Po­li­sen in­för topp­mö­tet: ”Man ska in­te ge sig ut”

Svenska Dagbladet - - NYHETER - Fri­da Sund­kvist fri­da.sund­kvist@svd.se

Und­vik föns­ter och bal­kong­er. Be­ge er in­te ut i tra­fi­ken. Så ly­der Po­li­sens upp­ma­ning­ar till per­so­ner i om­rå­det runt fre­da­gens EU-topp­mö­te i Gö­te­borg. Sam­ti­digt har po­lisin­sat­sen mins­kats re­jält in­för mö­tet. ”Kan man job­ba hem­ma så ska man gö­ra det”, sä­ger po­lis­chef Erik Nord. 16 år har gått se­dan kra­val­ler­na un­der EU-topp­mö­tet i Gö­te­borg i ju­ni 2001, då USA:s då­va­ran­de pre­si­dent Ge­or­ge W Bush när­va­ra­de. Långt över 100 per­so­ner, bå­de de­mon­stran­ter och po­li­ser, ska­da­des i de våld­sam­ma sam­man­drabb­ning­ar­na. Den här gång­en får ingen­ting gå fel.

Po­lis­myn­dig­he­ten och Sä­ker­hetspo­li­sen har i flera må­na­der pla­ne­rat in­sat­sen in­för fre­da­gens EU-topp­mö­te som hålls på Eriks­bergs­hal­len i Gö­te­borg. Men sam­ti­digt görs be­döm­ning­en att hot­bil­den mot mö­tet är låg.

– Hot­bil­den är låg mot mö­tet och skydds­per­so­ner­na. Och den är låg även när det gäl­ler våld­sam­ma de­mon­stra­tio­ner. Men i grund och bot­ten har vi ett för­höjt hot om terror i Sverige, sä­ger Erik Nord, po­lis­om­rå­des­chef i Gö­te­borg.

Han sä­ger att po­li­sens in­sats är myc­ket väl­pla­ne­rad och att den som skul­le för­sö­ka ge sig på re­ge­rings­che­fer­nas föl­je mås­te va­ra bå­de re­surs­stark och väl­pla­ne­rad.

– Den ka­pa­ci­te­ten finns in­te och där­för är hot­bil­den låg, sä­ger po­lis­che­fen.

180 per­so­ner är in­bjud­na. Sve­ri­ges stats­mi­nis­ter Ste­fan Löfven del­tar till­sam­mans med Eu­ro­pe­is­ka rå­dets ord­fö­ran­de Do­nald Tusk. Även del­ta­ga­re från de svens­ka riks­dags­par­ti­er­na är in­bjud­na.

Flera ga­tor är av­spär­ra­de och mo­tor­vägs­tra­fik kom­mer stäng­as av när EU:s stats- och re­ge­rings­che­fer ska trans­por­te­ras till och från Eriks­bergs­hal­len. Men ex­akt när och hur är hem­ligt.

Gäs­ter­na ska bo vid Svens­ka Mäs­san och där­för kom­mer även om­rå­det runt det när­lig­gan­de ho­tel­let att spär­ras av. Och kol­lek­tiv­tra­fi­ken drab­bas hårt un­der he­la fre­da­gen.

Ef­tersom hot­bil­den är låg ska­lar po­li­sen där­för, med kort var­sel, ned sin in­sats in­för och un­der topp­mö­tet. Flera av de po­li­ser som be­ord­rats till Gö­te­borg fick så sent som i fre­dags be­sked om att de trots allt in­te ska åka, en­ligt upp­gift till SvD. Men trots det upp­ma­nar po­li­sen nu gö­te­bor­gar­na att und­vi­ka att be­ge sig ut.

– Man ska in­te ge sig ut om det in­te är nöd­vän­digt. Kan man job­ba hem­ma så ska man gö­ra så. Det un­der­lät­tar för al­la som ska ut i tra­fi­ken, sä­ger Erik Nord.

Pla­ce­ring­en av topp­mö­tet får kri­tik från po­li­tiskt håll. Jonas Sjöstedt (V) tyc­ker att man kun­de lagt mö­tet nå­gon an­nan­stans, i stäl­let för att stänga sko­lor och vård­cen­tra­ler:

”Ha­de det in­te va­rit bätt­re att sam­la EU-höj­dar­na på nå­got fjäll­ho­tell nå­gon­stans istäl­let för i Sve­ri­ges näst störs­ta stad?” skri­ver han på Twit­ter. ª

Sä­pos kom­men­de­rings­chef Fe­lix An­då­ker pre­sen­te­ra­de Po­li­sens pla­ne­ra­de ar­bets­sätt un­der EU-topp­mö­tet den 17 no­vem­ber i Gö­te­borg vid en press­träff på tis­da­gen. Fo­to: Björn Lars­son Rosvall/TT

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.