Ve­ten­ska­pen är tyd­lig: Tem­pe­ra­turök­ning­en mås­te be­grän­sas till högst 2 gra­der. Hur all­var­ligt är lä­get?

Svenska Dagbladet - - NYHETER -

1 Hur lig­ger vi till?

Jor­den har läm­nat Ho­lo­cen – där vi be­fun­nit oss de se­nas­te 11 000 åren – och trätt in i en ny geo­lo­gisk epok: An­tropo­cen. Fram tills nu har tem­pe­ra­tu­ren skif­tat plus el­ler minus 1 grad. Un­der de för­hål­lan­de­na har da­gens avan­ce­ra­de ci­vi­li­sa­tion upp­stått. År 2016 låg det glo­ba­la snit­tet på 1,1 gra­der och vi be­fin­ner oss nu på okänt ter­ri­to­ri­um.

– Progno­sen för 2017 är dys­ter, med ökan­de ut­släpp av kol­di­ox­id, sä­ger mil­jöpro­fes­sor Johan Rock­ström och tilläg­ger att tec­ken dess­utom finns på att jor­dens för­må­ga att buff­ra män­ni­skans ut­släpp har mins­kat.

2

Jor­den när­mar sig trös­ke­lef­fek­ter

Vi kan in­te alls va­ra säk­ra på att upp­värm­ning­en sker steg­vis. Tvärtom kan vi kom­ma till en punkt där ab­rup­ta skif­ten sker, vil­ket kan le­da till oå­ter­kal­le­li­ga för­änd­ring­ar av jor­dens eko­sy­stem. Re­dan mel­lan 1 och 3 gra­der – allt­så i det

3

Höj­da hav­s­ni­vå­er och för­sur­ning väx­an­de hot

Ha­ven buff­rar 93 pro­cent av den över­skotts­vär­me som finns i kli­mat­sy­ste­met till följd av män­ni­skans ak­ti­vi­te­ter. Vatt­nets ökan­de om­fång samt smäl­tan­de isar bi­drar till höj­da hav­s­ni­vå­er. Och vik­tigt att ha med spann där vi nu be­fin­ner oss – ser vi för­lus­ter av Ark­tis som­ma­ris och vis­sa gla­ciä­rer, ir­re­ver­si­bel av­smält­ning av de­lar av det grön­länds­ka istäc­ket och det vä­s­tantark­tis­ka istäc­ket samt för­stör­da ko­rall­rev.

–Vi ris­ke­rar ic­ke-lin­jä­ra för­änd­ring­ar re­dan vid lå­ga tem­pe­ra­turök­ning­ar, sä­ger Rock­ström. sig är att hav­s­ni­vå­er­na kom­mer att fort­sät­ta sti­ga un­der år­hund­ra­den ef­ter det att vi slu­tat att släp­pa ut växt­hus­ga­ser.

Un­ge­fär en me­ter vän­tas vatt­net sti­ga fram till 2100. För­su­ra­de hav är ett an­nat stort pro­blem or­sa­kat av mänsk­lig­he­ten. Se­nast det gick li­ka fort som idag för var 56 mil­jo­ner år se­dan.

5

Risk för stor­ska­lig mi­gra­tion

År 2015 tving­a­des mer än 19 mil­jo­ner män­ni­skor att läm­na si­na hem till följd av ex­tre­ma vä­der­hän­del­ser. Sam­ban­den mel­lan kli­mat­för­änd­ring­ar, kon­flik­ter och mi­gra­tion är kom­plexa, men över­sväm­ning­ar, vär­me­böl­jor och tor­ka kan för­vär­ra re­dan skö­ra si­tu­a­tio­ner.

– Det går in­te att kopp­la en­skil­da kli­mat­choc­ker till kon­flik­ter och flyk­ting­ström­mar. Men det är li­ka ve­ten­skap­ligt be­lagt att vi är med­skyl­di­ga. Det går in­te läng­re att häv­da att kli­mat­choc­ker in­te för­vär­rar in­sta­bi­li­tet i re­dan in­sta­bi­la sam­häl­len, som i Sy­ri­en el­ler Su­dan, sä­ger Johan Rock­ström.

Chris sit­ter i för­var och ho­tas av ut­vis­ning. Fo­to: To­mas Oneborg

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.