Ex­port lyft för tysk ekonomi

Svenska Dagbladet - - NYHETER -

Den tys­ka eko­no­min går bätt­re än vän­tat, bland an­nat till följd av en stark ex­port. Brut­to­na­tio­nal­pro­duk­ten (BNP) steg med 0,8 pro­cent un­der tred­je kvar­ta­let jäm­fört med kvar­ta­let fö­re. Eko­nom­kå­ren ha­de i snitt räk­nat med en till­växt på 0,6 pro­cent för Eu­ro­pas störs­ta ekonomi.

Li­te se­na­re släpp­te det eko­no­mis­ka in­sti­tu­tet ZEW sin må­nat­li­ga mät­ning om stäm­nings­lä­get i den tys­ka eko­no­min som vi­sar på fort­satt op­ti­mism bland in­ve­ste­rar­na. In­dex­et steg från 17,6 i ok­to­ber till 18,7 i no­vem­ber.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.