JM:s ny­bygg­da lä­gen­he­ter vid Lil­je­holms­ka­jen re­as ut

Oron på bo­stads­mark­na­den på­ver­kar nu pris­sätt­ning­en i ny­pro­duk­tio­nen. ”Lil­je­holms­ka­jen kom­mer ut­an tve­kan att räk­nas till en av Stock­holms mest at­trak­ti­va stads­de­lar”, skri­ver JM på sin hem­si­da. Men vis­sa nya bo­stä­der på Lil­je­holms­ka­jen fal­ler nu snabbt i

Svenska Dagbladet - - NYHETER - Tor­björn.isac­son@svd.se

På si­na håll på Lil­je­holms­ka­jen hand­lar det om chock­sänk­ta pri­ser. Ny­pro­du­ce­ra­de två­or som i den eko­no­mis­ka pla­nen kos­ta­de 4,6 mil­jo­ner kro­nor för­ra som­ma­ren, er­bjöds för ba­ra någ­ra vec­kor se­dan för 4,3 mil­jo­ner kro­nor, en­ligt mäk­laran­non­ser. Men ny­li­gen sänk­tes pri­set med över 25 pro­cent, med un­der­bud hos Erik Ols­son på ba­ra 3,3 mil­jo­ner kro­nor.

He­la om­rå­det ska va­ra fär­digt 2019, och det byggs just nu ett par tu­sen bo­stä­der i det sjö­nä­ra lä­get vid Årsta­vi­ken. Här ska to­talt 7 000 män­ni­skor bo och dess­utom kon­tor fin­nas för cir­ka 4 000 per­so­ner. Klart är att i den­na om­fat­tan­de pro­duk­tion finns många lä­gen­he­ter som på rit­nings­sta­di­et har pris­satts långt över 80000 kro­nor per kvadrat­me­ter, ibland över 110 000 kro­nor per kvadrat­me­ter. Dess­utom lig­ger för­e­nings­lå­nen ibland över 16 000 kro­nor per kvadrat­me­ter.

– Det har va­rit en bra mark­nad un­der lång tid. Men nu är det stör­re ut­bud sam­ti­digt som Fi­nansin­spek­tio­nen kom­mer med yt­ter­li­ga­re krav, vil­ket ska­par en osä­ker­het, sä­ger JM:s vd Johan Skoglund till SvD.

Han vill in­te kom­men­te­ra de spe­ci­fi­ka lä­gen­he­ter­na vid Lil­je­holms­ka­jen. Men han tror att mark­na­den kom­mer att va­ra ”av­vak­tan­de” en tid.

– Man får job­ba li­te hår­da­re med för­sälj­ning­en. Men bra pro­jekt med bra lä­gen och plan­lös­ning­ar kom­mer det att va­ra ef­ter­frå­gan på, häv­dar JM:s vd som fort­fa­ran­de me­nar att pri­ser­na ba­ra har gått ner 5 pro­cent.

Till SvD upp­ger en mäk­la­re som just nu säl­jer en pris­sänkt et­ta i ett av JM:s hus vid Lil­je­holms­ka­jen att al­la bo­stads­ka­te­go­ri­er har sjun­kit med 10 pro­cent. Et­tan på 35 kvadrat­me­ter kos­ta­de en­ligt den eko­no­mis­ka pla­nen 2,9 mil­jo­ner när för­hands­av­tal bör­ja­de skri­vas som­ma­ren 2016, men nu an­non­se­ras den ut för 2,6 mil­jo­ner.

Sam­ti­digt be­rät­tar ex­per­tis in­om bo­stads­rätts­pro­duk­tio­nen för SvD att det finns en ny trend att många som teck­na­de sig för köp för ett till två år se­dan för­sö­ker ta sig ur de bin­dan­de för­hands­av­ta­len.

– Nack­de­len för bo­stads­pro­du­cen­ter­na är att vi nu är i en fas då vi får en mas­sa bråk med kö­pa­re som ba­ra vill ta ris­ker åt ett en­da håll – att ob­jek­ten ska gå upp i pris. Men det är van­li­gen myc­ket svårt att hä­va av­tal, så länge bo­stads­pro­du­cen­ten in­te har gjort fel, kom­men­te­rar SvD:s käl­la.

Den ti­di­ga­re vå­gen av spe­ku­la­tions­köp har dock upp­hört. Fram­gent hand­lar det främst om att van­li­ga bo­stads­kö­pa­re av oli­ka skäl vill om­prö­va ti­di­ga­re av­tal om köp i ny­pro­duk­tion el­ler in­för till­trä­det säl­jer lä­gen­he­ten ome­del­bart, även om det blir för­lust. Vis­sa kan ha fått änd­ra­de fa­mil­je­för­hål­lan­den, and­ra kan ha fått säm­re ekonomi el­ler ha svårt att säl­ja sin gam­la bo­stad.

Ett start­skott för den ac­ce­le­re­ran­de oron på Stock­holms fas­tig­hets­mark­nad var när fas­tig­hets­bo­la­get Wal­len­stam den 9 ok­to­ber be­stäm­de sig för att om­vand­la pro­jek­tet Sol­ber­ga i söd­ra Stock­holm från bo­stads­rät­ter till hy­res­rät­ter. Be­slu­tet togs di­rekt ef­ter en myc­ket sval vis­nings­helg av lä­gen­he­ter­na, där in­flytt­ning är pla­ne­rad till feb­ru­a­ri näst år. En­ligt Hans Wal­len­stam, vd som va­rit i bran­schen se­dan 1980-ta­let, har lik­nan­de be­slut ba­ra ta­gits två gång­er ti­di­ga­re. Det var i sam­band med Leh­mank­ra­schen 2008–2009.

En rad pro­du­cen­ter upp­ger att de nu skju­ter upp el­ler om­prö­var pla­ne­rad ny­pro­duk­tion. JM an­ses dock ha stör­re ma­nö­ver­ut­rym­me än and­ra, tack va­re en vinst­mar­gi­na­len som i Stock­holms­pro­duk­tio­nen var näs­tan 20 pro­cent i JM:s tred­je kvar­tal.

–Det är in­te ovan­ligt att man har någ­ra lä­gen­he­ter som är fel­pris­sat­ta från bör­jan, och då får man ka­libre­ra pri­set, häv­dar vd Johan Skoglund.

Se­dan topp­kur­sen för sex må­na­der se­dan har JM tap­pat 40 pro­cent av sitt börs­vär­de, och flera and­ra mind­re bo­stads­ut­veck­la­re i Stock­holms­re­gi­o­nen har på se­na­re tid fått än­nu mer stryk på bör­sen. ª

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.