Hund­fäs­ting hit­tad i Sverige

Svenska Dagbladet - - NYHETER -

Den bro­ki­ga hund­fäs­ting­en har i år hit­tats på två plat­ser i Sverige. Ar­ten kan bä­ra på en ma­la­ri­a­lik­nan­de pa­ra­sit, som hos hun­dar kan le­da till den po­ten­ti­ellt död­li­ga sjuk­do­men ba­be­si­os, rap­por­te­rar SR Ve­ten­skaps­ra­di­on.

Fästing­en är än så länge så ovan­lig i Sverige att An­ders Lind­ström, in­sekts­fors­ka­re på Sta­tens ve­te­ri­när­me­di­cins­ka an­stalt, in­te ser nå­gon stör­re an­led­ning till oro.

– Det är un­ge­fär som vår van­li­ga fäs­ting. De spe­lar väl li­te i sam­ma li­ga, men den här är in­te li­ka su­gen på män­ni­skor, sä­ger Lind­ström. TT

Barn- äld­re- och jäm­ställd­hets­mi­nis­ter Åsa Reg­nér (S) med­de­la­de på en press­kon­fe­rens un­der tis­da­gen att re­ge­ring­en med ome­del­bar ver­kan fry­ser tu­sen­tals be­slut om as­si­stan­s­er­sätt­ning. Fo­to: TT

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.