Kraf­tig ök­ning av an­ta­let ny­bygg­da lä­gen­he­ter

Svenska Dagbladet - - NYHETER - Em­my­lou Tuv­hag em­my­lou.tuv­hag@svd.se

An­ta­let ny­bygg­da lä­gen­he­ter till för­sälj­ning har ökat med 60 pro­cent jäm­fört med för­ra året, en­ligt nya siffror som SvD har ta­git del av. Nu mär­ker mäk­lar­na av att för­sälj­ning­ar­na har brom­sat in, fram­för allt i Stock­holm. Ef­ter de­cen­ni­er med en allt mer alar­me­ran­de bo­stads­brist ökar nu ut­bu­det av ny­bygg­da lä­gen­he­ter i snabbt tem­po. Un­der de se­nas­te tre må­na­der­na an­non­se­ra­des he­la 46550 ny­bygg­da lä­gen­he­ter ut till för­sälj­ning, en­ligt nya siffror från bo­stads­saj­ten Boo­li som SvD har ta­git del av.

Det var en ök­ning med 64 pro­cent jäm­fört med sam­ma kvar­tal fö­re­gå­en­de år. Det är näs­tan en dub­belt så stor ök­ning av ut­bu­det som på bo­stads­mark­na­den to­talt sett.

Nu ser det öka­de ut­bu­det ut att få för­sälj­ning­ar­na att brom­sa in. Bostads­af­fä­rer­na tar i dag li­te läng­re tid vid ny­pro­duk­tion än vad de gjort ti­di­ga­re, en­ligt Ma­til­da Adel­borg, press­kon­takt på Boo­li. Dess­utom har an­de­len pris­sänk­ta an­non­ser ökat nå­got.

–De se­nas­te åren har det va­rit en­het mark­nad där ny pro­duk­tions­pro­jek­ten sålt slut di­rekt när de sälj­star­tat. Nu gör de in­te det läng­re, vil­ket egent­li­gen är gans­ka sunt, sä­ger Ma­til­da Adel­borg.

SvD har ta­lat med flera fas­tig­hets­mäk­la­re av ny­pro­du­ce­ra­de lä­gen­he­ter. Flera av dem be­kräf­tar att ef­ter­frå­gan har sval­nat, fram­för allt i Stock­holm.

– Visst mär­ker vi av att ef­ter­frå­gan på ny­pro­du­ce­ra­de bo­stä­der har för­änd­rats, men det är sto­ra lo­ka­la va­ri­a­tio­ner. På en del stäl­len mär­ker vi att ut­bu­det är stort, många gång­er för att man byg­ger till sam­ma mål­grupp, sä­ger Tan­ja Ilic, vd för Svensk Fas­tig­hets­för­med­ling.

An­led­ning­ar­na till den vi­kan­de ef­ter­frå­gan på ny­pro­duk­tion är flera. Dels ta­lar experter som SvD ta­lat med om att bo­stads­kö­pa­re på he­ta mark­na­der förr kun­de väl­ja just ny­pro­duk­tion för att slip­pa de het­si­ga bud­giv­ning­ar­na. Så är in­te läng­re fal­let. Spe­ku­la­tion i ny­pro­du­ce­ra­de lä­gen­he­ter har dess­utom sjun­kit från lå­ga ni­vå­er till nä­ra noll.

En av de främs­ta an­led­ning­ar­na som pe­kas ut är dock prislä­get. De som kö­per ny­pro­duk­tion tving­as många gång­er att kö­pa och säl­ja på oli­ka mark­na­der, ef­tersom kö­pet of­ta görs ett par år fö­re in­flytt­ning och för­sälj­ning av be­fint­ligt bo­en­de. Det gör kö­pa­re sår­ba­ra på en mark­nad med stil­lastå­en­de el­ler nedåt­gå­en­de pri­ser.

Nu mås­te flera bygg­her­rar se över pris­bil­den på ny­pro­du­ce­ra­de lä­gen­he­ter, en­ligt Erik Wi­kan­der, vd för Mäklar­hu­set.

– Pri­ser­na på ny­pro­duk­tion lig­ger för högt i flera pro­jekt.

Bil­den av ett vi­kan­de in­tres­se för ny­pro­duk­tion för­stärks av en ny un­der­sök­ning gjord av Ini­zio på upp­drag av SvD. Un­der­sök­ning­en vi­sar att om­kring var tred­je bo­stads­kö­pa­re är tvek­sam till att kö­pa ny­pro­du­ce­ra­de bo­stads­rät­ter.

Clau­dia Wör­mann, bo­en­de­ek­o­nom på SBAB påpekar sam­ti­digt att det finns flera an­led­ning­ar till att bo­stads­kö­pa­re kan väl­ja bort ny­pro­duk­tion.

– En del vill ha nytt, and­ra vill ha gam­malt. Men en del väl­jer ock­så bort ny­pro­duk­tion för att de blir bort­skräm­da av det mark­nads­lä­ge som finns i dag, sä­ger Clau­dia Wör­mann.

Bör bo­stads­kö­pa­re und­vi­ka ny­pro­duk­tion i nu­lä­get?

– Nej, det är klart att vi ser en pri­sju­ste­ring, men jag ser ing­en in­di­ka­tion på en bo­stads­krasch. Det vi ser är nog sna­ra­re ett nytt nor­mallä­ge. Det känns så klart in­te kul för bo­stads­säl­ja­re, men det kanske är så här det egent­li­gen ska se ut. ª

Bo­en­de­ek­o­no­men Clau­dia Wör­mann påpekar att det finns fler an­led­ning­ar till att bo­stads­kö­pa­re väl­jer bort ny­pro­duk­tion. Fo­to: To­mas Oneborg

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.