Rättsta­ten ska­das – nu krävs rann­sak­ning

Svenska Dagbladet - - KULTUR - Mår­ten Schultz

Det har länge fö­re­kom­mit kri­tik mot rätts­sam­häl­let för en över­slä­tan­de in­ställ­ning till sex­u­el­la kränk­ning­ar. Vitt­nesmå­len kro­kar i den­na kri­tis­ka ström­ning.

”Ex­a­mi­ne­ra först, ligg se­dan!” En äld­re pro­fes­sor upp­re­pa­de ett känt mot­to bland den ju­ri­dis­ka in­sti­tu­tio­nens lä­ra­re för någ­ra av oss dok­to­ran­der. Det var skämt­samt me­nat men ha­de en un­der­ton.

Det var in­te ovan­ligt att ju­ri­diklä­ra­re blev till­sam­mans med stu­den­ter, och även om ing­en re­a­ge­ra­de på att det i sig var opas­san­de så togs i al­la fall jävs­frå­gan på all­var.

Vad gjorde jag? Jag minns in­te, men jag tror att jag skrat­ta­de. Jag tror att vi al­la skrat­ta­de. Al­la som har va­rit verk­sam­ma vid lan­dets ju­ri­dis­ka in­sti­tu­tio­ner kan åter­be­rät­ta lik­nan­de anek­do­ter. Om sex­ism, chau­vi­nism och även över­grepp. Det här är min­nen som kom­mer över mig när jag med kry­pan­de olust lä­ser re­do­gö­rel­ser­na om sex­ism och över­grepp från ju­ri­di­kens värld.

På ju­rist­ut­bild­ning­ar­na finns det stör­re med­ve­ten­het i dag. Men det finns myc­ket kvar att gö­ra där. Även i and­ra ju­ri­dis­ka sek­to­rer, på ad­vo­kat­by­rå­er och i dom­sto­lar.

Sam­man­ställ­ning­en väc­ker många frå­gor. Som frå­gan om sam­ban­det mel­lan sex­is­tiskt språk­bruk, köns­ste­re­o­ty­per och över­grepp. El­ler frå­gan om för­hål­lan­det mel­lan å ena si­dan över­grepp och å and­ra si­dan hi­e­rar­kis­ka ar­bets­plat­ser där yng­re ju­ris­ter är un­der­ställ­da se­nio­ra ju­ris­ters makt.

Och, na­tur­ligt­vis, frå­gan hur des­sa pro­blem ska mot­ver­kas, in­te minst re­dan på ju­rist­ut­bild­ning­en.

Här be­hövs fler un­der­sök­ning­ar från bå­de ju­ris­ter­nas ar­bets­gi­va­re och and­ra, in­klu­si­ve uni­ver­si­te­ten, för att få dju­pa­re kun­skap om hur det egent­li­gen står till med den svens­ka ju­rist­kå­ren.

Up­pen­bar­li­gen finns det även be­hov att på vis­sa ar­bets­plat­ser se över hur med­ar­be­ta­re ska kun­na vå­ga be­rät­ta om kränk­ning­ar ut­an att be­hö­va oroa sig för att kar­riä­ren ska ta stryk.

Vi ju­ris­ter be­hö­ver fun­de­ra över vad vi ac­cep­te­rar i dag på vå­ra ar­bets­plat­ser.

Det har se­dan länge fö­re­kom­mit en kri­tik mot rätts­sam­häl­let för bris­tan­de med­ve­ten­het om köns­struk­tu­rer och en över­slä­tan­de in­ställ­ning till sex­u­el­la kränk­ning­ar.

Kri­ti­ker­na har haft oli­ka ut­gångs­punk­ter. Be­mö­tan­det av brottsof­fer i sex­u­al­brotts­mål, be­vis­vär­de­ring i ord­mot-ord-si­tu­a­tio­ner och er­sätt­ningsni­vå­er för kränk­ning är någ­ra åter­kom­man­de in­slag i den­na dis­kus­sion.

Sam­man­ställ­ning­en av de kvinn­li­ga ju­ris­ter­nas er­fa­ren­he­ter kro­kar in i den­na kri­tis­ka ström­ning. Det ska­dar bil­den av rätts­sta­ten, vil­ket i sin tur är ett sam­hälls­pro­blem. Not on­ly must justice be do­ne; it must al­so be seen to be do­ne, sägs det.

Det finns således flera an­led­ning­ar att ta de sam­man­ställ­da er­fa­ren­he­ter­na på all­var.

Och vi ju­ris­ter be­hö­ver fun­de­ra över vad vi ac­cep­te­rar i dag på vå­ra ar­bets­plat­ser, kanske sa­ker vi till och med skrat­tar åt, som i morgon kom­mer att fram­stå som li­ka unk­na som upp­ma­ning­en att lig­ga med stu­den­ter.

Mår­ten Schultz är SvD:s ju­ri­dis­ka kom­men­ta­tor. SvD.se/av/mar­ten-schultz

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.