Oviss­het al­ter­na­ti­vet till Mer­kels Ja­mai­ca

Svenska Dagbladet - - NYHETER - To­mas Lun­din

Nat­ten till torsdagen lö­per ti­den ut för son­de­ring­ar­na om att bil­da en så kal­lad Ja­mai­ca­ko­a­li­tion, upp­kal­lad ef­ter par­ti­fär­ger­na, som ny tysk re­ge­ring. Skräck­sce­na­ri­ot är vad som i me­di­er­na har kal­lats ”NEIN­mai­ka” – då går Tyskland mot ny­val el­ler en in­sta­bil mi­no­ri­tets­re­ge­ring.

Sju vec­kor ef­ter­för­bunds­dags va­let i sep­tem­ber lig­ger ner­ver­na ut­an­på. För­bunds­kans­ler Ang­e­la Mer kels krist­de­mo­kra­tis­ka C DU, sys­ter­par­ti­et CSU, li­be­ra­la FDP och mil­jö­par­ti­et Die Grü­nen (De grö­na) för­hand­lar oav­bru­tet. Men det vim­lar av rö­da lin­jer och allt fler ir­ri­te­ra­de kom­men­ta­rer.

Mil­jö­par­ti­et, som har bac­kat i frå­ga om ett fast da­tum för ett stopp för kol­kraf­ten, ta­lar om en ”be­svi­kel­sens vec­ka” och var­nar för att med­lem­mar­na in­te kom­mer att ac­cep­te­ra fler kom­pro­mis­ser på par­ti­kon­gres­sen den 25 no­vem­ber där en even­tu­ell upp­gö­rel­se mås­te god­kän­nas.

Hett om­stritt är bland an­nat mil­jö­par­ti­ets krav på fa­mil­jeå­ter­för­e­ning för krigs­flyk­ting­ar. Bay­ers­ka CSU an­ser att det­ta skul­le även­ty­ra CDU/CSU:s mål att be­grän­sa mi­gra­tio­nen till 200 000 män­ni­skor om året.

Ang­e­la Mer­kel har va­rit när­mast osyn­lig un­der de se­nas­te da­gar­na. Hen­nes roll i för­hand­ling­ar­na är att jäm­ka sam­man mot­stri­di­ga in­tres­sen. Ett upp­drag som hon är som klippt och sku­ren för. Få po­li­ti­ker har sam­ma er­fa­ren­het av att lö­sa upp knu­tar.

Men om hon in­te lyc­kas då? Vad hän­der om för­hand­lings­le­dar­na ef­ter en sista lång natt­mang­ling kas­tar in hand­du­ken och ti­digt på tors­dags­mor­go­nen med­de­lar att en upp­gö­rel­se var omöj­lig?

Då blir det rik­tigt kne­pigt.

Ang­e­la Mer­kels förs­ta möj­lig­het är att be so­ci­al­de­mo­kra­tis­ka SPD:s par­ti­le­da­re Mar­tin Schulz att om­prö­va be­slu­tet att gå i op­po­si­tion. Till­sam­mans med SPD skul­le CDU/CSU i så fall kun­na fort­sät­ta att re­ge­ra som un­der de gång­na fy­ra åren.

För SPD skul­le det va­ra ett gyl­le­ne till­fäl­le att stäl­la tuf­fa krav. För­mod­li­gen skul­le Schulz till och med kun­na poc­ka på att Mer­kel in­te blir för­bunds­kans­ler.

Än­då är det­ta högst osan­no­likt. So­ci­al­de­mo­kra­ter­nas plan är att an­vän­da ti­den i op­po­si­tions­ställ­ning till att för­nya par­ti­et och kom­ma till­ba­ka i näs­ta val. Det har Schulz lo­vat bå­de väl­jar­na och par­ti­med­lem­mar­na.

Då åter­står ny­val. Men det är in­te så en­kelt som det lå­ter. Ef­tersom Ang­e­la Mer­kel in­te är vald för­bunds­kans­ler ut­an le­der en ex­pe­di­tions­mi­ni­stär kan hon in­te stäl­la för­tro­en­de­frå­gan i för­bunds­da­gen.

I stäl­let mås­te Tysklands pre­si­dent Frank-Wal­ter Ste­in­mei­er fö­re­slå Mer­kel som re­ge­rings­chef och lå­ta par­la­men­ta­ri­ker­na rös­ta. I de två förs­ta valom­gång­ar­na be­hö­ver hon en ab­so­lut ma­jo­ri­tet, vil­ket hon in­te lär få. I den tred­je och sista om­gång­en räc­ker en­kel ma­jo­ri­tet.

Det öpp­nar för två möj­lig­he­ter. En­de­ra ris­ke­rar Mer­kel att le­da en mi­no­ri­tets­re­ge­ring – vil­ket ald­rig har fö­re­kom­mit på na­tio­nell ni­vå i Tyskland – el­ler så upp­lö­ser Ste­in­mei­er för­bunds­da­gen och ut­ly­ser ny­val in­om 60 da­gar. Kri­ti­ker till ny­val häv­dar att des­sa skul­le gyn­na det in­vand­rings- och islam­kri­tis­ka hö­ger­par­ti­et AfD (Al­ter­na­tiv för Tyskland).

Men al­la en­kä­ter pe­kar på att väl­jar­na skul­le rös­ta närapå ex­akt som i va­let den 24 sep­tem­ber. Näs­tan sex av tio väl­ja­re an­ser dess­utom att ny­val är en­da ut­vä­gen om en så kal­lad Ja­mai­ca-ko­a­li­tion kap­sej­sar, en­ligt en In­saen­kät i tis­dags.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.