Fak­ta | Di­rekt­sänt mö­te

Svenska Dagbladet - - NYHETER -

EU-topp­mö­tet i Gö­te­borg äger rum den 17 no­vem­ber och sam­lar de fles­ta av EU:s stats- och re­ge­rings­che­fer. Av de sto­ra med­lems­län­der­na är det en­bart den tys­ka för­bunds­kans­lern Ang­e­la Mer­kel som in­te kom­mer, ef­tersom hon sit­ter upp­ta­gen i re­ge­rings­för­hand­ling­ar i Ber­lin.

ª Det är stats­mi­nis­ter Ste­fan Löfven (S) som till­sam­mans med EU-kom­mis­sio­nens ord­fö­ran­de Je­an-Clau­de Junc­ker har bju­dit in till mö­tet, och de står bå­da som vär­dar.

ª Topp­mö­tet är unikt ef­tersom näs­tan he­la ska di­rekt­sän­das på in­ter­net. Mel­lan 10.30 och 12.30 ska EU­le­dar­na, till­sam­mans med ar­bets­mark­na­dens par­ter och and­ra ak­tö­rer, dis­ku­te­ra ar­bets­mark­nad och so­ci­a­la frå­gor. SvD

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.