Oklar fram­tid för Mel­ker Schörling AB

Svenska Dagbladet - - NYHETER - Mi­kael Tör­n­wall

En vik­ti­ga­re frå­ga är om bo­lag som till mer än 90 pro­cent kon­trol­le­ras av en li­ten ägar­grupp alls har på bör­sen att gö­ra.

Att in­vest­ment­bo­la­get Mel­ker Schörling AB läm­nar bör­sen är lo­giskt. Men det ska­par en hel del frå­gor om vad som nu ska hän­da med in­ne­ha­ven i någ­ra av börsens stor­bo­lag.

Det är unikt att ett så stort in­vest­ment­bo­lag som Mel­ker Schörling AB (MSAB) läm­nar bör­sen. Att in­vest­ment­bo­lag änd­rar skep­nad är in­te ovan­ligt. Öresund de­la­des upp i ett nya Öresund och Cre­a­des när Mats Qvi­berg och Sven Hag­strö­mer gick skil­da vägar. Pro­vi­den­tia gick upp i In­ve­s­tor på 1990-ta­let.

Ett av de få svens­ka in­vest­ment­bo­lag som för­svun­nit f rån­börs enär Sten­beck kon­trol­le­ra­de In vik, som sål­des till is­länds­ka Mi­lesto­ne för 7,4 mil­jar­der för tio år se­dan.

När Mel­ker Schörling AB för­svin­ner hand­lar det om ett bo­lag med ett börs­vär­de på 67 mil­jar­der kro­nor.

Med un­dan­tag för bud­ni­vån finns än­då in­te myc­ket att sör­ja över. Bu­det på 569 kro­nor per ak­tie mot­sva­rar en pre­mie på ba­ra 3,9 pro­cent jäm­fört med stäng­nings­kur­sen i mån­dags. Det kom­mer nog att mutt­ras en del bland småä­ga­re som köpt in sig till hög­re pri­ser än så, men myc­ket mer än mutt­ra kan de in­te gö­ra.

Mel­ker Schörling själv äger till­sam­mans med de and­ra sto­rä­gar­na Ste­fan Pers­son och Uni­ted In­ter­na­tio­nal En­ter­pri­ses 92 pro­cent av ak­ti­er­na. Snålt el­ler in­te, de kan be­gä­ra tvångs­in­lö­sen av ak­ti­er­na och så är den dis­kus­sio­nen över.

En vik­ti­ga­re frå­ga är om bo­lag som till mer än 90 pro­cent kon­trol­le­ras av en li­ten ägar­grupp alls har på bör­sen att gö­ra. Sto­rä­gar­na kan sty­ra och stäl­la pre­cis som de be­ha­gar och mi­no­ri­te­ten har i prak­ti­ken ing­et skydd alls.

Det är dess­utom in­te helt up­pen­bart var­för sto­rä­gar­na skul­le vil­ja stan­na kvar på bör­sen. En­ligt ord­fö­ran­den Mi­kael Ek­dahl finns i dag inga skatte­mäs­si­ga för­de­lar med att va­ra ett no­te­rat in­vest­ment­bo­lag.

Bo­la­get slip­per nu det om­fat­tan­de re­gel­verk som om­ger bör­sen, för att in­te ta­la om att man slip­per den me­di­a­la gransk­ning som kom­mer med att va­ra no­te­rat på Stock­holms­börsens Lar­ge Cap-lis­ta.

Att det in­te en­bart har för­de­lar att va­ra vd i ett börs­bo­lag kan om in­te an­nat Ola Rol­lén in­ty­ga. Han är in­te ba­ra vd för det störs­ta port­följ­bo­la­get, Hex­a­gon, ut­an ock­så hu­vud­per­son i en rät­te­gång om in­si­der­han­del och fö­re­mål för en lång rad ar­tik­lar om höga vd-lö­ner.

Slut­li­gen slip­per MSAB den rätt sto­ra ut­gift det in­ne­bär att va­ra ett börsno­te­rat bo­lag. Sto­rä­gar­na har nog fler än en gång haft an­led­ning att und­ra till vil­ken nyt­ta det va­rit.

Men även om det är lo­giskt att MSAB läm­nar bör­sen ska­par det än­då en del frå­gor om vad som ska hän­da med port­föl­jen. MSAB är sto­rä­ga­re i flera av Sve­ri­ges störs­ta bo­lag, bland an­nat Hex­a­gon, Secu­ri­tas och As­sa Abloy (de bå­da sist­nämn­da bo­la­gen la­de grun­den till Mel­ker Schörlings pri­va­ta för­mö­gen­het).

Mi­kael Ek­dahl skri­ver vis­ser­li­gen till SvD Nä­rings­liv att ”vi av­ser att fort­sät­ta med sam­ma stra­te­gi”. När Mel­ker Schörling själv in­te läng­re är ak­tiv i si­na bo­lag finns än­då an­led­ning att frå­ga hur länge in­vest­ment­bo­la­get som fått sitt namn ef­ter ho­nom kom­mer att va­ra kvar som äga­re i al­la si­na port­följ­bo­lag.

Mi­kael Tör­n­wall är re­por­ter på SvD. Läs fler tex­ter på: SvD.se/av/mi­kael-tor­n­wall

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.