fort­fa­ran­de – år­tion­de ef­ter år­tion­de – till un­ge­fär 80 pro­cent är ba­se­rad på fos­si­la bräns­len, vars an­vänd­ning he­la ti­den ökar i ab­so­lu­ta tal, från 108833 TWh (te­ra­wat­tim­mar) år 2005 till 129 256 TWh år 2015,

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.