Te­re­sa Küchler: So­ci­alt do­ku­ment be­hö­ver in­te bli verk­lig för­änd­ring

EU:s stats- och re­ge­rings­che­fer träf­fas på fre­da­gen i Gö­te­borg för att skri­va på en hög­tid­lig kun­gö­rel­se om so­ci­a­la rät­tig­he­ter för al­la, och om hur mor­gon­da­gens ar­bets­mark­na­der och väl­färdsmo­del­ler ska se ut i EU. Men do­ku­men­tet för­plik­ti­gar in­te.

Svenska Dagbladet - - NYHETER -

Stats­mi­nis­ter Ste­fan Löfven (S), som har bju­dit in si­na eu­ro­pe­is­ka kol­le­ger till mö­tet – al­la har tac­kat ja ut­om Tysklands re­ge­rings­chef Ang­e­la Mer­kel, och hen­nes fin­länds­ka och cyp­ri­o­tis­ka kol­le­ger – me­nar att EU har hjälpt ban­ker och kri­san­de medlemsländer att få ord­ning på si­na fi­nan­ser med fri­kos­ti­ga lån, men att man in­te har an­strängt sig li­ka myc­ket för att hjäl­pa unga ar­bets­lö­sa, pen­sio­nä­rer och and­ra som ef­ter kriså­ren har ham­nat un­der fat­tig­doms­grän­sen, till ex­em­pel.

Det är hur man ga­ran­te­rar att de miss­nöj­da in­te fö­ses i ar­mar­na på po­pu­lis­ter, ex­tre­mis­ter och na­tio­na­lis­ter som mö­tet ska hand­la om, me­nar Löfven. Men just so­ci­a­la frå­gor är myc­ket svå­ra att dri­va på EU-ni­vå.

SvD går ige­nom någ­ra av de po­li­tik­om­rå­de som ska dis­ku­te­ras:

Vad gör vi här?

So­ci­a­la rät­tig­he­ter är allt­så ingen­ting som EU i dag rår över, ut­an var­je en­skilt land be­stäm­mer själv om ex­em­pel­vis mi­ni­mi­lö­ner, a-kas­sa, för­äld­ra­lag­stift­ning, sjuk­för­säk­ring­ar och om­skol­nings­po­li­tik.

S u b si dia rit e t s prin­ci­pen–det­ta fyr­kan­ti­ga, otymp­li­ga ord som är så av­gö­ran­de i EU-po­li­ti­ken – är främs­ta or­sa­ken till att des­sa frå­gor ald­rig har bli­vit EU-frå­gor. Prin­ci­pen går ut på att EU in­te ska läg­ga sig i det som bäst sköts av folk­val­da re­ge­ring­ar.

Sverige, med si­na ge­ne­rö­sa för­äld­ra­le­dig­he­ter och kol­lek­tivav­tal som re­gle­rar lö­ner, till ex­em­pel, vill in­te be­hö­va kom­pro­mis­sa med EU-län­der där det knappt finns för­äld­ra­le­dig­het för att mam­mor­na för­vän­tas va­ra hem­ma, el­ler län­der som in­te tyc­ker att det ska fin­nas en bot­ten för hur li­te en ar­bets­ta­ga­re kan tjä­na.

Fa­mil­je­kon­ser­va­ti­va län­der skul­le ald­rig gå med på att EU be­ord­rar dem att in­fö­ra sam­kö­na­de äk­ten­skap – och så vi­da­re. Al­la län­der har si­na sy­stem för so­ci­a­la frå­gor. Och så vill de all­ra fles­ta av dem att det för­blir – in­klu­si­ve Ste­fan Löfvens re­ge­ring.

Det är där­för in­te så kons­tigt att den pro­kla­ma­tion med 20 so­ci­a­la rät­tig­he­ter som EU-le­dar­na ska skri­va på är ex­tremt vagt håll­na och helt ic­ke-bin­dan­de. En stor frå­ga som där­för kom­mer att stäl­las un­der he­la mö­tet är tro­ligt­vis: Vad gör vi egent­li­gen här?

Den so­ci­a­la pe­la­ren – kan nå­gon ha in­vänd­ning­ar?

EU-le­dar­na ska allt­så skri­va på den så kal­la­de so­ci­a­la pe­la­ren – EU-jar­gong­en är full av ”pe­la­re”, ”for­don” och ”verk­tyg” som be­näm­ning för po­li­tis­ka ini­ti­a­tiv och om­rå­den – som be­står av 20 prin­ci­per om so­ci­a­la rät­tig­he­ter. Principerna täc­ker i stort sett EU­med­bor­gar­nas he­la liv:

De ska rätt till ut­bild­ning och, om så be­hövs, om­skol­ning el­ler A-kas­sa. Ar­bets­ta­ga­re ska job­ba i en sä­ker och häl­so­sam mil­jö, och de­ras pri­va­ta upp­gif­ter ska skyd­das av data­skydds­la­gar. Kvin­nor ska in­te tjä­na mind­re än män för sam­ma jobb. De ska kun­na or­ga­ni­se­ra sig, och få in­for­ma­tion om nya jobb vid en upp­säg­ning.

EU-län­der­na ska ock­så se till att al­la bor i ”vär­di­ga bo­stä­der”. Hem­lö­sa ska få hjälp att hit­ta ett hem. Vi­da­re ska al­la EU-med­bor­ga­re få en ”rätt­vis lön”.

Vad som är ”rätt­vist” och and­ra av­gö­ran­de de­fi­ni­tions­frå­gor kring de 20 principerna i den so­ci­a­la pe­la­ren får var­je EU-land be­stäm­ma helt själv. Om de in­te ba­ra strun­tar i det.

Någ­ra små­gräl kan det kanske bli i al­la fall

En av de 20 principerna hand­lar om att ing­en ska dis­kri­mi­ne­ras på ar­bets­mark­na­den på grund av kön, ras, re­li­gi­on, han­di­kapp, sex­u­ell lägg­ning el­ler ål­der. Det lå­ter harm­löst och själv­klart, men kan bli po­li­tiskt bränn­hett på mö­tet.

Ett fö­re­sla­get an­ti­dis­kri­mi­ne­rings di­rek­tiv med just des­sa prin­ci­per har bloc­ke­rats i åra­tal av EU-län­der som in­te vill tvinga fö­re­tag att byg­ga han­di­kapp­ram­per (till ex­em­pel Tyskland) el­ler lå­ta lä­ra­re un­der­vi­sa om ho­mo­sex­u­a­li­tet (till ex­em­pel Li­tau­en).

Vi­da­re ska al­la EU-med­bor­ga­re kun­na ”ba­lan­se­ra ar­be­te och pri­vat­liv”, som är en om­skriv­ning för att kvin­nor – ja, i de fles­ta EUlän­der hand­lar det­ta ut­tryck ute­slu­tan­de om kvin­nor – ska kun­na bå­de yr­kes­ar­be­ta och va­ra mam­mor.

EU-kom­mis­sio­nä­rer­na på plats kom­mer kanske att fis­ka ef­ter stöd för ett myc­ket ra­di­kalt lag­för­slag om mi­ni­mi-för­äld­ra­le­dig­het (in­te mam­ma­le­dig­het – det är där­för för­sla­get är ra­di­kalt) i he­la EU. La­gen har myc­ket få chan­ser att gå ige­nom, men den kan i al­la fall bli en snackis.

Te­re­sa Küchler är SvD:s kor­re­spon­dent i Brys­sel. Läs fler av hen­nes ar­tik­lar på: SvD.se/av/te­re­sa-kuchler

Det kan bli svårt för EU att enas om bland an­nat ge­men­sam­ma reg­ler för för­äld­ra­le­dig­het. Fo­to: Janerik Hen­riks­son/TT

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.