Wil­ly Läth, 1936–2017

Svenska Dagbladet - - FAMILJ - Fa­mil­je­re­dak­tio­nen

Re­klam­man­nen, konst­nä­ren och skrift­stäl­la­ren Wil­ly Läth har av­li­dit i en ål­der av 82 år. När­mast sör­jan­de är hu­strun Be­ver­ly och bar­nen Lot­ta, Lars och An­ders med fa­mil­jer.

Med Wil­ly Lät­hs bort­gång den 23 ok­to­ber har en av Små­lands mest mångsidi­ga kul­tur­per­so­ner gått ur ti­den.

Den 30-åri­ge sö­der­ki­sen an­län­de till Väx­jö och för­svars­in­du­strin Telub 1965. När jag någ­ra år se­na­re sök­te ef­ter de­sig­ner till pre­miärut­ställ­ning­en i det ny­bygg­da Ut­vand­rar­nas hus en­ga­ge­ra­des Wil­ly. Re­sul­ta­tet blev ”Dröm­men on Ame­ri­ka” som hun­nit bli klas­sisk med långt över mil­jo­nen be­sö­ka­re.

Det är klart att Wil­ly skul­le tän­da till när mi­na kon­tak­ter med mu­si­kern och folk­livs­fors­ka­ren Mau­ry Bernste­in i Min­ne­a­po­lis fyll­de skriv­bor­det med fo­to­gra­fi­er, band­in­spel­ning­ar och myc­ket an­nat om nö­jes­li­vet bland svens­kar­na i Min­ne­so­ta och en­kan­ner­li­gen den le­gen­da­ris­ke bond­ko­mi­kern Ol­le i Skratt­hult. Med den skön­sjung­an­de Ann-Char­lot­te Har­vey som vo­ka­list ha­de Mau­ry åter­ska­pat Ol­les Luf­far­ka­pell och star­tat Snus­ga­te­fes­ti­va­len i de gam­la nö­jes­kvar­te­ren kring Ce­dar Avenue.

Vi sat­te nu upp en ut­ställ­ning om Ol­le i Skratt­hult och ut­lys­te en täv­ling i bond­ko­mik. En ju­ni­k­väll 1973 gick ”Bond­ko­mi­kens su­pershow” av sta­peln på Väx­jö Te­a­ter med nö­jes­livs­hi­sto­ri­kern Uno ”Myg­gan” Ericson som do­ma­re. Spek­tak­let gav gen­ljud i he­la lan­det och sat­te även av­tryck i ”Myg­gans” nö­jeslex­i­kon.

Än­nu stör­re verk­sam­het ge­ne­re­ra­des av vårt pro­jekt kring svens­kar i Ame­ri­kas guld­ru­scher, vil­ket re­sul­te­ra­de i ut­ställ­ning­en ”Guld­fe­ber” 1977, även vi­sad på Na­tur­hi­sto­ris­ka riksmu­se­et i Stock­holm, min bok med sam­ma namn och Wil­lys skild­ring av guld­grä­var­li­vet i sex sil­kscre­en­tryck, ba­se­ra­de på hans re­sa till Klon­di­ke. Själv­klart fick Wil­ly upp­dra­get att ri­ta ”Mo­bergs skri­var­stu­ga” i Mo­bergrum­met 1986 – ett pro­jekt som fi­nan­si­e­ra­des ge­nom ”emi­grant­ba­len”, med Max von Sydow som he­ders­gäst, och ”ame­ri­kansk auk­tion”.

In­för ”Nya Sve­ri­ges” 350-års­ju­bi­le­um 1988 de­sig­na­de Wil­ly ut­ställ­ning­en ”Även­ty­ret Nya Sverige”, där bris­ten på fo­to­gra­fi­er er­sat­tes av Wil­lys slag­fär­di­ga il­lust­ra­tio­ner. Ut­ställ­ning­en in­vig­des av ame­ri­kans­ke am­bas­sa­dö­ren Gre­go­ry Newell sam­ti­digt som ett svenskt min­nes­fri­mär­ke pre­sen­te­ra­des.

Än­då fram­står re­la­tio­nen till Svens­ka emi­gran­tin­sti­tu­tet som en­dast ett av al­la de fält Wil­lys in­tel­lek­tu­el­la plog­bil plöj­de sig ige­nom. I Väx­jö bygg­de han upp fö­re­ta­get Ord och bild, ett namn som verk­li­gen speg­lar hans mångsidig­het. Ut­ö­ver ett om­fat­tan­de konst­när­skap var han en pro­duk­tiv skrift­stäl­la­re. Den i Chi­ca­go föd­da hu­strun Be­ver­lys fa­mil­je­histo­ria gav till ex­em­pel upp­slag till en spän­nan­de bok och i vec­ko­tid­ning­en Kvälls­stun­den med­ar­be­ta­de Wil­ly med skild­ring­ar av nö­jes­livs­pro­fi­ler, byg­de­o­ri­gi­nal och märk­li­ga mu­se­er. Han ha­de jazz­mu­si­ken i blo­det som arv ef­ter fa­dern ”Rag­ge” Läth, på sin tid känd jazz­mu­si­ker i Stock­holm. Han äg­na­de sig ock­så åt scen­konst, främst som de­ko­ra­tör och ord­s­med åt Väx­jö­re­vyn. Ulf Beij­bom

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.