Bolå­ne­mar­gi­na­ler­na kvar på hög ni­vå

Svenska Dagbladet - - NYHETER -

Ga­pet mel­lan bo­rän­tor­na och ban­ker­nas fi­nan­sie­rings­kost­na­der för bolån har krympt mar­gi­nellt i höst, en­ligt Fi­nansin­spek­tio­nen (FI).

– Det har pla­nat ut på en hög ni­vå, sä­ger FI-ana­ly­ti­kern Hen­rik Lars­son. Den så kal­la­de bolå­ne­mar­gi­na­len låg på 1,71 pro­cen­ten­he­ter i slu­tet av sep­tem­ber. Det är 0,02 pro­cen­ten­he­ter läg­re än i slu­tet av ju­ni, en­ligt FI:s be­räk­ning­ar.

Men det är in­te hus­hål­len som bli­vit bätt­re på att pres­sa ned si­na bo­rän­tor, ut­an ban­ker­nas fi­nan­sie­rings­vill­kor som har bli­vit nå­got säm­re, en­ligt FI. Ut­veck­ling­en syns bå­de vad gäl­ler ban­ker­nas kor­ta och långa fi­nan­sie­rings­mo­del­ler.

– Up­pen­bar­li­gen har kun­der­na in­te lyc­kats pres­sa ned si­na rän­tor någon­ting yt­ter­li­ga­re i det här kvar­ta­let. För­mod­li­gen är väl många kun­der in­te till­räck­ligt ak­ti­va, sä­ger Hen­rik Lars­son.

För att sät­ta press nedåt på bo­rän­tan krävs för­hand­ling med ban­ken och om det in­te ger re­sul­tat byte av bank, en­ligt Hen­rik Lars­son.

– Det finns ju ett ti­o­tal på­lit­li­ga och sto­ra ak­tö­rer i Sverige. Det är in­te pro­ble­met, att det finns för få. Men man drar sig för att by­ta bank och ser mas­sa be­svär med det, sä­ger han.

Han på­min­ner om att kun­der med amor­te­rings­fria bolån från ti­den fö­re FI:s amor­te­rings­krav 2016 har rätt att flyt­ta lå­nen till en ny bank ut­an att tving­as bör­ja amor­te­ra.

–Det ska in­te ha nå­gon in­lås­nings­ef­fekt. Men det kanske finns kon­su­men­ter som tror att det är så. Det skul­le va­ra be­klag­ligt i så fall, sä­ger Hen­rik Lars­son. ª

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.