Re­ge­ring­en bac­kar från LSS-be­slut

Svenska Dagbladet - - NYHETER - Lars Lars­son/TT Per Ku­do per.ku­do@svd.se

Re­ge­ring­en fry­ser tem­po­rärt tu­sen­tals be­slut om as­si­stan­s­er­sätt­ning i vän­tan på en lagänd­ring och att ut­red­ning­en om över­syn av la­gen är klar. Bra, an­ser För­säk­rings­kas­san.

– Det här gör vi för att män­ni­skors liv ska kun­na gå ihop, sä­ger barn- och äldre­mi­nis­ter Åsa Reg­nér (S). För­sla­get om en frys­ning är en del i re­ge­ring­ens has­tigt fram­tag­na åt­gärdspa­ket för as­si­stan­s­er­sätt­ning­en, som är en del i La­gen om stöd och ser­vice till funk­tions­hind­ra­de.

– Det be­ty­der att om man har stat­lig as­si­stans ska man kun­na va­ra kvar med de in­sat­ser man har, åt­minsto­ne till dess att för­sla­gen från den sto­ra ut­red­ning­en om he­la LSS trä­der i kraft, sä­ger Reg­nér.

I prak­ti­ken in­ne­bär det till 2019, kanske 2020, ef­tersom ut­red­ning­en ska kom­ma med sitt slut­li­ga för­slag i ok­to­ber näs­ta år. Där­ef­ter ska för­sla­gen på re­miss och be­hand­las.

Em­ma Hen­riks­son, ord­fö­ran­de (KD) i riks­da­gens so­ci­alut­skott, väl­kom­nar för­sla­get om frys­ning. Men hon re­ser flera frå­ge­tec­ken.

– Det blir myc­ket dim­ri­då­er i det här, re­ge­ring­en för­sö­ker fram­stäl­la det som att vi han­te­rar det här snabbt och att al­la ska få si­na rät­tig­he­ter till­go­do­sed­da. Men de facto är det så att man ba­ra går in or­dent­ligt i den dom som kom i som­ras, sä­ger Hen­riks­son.

– Det rät­tar in­te upp nå­got för de som re­dan har fått as­si­stans in­dra­gen, sä­ger hon och kon­sta­te­rar att re­ge­ring­en in­te fö­re­slår någ­ra snabbut­red­ning­ar för att kor­ri­ge­ra ef­fek­ter av ti­di­ga­re väg­le­dan­de do­mar från 2009, 2012 och 2015, do­mar som fått sto­ra kon­se­kven­ser för många funk­tions­hind­ra­de.

Per­so­ner som de se­nas­te åren har fått stat­lig as­si­stans mins­kad el­ler in­dra­gen (el­ler in­te fått nå­gon alls när de sök­te förs­ta gång­en), när För­säk­rings­kas­san har bör­jat tilläm­pa de tre do­mar­na från 2009, 2012 och 2015, får ing­en änd­ring av si­na be­slut.

La­gen om tvåårsom­pröv­ning­ar ska snabbt skri­vas om, med sik­te på ikraft­trä­dan­de i april näs­ta år. Un­ge­fär sam­ti­digt ska en an­nan snabbut­redd lagänd­ring trä­da i kraft som ska un­dan­rö­ja kon­se­kven­ser­na av en väg­le­dan­de dom i Högs­ta för­valt­nings­dom­sto­len i som­ras.

Den hand­la­de om sy­nen på det som För­säk­rings­kas­san kal­lar vän­te­tid och be­red­skap för as­si­sten­ter och hur det ska er­sät­tas. För­säk­rings­kas­san sa­de att do­men mås­te tilläm­pas på ett sätt som får ”svår­ö­ver­skåd­li­ga” kon­se­kven­ser för stat, kom­mun och en­skil­da. Uppe­mot 6 000 av de to­talt drygt 15 000 per­so­ner som har stat­lig as­si­stans ris­ke­rar att för­lo­ra tim­mar, en­ligt myn­dig­he­ten.

För­säk­rings­kas­sans ge­ne­ral­di­rek­tör Ann-Ma­rie Beg­ler väl­kom­nar be­ske­det från re­ge­ring­en.

– Jag är glad över att re­ge­ring­en har age­rat så här snabbt, men in­nan jag har sett lag­tex­ten är det svårt att fullt ut sä­ga vil­ka kon­se­kven­ser­na blir, sä­ger hon.

Den nya frysningslagen be­räk­nas trä­da i kraft den 1 april. Fram till dess mås­te För­säk­rings­kas­san föl­ja gäl­lan­de lag­stift­ning och fort­sät­ta med tvåårsom­pröv­ning­ar­na.

– Men vi kom­mer då att fo­ku­se­ra på and­ra tvåårsom­pröv­ning­ar som in­te träf­fas av den för­änd­ra­de prax­i­sen, sä­ger Ann-Ma­rie Beg­ler.

–När det gäl­ler nya an­sök­ning­ar så mås­te vi föl­ja den lag­stift­ning och prax­is som nu finns. Men de kan an­sö­ka igen när den nya lag­stift­ning­en trätt i kraft. ª Omar Ab­dal­la Abo­e­lazm, som döm­des till tolv års fäng­el­se för att ha pla­ne­rat ett at­ten­tat mot Jyl­lands-Pos­ten, får nu läm­na sä­ker­hets­av­del­ning­en på Hall. Han be­skrevs ti­di­ga­re som en pro­blem­fånge, men upp­vi­sar nu ”en po­si­tiv at­ti­tyd”. 37-åri­ga Omar Ab­dal­la Abo­e­lazm var en av fy­ra per­so­ner från Stock­holm som döm­des till var­de­ra tolv års fäng­el­se 2012 för ter­rorpla­ner­na mot den dans­ka tid­ning­en Jyl­lands-Pos­ten. Sä­po ha­de i hem­lig­het av­lyss­nat männen, och i sam­ar­be­te med dansk po­lis greps ter­ro­ris­ter­na in­nan de kun­de gö­ra verk­lig­het av pla­ner­na.

I feb­ru­a­ri 2013 flyt­ta­des Omar Ab­dal­la Abo­e­lazm till det svens­ka fäng­el­se­sy­ste­met. De se­nas­te åren har han va­rit in­låst på sä­ker­hets­av­del­ning­en på hö­g­ris­kan­stal­ter­na Saltvik, Hall och Kum­la.

Av hand­ling­ar från Kri­mi­nal­vår­den fram­går att de förs­ta åren i svenskt fäng­el­se var pro­ble­ma­tis­ka. 37-åring­en har bland an­nat sagt att han ”skul­le kun­na mör­da för att få by­ta an­stalt”.

Omar Ab­dal­la Abo­e­lazm, som ti­di­ga­re dömts för miss­han­del och ofre­dan­de i Sverige, be­döm­des även kun­na fort­sät­ta sitt kri­mi­nel­la be­te­en­de på an­stal­ter­na på grund av hans ”an­ti­so­ci­a­la at­ti­ty­der, hans psy­kis­ka pro­ble­ma­tik samt hans per­son­lig­hets­dis­po­si­tion”, en­ligt en rap­port från 2015.

Nu har Kri­mi­nal­vår­den be­slu­tat att för­flyt­ta ho­nom till en så kal­lad nor­malav­del­ning. Myn­dig­he­ten be­dö­mer dock att han fort­satt ska va­ra pla­ce­rad på nå­gon av de tre fäng­el­ser­na med högst sä­ker­het.

I ett ytt­ran­de från Hall står det att Omar Ab­dal­la Abo­e­lazm den se­nas­te ti­den ”upp­vi­sat en po­si­tiv at­ti­tyd”. Han har bland an­nat del­ta­git i Kri­mi­nal­vår­dens sys­sel­sätt­nings­pro­gram och träf­fat an­stal­tens psy­ko­log och imam.

Ti­di­gas­te da­tum för fri­giv­ning är den 29 de­cem­ber näs­ta år.

De fy­ra männen greps i de­cem­ber 2010. En­ligt den dans­ka dom­sto­len tänk­te de ut­fö­ra ett ter­rorat­ten­tat på Jyl­lands-Pos­tens re­dak­tion i Kö­pen­hamn på grund av tid­ning­ens om­ta­la­de pub­li­ce­ring av pro­fe­ten Mu­ham­med fem år ti­di­ga­re.

Vid hus­rann­sak­ning­ar fann po­li­sen bland an­nat ett ma­sking­e­vär och en pi­stol.

Samt­li­ga av de fy­ra männen var bo­sat­ta i Stock­holm.

I en kart­lägg­ning skrev SvD att tre av dem ti­di­ga­re var döm­da för brott som stöld, miss­han­del och hot. ª

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.