Sto­ra pris­va­ri­a­tio­ner för den po­pu­lä­ra spar­for­men

Svenska Dagbladet - - NYHETER - Em­my­lou Tuv­hag em­my­lou.tuv­hag@svd.se

7 900 kro­nor el­ler 97 200 kro­nor? Pri­set för en ka­pital­för­säk­ring va­ri­e­rar enormt. För den som väl­jer fel ris­ke­rar spar­lös­ning­en att bli onödigt dyr. När av­drags­rät­ten för privat pen­sions­spa­ran­de upp­hör­de 2016 blev de van­li­gas­te al­ter­na­ti­ven in­ve­ste­rings­spar­kon­to (ISK) och ka­pital­för­säk­ring.

För dem som valt att spa­ra i en ka­pital­för­säk­ring finns det ett par fäl­lor att se upp med. Kost­na­der­na och vill­ko­ren kan näm­li­gen skil­ja stort.

– Av­gif­ter­na är väl­digt vik­ti­ga, sär­skilt om man spa­rar över lång tid till pen­sio­nen, sä­ger Ste­fan The­le­ni­us, pen­sions­spe­ci­a­list på Kon­su­men­ter­nas För­säk­rings­by­rå.

Sam­ti­digt är kost­na­der­na många gång­er svå­ra att för­stå sig på. Först kan det va­ra en grund­av­gift för själ­va för­säk­ring­en. Det kan även fö­re­kom­ma ex­em­pel­vis en pro­cen­tu­ell avgift på in­sätt­ning­ar. Se­dan till­kom­mer even­tu­el­la fond­av­gif­ter och så kal­lat cour­tage.

Sam­man­ta­get ris­ke­rar kost­na­der­na att bli sky­höga.

– Att räk­na ut kost­na­der­na från förs­ta in­be­ta­la­de till den sista ut­be­ta­la­de kro­nan är kanske möj­ligt för en räk­ne­kun­nig ci­vilin­gen­jör, men det är omöj­ligt för en van­lig kon­su­ment, sä­ger An­naKa­rin Balt­za­ri Dan­fors, chef över Kon­su­men­ter­nas För­säk­rings­by­rå.

Kon­su­men­ter­nas För­säk­rings­by­rå har där­för ta­git fram ett verk­tyg i Pen­sions­gui­den för att syn­lig­gö­ra av­gif­ter, kost­na­der och för­lo­rad av­kast­ning för oli­ka ka­pital­för­säk­ring­ar, såsom de­på­för­säk­ring, fond­för­säk­ring och tra­di­tio­nell för­säk­ring.

Det vi­sar sig att skill­na­den i pris mel­lan oli­ka för­säk­rings­lös­ning­ar va­ri­e­rar stort.

SvD har, med hjälp av verk­ty­get, tit­tat när­ma­re på ex­akt hur stor skill­na­den blir för den som är 40 år och spa­rar 1 000 kro­nor i må­na­den för att ta ut över en 20-års­pe­ri­od från 65-års­da­gen. Det spa­ra­de ka­pi­ta­let vän­tas bli 323 000 kro­nor – fö­re av­drag för av­gif­ter och kost­na­der. Men pri­set på en ka­pital­för­säk­ring kan skil­ja näs­tan 90 000 kro­nor.

Spa­ra­ren kan få en för­säk­rings­lös­ning ut­an ga­ran­ti till en kost­nad av 7 900 kro­nor hos Nord­net och Avan­za. Men kost­na­den kan ock­så lan­da på 97 200 kro­nor om sam­ma per­son i stäl­let väl­jer Dans­ke Bank Da­ni­ca Pen­sion – Ka­pi­tal Flex. El­ler på 94 400 kro­nor för den som via en råd­gi­va­re väl­jer Skan­di­as ka­pital­för­säk­ring fond.

Om sam­ma per­son i stäl­let väl­jer en tra­di­tio­nell för­säk­ring va­ri­e­rar pri­ser­na från 40 000 kro­nor till 83 400 kro­nor. Bil­li­gast är Skan­dia allt i ett ka­pital­för­säk­ring köpt via In­ter­net. Dy­rast är SEB:s ka­pital­för­säk­ring.

– Det spre­tar hur oli­ka ak­tö­rer har valt att ta be­talt. Även bransch­re­pre­sen­tan­ter kan ha svårt för att för­stå vad pro­cent­sat­ser gör för spa­ran­det på lång sikt. Men ef­fek­ten av av­gif­ter­na väx­er över tid, sä­ger Ste­fan The­le­ni­us.

Kost­na­den för en ka­pital­för­säk­ring på­ver­kas till viss del av din ål­der, ef­tersom det åter­be­tal­nings­skydd som föl­jer med en ka­pital­för­säk­ring är dyrare ju äld­re du är. Skyd­det in­ne­bär att om du själv skul­le gå bort be­ta­las peng­ar­na ut till den för­månsta­ga­re du satt in el­ler till ditt döds­bo.

Pri­set blir ock­så hög­re med en så kal­lad pre­mie­be­fri­el­se­för­säk­ring, som in­ne­bär att för­säk­rings­bo­la­get tar över pre­mi­e­in­be­tal­ning­ar­na vid ned­satt ar­bets­för­må­ga. Även ett ef­ter­le­van­de­skydd med ett för­hands­valt döds­falls­be­lopp ger en hög­re avgift.

– Dyrare be­hö­ver in­te i al­la fall va­ra säm­re. Vill man ex­em­pel­vis ha en ga­ran­ti får man va­ra be­redd att ta kost­na­den, sä­ger Ste­fan The­le­ni­us. ª

Det krävs en räk­ne­kun­nig ci­vilin­gen­jör för att räk­na ut kost­na­der­na från förs­ta in­be­tal­ning­en till sista ut­be­tal­ning­en, sä­ger An­na-Ka­rin Balt­za­ri Dan­fors, chef vid Kon­su­men­te­ter­nas för­säk­rings­by­rå. Fo­to: Lars Pe­hr­son

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.