Enormt ge­nom­slag för skå­de­spe­lar­nas upp­rop i SvD

Svenska Dagbladet - - KULTUR -

Ef­ter för­ra ons­da­gens upp­rop i SvD, där 456 kvinn­li­ga skå­de­spe­la­re sam­la­des för att ta ställ­ning mot kränk­ning­ar och sex­u­el­la tra­kas­se­ri­er, har vitt­nesmå­len fort­satt att ström­ma in. Lis­tan med skå­de­spe­la­re som vill sät­ta sitt namn på upp­ro­pet har vux­it la­vinar­tat – från 456 på fre­da­gen till 703 när den stäng­des un­der mån­dags­ef­ter­mid­da­gen. Då ha­de lis­tan för­stärkts med namn som Ali­cia Vi­kan­der, Per­nil­la Au­gust och Noo­mi Ra­pa­ce.

Ge­nom­sla­get som upp­ro­pet fått sak­nar li­ke i sin om­fatt­ning. Till­sam­mans med upp­föl­jan­de ar­tik­lar har #tyst­nad­tag­ning ge­ne­re­rat re­kord­tra­fik till SvD med runt en mil­jon vis­ning­ar, och de­lats mer än 70 000 gång­er i so­ci­a­la me­di­er.

Mor­go­nen ef­ter upp­ro­pet kall­la­de kul­tur- och de­mo­kra­ti­mi­nis­ter Alice Bah Kuhn­ke till ett mö­te med che­fer­na för de svens­ka na­tio­nal­sce­ner­na, och kräv­de ett slut på över­grepps­kul­tu­ren.

Även stats­mi­nis­ter Ste­fan Löfven för­döm­de kraftigt de hand­ling­ar som de kvinn­li­ga skå­de­spe­lar­nas vitt­nes­mål be­rät­ta­de om, och Dra­ma­ten in­led­de en in­ter­nut­red­ning mot en skå­de­spe­la­re.

Upp­ro­pet #tyst­nad­tag­ning har in­te ba­ra top­pat svens­ka me­di­er i flera da­gar – det har spri­dits långt ut­an­för lan­dets grän­ser. Ame­ri­kans­ka Hol­ly­wood Re­por­ter, frans­ka Le Mon­de och tys­ka Deutsche Wel­le är ba­ra någ­ra ex­em­pel på ut­länds­ka me­di­er som rapporterat om att svens­ka kvinn­li­ga skå­de­spe­la­re fått nog av över­grepp och tyst­nads­kul­tur.

Även i Nor­ge, Fin­land, Ita­li­en, Spa­ni­en, Po­len, Ung­ern och Is­land har in­hems­ka me­di­er be­rät­tat om upp­ro­pet, och dess hash­tag #tyst­nad­tag­ning har spri­dits lång­vä­ga. SvD Kul­tur

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.