Mer om kli­mat­ho­tet

Svenska Dagbladet - - DEBATT -

13 ju­ni: De im­por­te­ra­de ut­släp­pen av växt­hus­ga­ser är stör­re än samt­li­ga ut­släpp i Sverige. Trots det­ta in­klu­de­ras en­dast de ut­släpp som sker in­om lan­dets grän­ser i nu­va­ran­de kli­mat­mål. Det skri­ver re­pre­sen­tan­ter för 15 or­ga­ni­sa­tio­ner. SvD.se/om/ kli­mat­ho­tet att öka. Trots det­ta så är EU till 73 pro­cent be­ro­en­de av den fos­si­la ener­gin.

Hur ska svens­ka och eu­ro­pe­is­ka kli­mat­för­hand­la­re age­ra i de in­ter­na­tio­nel­la för­hand­ling­ar­na för att de ökan­de ut­släp­pen snabbt ska kun­na re­du­ce­ras? För Sve­ri­ges del, som re­dan gjort en stor del av läx­an, bor­de tyngd­punk­ten i myc­ket stör­re om­fatt­ning läg­gas på de glo­ba­la ener­gi­sy­ste­men. Och Sverige bör fo­ku­se­ra på att mark­nads­fö­ra vårt när­mast fos­sil­fria el­sy­stem som ju bor­de va­ra at­trak­tivt för mil­jö­med­vet­na fö­re­tag när det gäl­ler att för­läg­ga sin till­verk­ning hit, allt för att mi­ni­me­ra till­verk­ning­ens fos­si­la ”fotav­tryck”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.