Flykt i bå­da rikt­ning­ar­na över hård­be­va­kad gräns

Svenska Dagbladet - - NYHETER - Gu­nil­la von Hall gu­nil­la.von.hall@svd.se Ola Wes­ter­berg/TT

GENÈVE En nord­ko­re­ansk sol­dat gjorde ett dra­ma­tiskt av­hopp till Sydkorea på mån­da­gen och sköts un­der flyk­ten. Sam­ti­digt för­sök­te en ame­ri­kan fly in i Nord­ko­rea. Bå­da hän­del­ser­na inträffade i den de­mi­li­ta­ri­se­ra­de zo­nen, där svens­ka mi­li­tä­rer över­va­kar en bräck­lig va­pen­vi­la. Det var en ovan­ligt dra­ma­tiskt mån­dag i värl­dens mest mi­li­ta­ri­se­ra­de om­rå­de – den de­mi­li­ta­ri­se­ra­de zo­nen mel­lan Sydkorea och Nord­ko­rea. En nord­ko­re­ansk vaktsol­dat hop­pa­de ovän­tat av ge­nom att springa över väl­be­va­ka­de zo­nen, DMZ, in i Sydkorea. Sol­da­ten kor­sa­de Jo­int Secu­ri­ty Area i DMZ, där svens­ka och schwei­zis­ka sol­da­ter över­va­kar va­pen­stil­le­stån­det från 1953.

Sol­da­ten sköts av si­na eg­na när han kor­sa­de grän­sen där de bå­da län­der­nas styr­kor står an­sik­te mot an­sik­te. Han träf­fa­des i arm­bå­gen och ax­eln, en­ligt ett ut­ta­lan­de från den syd­ko­re­ans­ka ar­mén. Man­nen flögs med he­li­kop­ter till sjuk­hus där han nu vår­das för si­na ska­dor, en­ligt tid­ning­en The Ko­rea He­rald.

– Ef­ter att ha hört upp­re­pad skott­loss­ning, fann syd­ko­re­ansk po­lis man­nen blö­dan­de på mar­ken. Han var obe­väp­nad och bar en mi­li­tär­u­ni­form med läg­re grad­be­teck­ning­ar. Han iden­ti­tet var in­te fast­ställd, skrev The Ko­rea He­rald.

Det är myc­ket ovan­ligt att nord­ko­re­a­ner lyc­kas hop­pa av ge­nom att fly över DMZ. Mån­da­gens av­hopp är ba­ra det tred­je i det­ta om­rå­de se­dan kal­la kri­get. Se­nas­te gång­en det sked­de var 2007 och dess­förin­nan 1998. Nord­ko­re­a­ner som står vakt vid grän­sen är dess­utom kän­da för att va­ra ut­val­da som de mest lo­ja­la till re­gi­men.

Fler­ta­let nord­ko­re­a­ner som flyr lan­det tar sig i stäl­let över den långa grän­sen till Ki­na, som in­te är li­ka väl­be­va­kad. Hit­tills i år har dock an­ta­let nord­ko­re­a­ner som flyr till Sydkorea mins­kat kraftigt, med 13 pro­cent jäm­fört med sam­ma tid året in­nan. Var­je år flyr om­kring 1 000 män­ni­skor från Nord­ko­rea. Se­dan slu­tet av Ko­re­a­kri­get hand­lar det om to­talt över 30 000.

Årets minsk­ning tros be­ro på att gräns­kon­trol­ler­na har skärpts bå­de på den nord­ko­re­ans­ka och ki­ne­sis­ka si­dan. Ki­na vill hej­da en desta­bi­li­se­ran­de våg av nord­ko­re­ans­ka flyk­ting­ar, och Nord­ko­rea har ock­så dra­git åt tum­skru­var­na på sitt folk.

Sam­ti­digt som nord­ko­re­a­nen flyd­de i mån­dags sked­de en apart flykt åt and­ra hål­let. En 58-åring från Lou­i­si­a­na i USA för­sök­te ta sig in i Nord­ko­rea via en plats strax ut­an­för DMZ. Han gjorde sitt för­sök av ”po­li­tis­ka skäl” ef­ter att ha an­länt till Se­oul tre da­gar ti­di­ga­re, en­ligt den syd­ko­re­ans­ka ny­hets­by­rån Yon­hap. Ame­ri­ka­nen greps och nu vän­tar bist­ra för­hör.

Ef­ter den­na ovan­li­ga och våld­sam­ma mån­dags­ak­ti­vi­tet i DMZ upp­gav den syd­ko­re­ans­ka ar­mén att den ”skär­per sin be­red­skap gente­mot nord­ko­re­ans­ka mi­li­tä­rens möj­li­ga pro­vo­ka­tio­ner”.

USA:s pre­si­dent Do­nald Trump för­sök­te be­sö­ka DMZ un­der sitt be­sök i Sydkorea för­ra vec­kan. Han gjorde två för­sök med sin he­li­kop­ter strax in­nan han skul­le pra­ta i par­la­men­tet, men fick vän­da ef­ter dim­ma och då­ligt väder. Trump upp­gavs ha va­rit ”be­svi­ken och fru­stre­rad” över att in­te kom­ma upp till DMZ, som har be­sökts av näs­tan al­la USA:s pre­si­den­ter ef­ter Ko­re­a­kri­get. ª Trots flera sto­ra läc­kor har EU svårt att kom­ma åt skatteflykt och skat­teun­dan­dra­gan­de – om man ens vill be­käm­pa fe­no­me­net. Ett fru­stre­rat EU-par­la­ment kon­sta­te­rar att idéer­na finns men att en­skil­da medlemsländer ser till sitt eget bäs­ta och täv­lar om att ge sto­ra fö­re­tag lägst skatt. EU:s skat­te­kom­mis­sio­när Pi­er­re Mosco­vici sä­ger sig va­ra choc­kad över av­slö­jan­de­na i den nya pa­ra­disläc­kan, som en­ligt ho­nom vi­sar på ett ”glo­balt, välsmort sy­stem för ag­gres­siv skat­te­pla­ne­ring”.

–Det är choc­ke­ran­de att en del upp­lägg är lag­li­ga. Då mås­te vi gö­ra lagänd­ring­ar, sa Mosci­vici in­för EU-par­la­men­tet i Stras­bourg på tis­da­gen.

Han hop­pas att in­om ett halv­år läg­ga fram för­slag som ska kom­ma åt skat­te­kon­sul­ter­na och få bo­lag att skat­ta där de fak­tiskt gör sin vinst och in­te flyt­ta vins­ten till skat­te­pa­ra­dis. Kom­mis­sio­nä­ren vill ock­så se mer in­syn i bo­la­gen.

Mosci­vici sät­ter ock­så sitt hopp till att EU:s fi­nans­mi­nist­rar den 5 de­cem­ber kom­mer med en svart lis­ta över skat­te­pa­ra­dis. Men, me­nar Mosci­vici, med­lem­län­der­na mås­te ock­så ha mer sam­ord­na­de skat­te­reg­ler.

Många le­da­mö­ter, från väns­ter till hö­ger, har lik­nan­de för­slag men är up­pen­bart ar­ga och fru­stre­ra­de över att för li­te hän­der. De pra­tar om ”gi­rig ka­pi­ta­lism som har löpt amok”. Hur bo­lag som App­le, som knappt be­ta­lar skatt i Eu­ro­pa, ”vi­sar för­akt för van­li­ga skat­te­be­ta­la­re”.

– Skat­te­pa­ra­dis finns även i EU. Ne­der­län­der­na, Mal­ta, Lux­em­burg, al­la bor­de grans­kas, in­te ba­ra tred­je län­der, sä­ger den tys­ke krist­de­mo­kra­ten Wer­ner Lang­en.

Han är ord­fö­ran­de i en kom­mit­té som ut­re­der just frå­gor om skat­teun­dan­dra­gan­de och skatteflykt. Lang­en vill bland an­nat se ett av­tal in­om EU om mi­ni­mi­be­skatt­ning.

Flera ifrå­ga­sät­ter om den kom­mis­sion som leds av Je­anClau­de Junc­ker har nå­gon tro­vär­dig­het i frå­gan. Junc­ker var ti­di­ga­re mång­å­rig pre­miär­mi­nis­ter i just Lux­em­burg, när lan­det ”kom över­ens med stor­fö­re­tag om att ero­de­ra skat­te­ba­sen i Eu­ro­pa”, sä­ger den frans­ka le­da­mo­ten Eva Jo­ly från den grö­na grup­pen.

Skat­te­kom­mis­sio­när Mosco­vici sä­ger av­slut­nings­vis att re­gel­ver­ket i EU mås­te änd­ras så att in­te skat­ter, som i dag, mås­te an­tas en­häl­ligt:

– Vi får inga av­gö­ran­de be­slut när ett en­da land kan bloc­ke­ra det som al­la and­ra vill.

Bland and­ra Sverige vill in­te ge EU ökad be­sluts­rätt på skat­te­om­rå­det. Även EU:s medlemsländer vill kun­na dra in skatt till sin väl­färd, kont­rar Mat­ti Maa­si­kas, bi­trä­dan­de EU-mi­nis­ter från uni­o­nens nu­va­ran­de ord­fö­ran­de­land Est­land. Det är in­te ba­ra EU-par­la­men­tet som vill ha rätt­vi­sa skat­ter, häv­dar han.

–Vi sit­ter al­la i sam­ma båt, sä­ger Maa­si­kas. ª

”Det är choc­ke­ran­de att en del upp­lägg är lag­li­ga. Då mås­te vi gö­ra lagänd­ring­ar”, sä­ger EU:s skat­te­kom­mis­sio­när Pi­er­re Mosco­vici om de nya sv­slö­jan­de­na om un­dan­hål­lan­de av skatt. Fo­to: Michael Kap­pe­le/AP

Grän­sen mel­lan Nord- och Sydkorea är en av värl­dens mest be­va­ka­de. Fo­to: Yvonne Åsell

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.