Sten Gustafs­son, 1923–2017

Svenska Dagbladet - - FAMILJ -

Sten Gustafs­son, Rön­ninge, har stil­la in­som­nat i en ål­der av 94 år. Han ef­ter­läm­nar hu­strun Har­ri­et och sö­ner­na Mor­gan, Jan och Mats med fa­mil­jer.

Med Sten Gustafs­son har en för­grunds­ge­stalt i svensk in­du­stri gått bort. Un­der knappt 40 år led­de han i oli­ka po­si­tio­ner någ­ra av Sve­ri­ges mest fram­gångs­ri­ka fö­re­tag. Ut­mär­kan­de för ho­nom var hans över­ty­gel­se om att det dels gäll­de att byg­ga på för­ny­el­se och lång­sik­tig­het, dels stän­digt sat­sa på forsk­ning och ut­veck­ling samt på mark­na­der ut­om­lands. Det­ta i syf­te att slå vakt om fö­re­ta­gens in­ter­na­tio­nel­la kon­kur­rens­kraft.

Sten Gustafs­son föd­des 1923 i Hud­dinge. År 1948 blev han ci­vi­le­ko­nom vid Han­dels­hög­sko­lan i Stock­holm och 1952 Mas­ter of Bu­si­ness Ad­mi­nist­ra­tion vid New York Uni­ver­si­ty. Un­der åren 1967–1993 in­ne­ha­de han en rad le­dan­de be­fatt­ning­ar som vice vd, vd och sty­rel­se­ord­fö­ran­de in­om främst Ast­ra, In­cen­ti­ve och Saab-Sca­nia. Han var he­ders­dok­tor i ekonomi, tek­no­lo­gi och me­di­cin. Han var le­da­mot av flera aka­de­mi­er, bland an­nat pre­ses för Kung­li­ga In­gen­jörs­ve­ten­skaps­a­ka­de­mi­en (IVA).

Vi be­skri­ver här Sten Gustafs­sons ar­be­te vid Saab-Sca­nia, där han var vd 1978–1983 och sty­rel­se­ord­fö­ran­de 1983– 1989. And­ra må vitt­na om hans in­sat­ser i öv­rigt.

1980-ta­let var en syn­ner­li­gen hän­del­se­rik pe­ri­od i Saab-Sca­nia. Kon­cer­nen om­or­ga­ni­se­ra­des del­vis och verk­sam­he­ter kon­cen­tre­ra­des. Nya pro­dukt­pro­gram togs fram: på bil­si­dan en ny Sca­nia last­bils­ge­ne­ra­tion och Saab 9000 Tur­bo, på flyg­sidan JAS 39 Gri­pen, re­gi­o­nal­flyg­pla­nen Saab 340 och Saab 2000 samt ro­bot­sy­ste­met 15. Om­fat­tan­de in­ter­na­tio­nel­la sam­ar­bets­av­tal ingicks in­om det mi­li­tä­ra och ci­vi­la fly­get samt in­om per­son­bi­lar. Un­der den­na ex­pan­sion och många gång­er tur­bu­len­ta pe­ri­od ut­ö­va­de Sten Gustafs­son ett kraft­fullt le­dar­skap sam­ti­digt som han var en sta­bi­li­se­ran­de kraft in­om Saab-Sca­nia. Det störs­ta en­skil­da be­slu­tet han var med om gäll­de Jas 39 Gri­pen. För att få det­ta pro­jekt i hamn – po­li­tiskt, ekonomiskt, tek­niskt och in­dust­ri­ellt – kräv­des för­hand­lings­för­må­ga, be­slut­sam­het och en vi­sio­när blick, egen­ska­per som Sten Gustafs­son i högs­ta grad ha­de och som han ock­så gav prov på som ord­fö­ran­de i In­du­stri­grup­pen JAS.

Sten Gustafs­son var en bra ledare. Han knöt med­ar­be­ta­re till sig ge­nom att vi­sa för­tro­en­de och ska­pa en­tu­si­asm sam­ti­digt som han ställ­de krav och kräv­de an­svar. Han fick med­ar­be­ta­re att växa. Bå­de i ar­be­tet och privat var han om­tänk­sam. Han och hans hust­ru Har­ri­et vi­sa­de ge­ne­rös gäst­fri­het gente­mot med­ar­be­ta­re och vän­ner. Att um­gås var en fest.

Stor plats i Sten Gustafs­sons liv in­tog som­mar­hu­set på Bjä­re­halvön, där han kun­de kopp­la av, nju­ta till­sam­mans med fa­mil­jen och spe­la ten­nis.

En sti­mu­le­ran­de coach och en nä­ra vän har läm­nat oss.

Kai Ham­me­rich Saab-Sca­nia

Tommy Ivars­son Saab Flyg

Lars Kyl­berg Saab-Sca­nia

Lars Ohls­son-Leijon Saab-Sca­nia

Rolf Sand­berg Saab Per­son­bil

Leif Öst­ling Sca­nia

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.