Star­ka siffror för in­du­strin

Svenska Dagbladet - - NYHETER -

Pro­duk­tio­nen i den svens­ka tek­nik­in­du­strin be­döms öka med tolv pro­cent i år, men näs­ta år vän­tas ök­ning­en stan­na på fem pro­cent, en­ligt bransch­or­ga­ni­sa­tio­nen Tek­nik­fö­re­ta­gens prognos.

Or­sa­ken till den höga pro­duk­tions­ni­vån är främst en glo­bal ef­ter­frå­gan, även om det på for­dons­si­dan i prin­cip står stil­la. I Sverige är det tvärtom for­donsin­du­strin som dri­ver till­väx­ten i tek­nik­in­du­strin i år. Även ma­ski­nin­du­strin går starkt, med ett om­fat­tan­de upp­sving i år och ”bätt­re än nor­malt” näs­ta år.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.