Vem ska vå­ga kö­pa ny­pro­duk­tion nu?

Svenska Dagbladet - - NYHETER - Fri­da Bratt

Det kan tyc­kas över­dri­vet, men i en mark­nad som har bör­jat ska­ka är det ald­rig fel att va­ra ex­tra för­sik­tig.

Ny­pro­du­ce­ra­de bo­stads­rät­ter har ald­rig ställts in­för de ut­ma­ning­ar – det vill sä­ga even­tu­el­la pris­fall – som nu kan vän­ta. Om mark­na­den in­te ska fry­sa till is gör bo­stads­ut­veck­lar­na klokt i att fun­de­ra på skyd­det för bo­stads­kö­pa­ren. För vem vå­gar egent­li­gen kö­pa ny­pro­du­ce­rat i det här lä­get?

Plan­lös­ning­en är öp­pen, fönst­ren är sto­ra. Här ly­ser äld­re charm med sin från­va­ro, men dör­rar­na gniss­lar in­te, his­sen rym­mer tvil­ling­vag­nen, dusch­väg­gar­na är ski­nan­de nya och ing­en an­nan har sut­tit på to­a­lett­ring­en. Dess­utom vet du att det i prin­cip ofrån­kom­li­gen blir en bra af­fär.

Det är åt­minsto­ne så det har sett ut. Vi har in­te sett nå­gon bygg­boom lik­nan­de den vi har upp­levt de se­nas­te åren se­dan mil­jon­pro­gram­mets da­gar. Det byggs ski­nan­de nytt för me­del- och högin­komst­ta­ga­re ute på åk­rar, dit var­ken tun­nel­ba­na el­ler pen­del­tåg når. Bo­stä­der­na har sålts än­då.

Nu har för­ut­sätt­ning­ar­na för­änd­rats ra­di­kalt. En stor osä­ker­hets­fak­tor har till­kom­mit i form av ett even­tu­ellt vän­tan­de pris­fall på mark­na­den. Det har bör­jat ska­ka, och mest tycks det ska­ka kring ny­pro­du­ce­ra­de bo­stads­rät­ter.

Det är in­te otro­ligt att många som i dag har skri­vit på för en ny­pro­du­ce­rad lä­gen­het kom­mer att få svå­rig­he­ter att få sin gam­la bo­stad såld till för­vän­tat pris om två år, när det är dags att till­trä­da den ny­bygg­da lä­gen­he­ten. Här kan bo­stads­kö­pa­ren ham­na i en re­jäl räv­sax. På be­gag­nat mark­na­den är det ge­ne­rell prax­is med ett för­be­håll att av­ta­let ba­ra går ige­nom om du får den gam­la bo­sta­den såld. Men på ny­pro­duk­tions­mark­na­den finns ge­ne­rellt ing­en så­dan prax­is. Det gör det he­la mer pro­ble­ma­tiskt för kö­pa­ren.

Får du den gam­la bo­sta­den såld om två år är det högst oklart hur myc­ket bo­sta­den då egent­li­gen är värd. Hit­tills har det­ta in­te va­rit nå­got pro­blem, ef­tersom pri­ser­na på al­la bo­stä­der har sti­git un­der flera år. Men med ett bin­dan­de av­tal på köp kan du tving­as säl­ja trots osä­kert mark­nads­lä­ge. Osä­ker­he­ten gör ock­så att det är omöj­ligt att ve­ta ex­akt vad du har att rö­ra dig med om två år, hur myc­ket du kom­mer kun­na läg­ga in i bo­sta­den och följakt­li­gen hur myc­ket du kom­mer mäk­ta med att amor­te­ra var­je må­nad.

Ska man und­vi­ka att mark­na­den fry­ser till is be­hö­ver bo­stads­ut­veck­la­re fun­de­ra på hur de med des­sa för­ut­sätt­ning­ar kan gö­ra ett köp li­te tryg­ga­re för kö­pa­ren. I dag er­bju­der flera ak­tö­rer för­säk­ring­ar som ger hjälp med lö­pan­de kost­na­der, om det drö­jer in­nan den gam­la bo­sta­den blir såld. Men det gäl­ler ba­ra un­der en be­grän­sad pe­ri­od och un­der vis­sa för­ut­sätt­ning­ar. Det är tvek­samt om det skyd­det är till­räck­ligt. Ett ökat skydd mot pris­fall och en ge­ne­rell prax­is att av­ta­let in­te gäl­ler om den gam­la bo­sta­den blir osåld är nå­got att fun­de­ra på.

Oav­sett gör du som kö­pa­re av ny­pro­duk­tion dig själv en tjänst om du tar höjd för att pri­set på din gam­la lä­gen­het kan hin­na fal­la, kanske med 15–20 pro­cent. Vad hän­der då med din kal­kyl? Det kan tyc­kas över­dri­vet, men i en mark­nad som har bör­jat ska­ka är det ald­rig fel att va­ra ex­tra för­sik­tig.

Fri­da Bratt skri­ver om pri­va­te­ko­no­mi i SvD Nä­rings­liv. Läs fler tex­ter på: SvD.se/av/fri­da-bratt

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.