Fi­nansin­spek­tio­nen var­nar finansbolag

Svenska Dagbladet - - NYHETER - Em­my­lou Tuv­hag em­my­lou.tuv­hag@svd.se

Ex­ceed har be­gått så all­var­li­ga över­trä­del­se­ratt Fi­nansin­spek­tio­nen över­vägt att dra in bo­la­gets till­stånd. Myn­dig­he­ten nö­jer sig dock med att var­na vär­de pap­pers­bo­la­get och ut­fär­da en straffav­gift på 3,5 mil­jo­ner kro­nor. SvD har ti­di­ga­re be­rät­tat om In­ga­lill Lo­ewe, som vän­de sig till vär­de pap­pers­bo­la­get Ex­ceed för att för­bätt­ra av­kast­ning­en på sin pen­sion. Ex­ceed glöm­de dock bort hen­nes pen­sions­peng­ar i två år på ett de­på­kon­to ut­an rän­ta, och först ef­ter 16 må­na­der kom­pen­se­ra­des hon.

Nu får Ex­ceed en var­ning från Fi­nansin­spek­tio­nen, F I. Bo­la­get får var­ning­en på grund av brist­fäl­li­ga ru­ti­ner och då­lig kon­troll i sin han­te­ring av kun­der­nas me­del, och ska be­ta­la en sank­tions­av­gift på 3,5 mil­jo­ner kro­nor.

Över­trä­del­ser­na är all­var­li­ga, en­ligt Ag­ne­ta Blomquist, av­del­nings­chef vid mark­nads­upp­för an­de­rätt på Fi­nansin­spek­tio­nen

–Ing­et an­nat bo­lag har så vitt jag kän­ner till fått en sank­tion för så­da­na här över­trä­del­ser. Bo­la­gen ser till att skö­ta des­sa frå­gor, ef­tersom det rör sig om vik­ti­ga och cen­tra­la reg­ler, sä­ger hon.

Det var i ja­nu­a­ri 2017 som FI in­led­de en un­der­sök­ning av Ex­ceed. FI ge­nom­för­de ett plats­be­sök och ut­red­nings­ar­be­te. Gransk­ning­en om­fat­ta­de bland an­nat rap­por­ter från bo­la­gets risk­funk­tion och ex­ter­na re­vi­sor, pro­to­koll från sty­rel­se­mö­ten och rap­por­ter till sty­rel­sen om pro­blem med kli­ent me­dels av­stäm­ning.

Syf­tet var bland an­nat att se hur bo­la­get upp­fyll­de reg­ler­na om skydd av me­del som till­hör kun­der. Det stod då klart att Ex­ceed in­te har haft så­da­na ru­ti­ner som re­gel­ver­ket krä­ver. Där­med har det un­der vis­sa pe­ri­o­der fun­nits ett mind­re be­lopp på bo­la­gets kli­ent me­dels kon­to­jäm­fört med bo­la­gets no­te­ring­ar om kun­der­nas sam­la­de ford­ring­ar. Vid ett till­fäl­le sak­na­des över 4 mil­jo­ner kro­nor på kon­tot.

De bris­tan­de ru­ti­ner­na har en­ligt FI med­fört att det har fun­nits en klar risk för bo­la­gets kun­der att drab­bas av eko­no­misk ska­da.

– Yt­terst in­ne­bar över­trä­del­ser­na en risk för att kun­der­na in­te skul­le ha fått si­na peng­ar när de skul­le vil­ja. Men det är vik­tigt att på­pe­ka att det in­te har in­träf­fat, sä­ger Ag­ne­ta Blomquist.

FI an­ser att de över­trä­del­ser som Ex­ceed har be­gått är så all­var­li­ga att myn­dig­he­ten be­dömt att det fun­nits skäl att över­vä­ga en åter­kal­lel­se av bo­la­gets till­stånd. Ex­ceed har dock vid­ta­git åt­gär­der som gör att FI nö­jer sig med att ge bo­la­get en var­ning och en sank­tions­av­gift.

– Vi be­dö­mer att Ex­ceed nu upp­fyl­ler la­gens krav. Ris­ken som ti­di­ga­re fanns för eko­no­misk ska­da för bo­la­gets kun­der finns in­te nu, sä­ger Ag­ne­ta Blomquist.

På tis­da­gen får även Sörm­lands Sp­ar­bank en an­märk­ning och en sank­tions­av­gift, på 12,7 mil­jo­ner kro­nor. ª

Fi­nansin­spek­tio­nen var­nar vär­de­pap­pers­bo­la­get Ex­ceed. Fo­to: To­mas Oneborg

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.