Jonas Frö­berg: Så kan Ki­na bli störst i världen på el­bi­lar

Snart lan­se­ras en rik­tig ut­ma­na­re till Tes­la. Ki­na het­sar på el­bils­ut­veck­ling­en – med säljkvo­ter och nya el­bils­fa­bri­ker. Men bakom lig­ger in­te snäll­het ut­an en akut plan för de då­li­ga ut­släp­pen och att nå glo­balt her­ra­väl­de för el­bi­lar och bat­te­ri­er­nas st

Svenska Dagbladet - - BÖRS & MARKNAD -

ust nu ko­kar det i Ki­nas el­bils­ut­veck­ling. Ny­li­gen kom ny­he­ten att den ki­ne­sis­ka Teslaut­ma­na­ren med det sif­ferin­spi­re­ran­de nam­net Nio tar in 8,3 mil­jar­der kro­nor i ka­pi­tal. El­bils­bo­la­get ska om en må­nad lan­se­ra den ele­gan­ta och helt eg­na el­bils­su­ven ES8, som tryc­ker sin lans rakt i brös­tet på Teslas Mo­del X. De nya peng­ar­na peng­ar­na kom­mer i hu­vud­sak från Tencent som är Asi­ens näst högst vär­de­ra­de te­ch­bo­lag.

Bo­la­get Nio het­te ti­di­ga­re Next EV med fram­tids­ut­sik­ter skö­ra som en svä­van­de såp­bubb­la. Men nu är det en rik­tig el­bils­ut­ma­na­re att hål­la koll på: Tänk Ki­nas el­bils­mark­nad som en stor flam­man­de maj­bra­sa där man las­tar på ett stort lass nytt fnös­ke.

Ki­na är värl­dens störs­ta bil­mark­nad. Fram­förallt finns 45 pro­cent av den den glo­ba­la el­bils­för­sälj­ning­en

Jdär en­ligt siffror från för­ra året. El­bi­lar­na har ökat snabbt, men ut­gör än­då ba­ra 1,8 pro­cent av den to­ta­la bil­för­sälj­ning­en.

Värl­dens kol­di­ox­id­ut­släpp ökar, en­ligt pre­li­mi­när sta­tistik från 2017. Den sto­ra bo­ven är Ki­na, med en ut­släppsök­ning på 3,5 pro­cent.

Låt oss va­ra full­stän­digt kla­ra med en sak: Ki­nas pre­si­dent Xi Jin­ping sik­tar på att nå världs­her­ra­väl­de in­om el­bi­lar. Och han har satt sten­hår­da krav: Om drygt ett år, 2019, ska 10 pro­cent av Ki­nas ny­bils­flot­ta va­ra el- el­ler ladd­hy­brid­bi­lar. Från 2020 ökas kra­vet till 12 pro­cent.

Det blir svet­tigt för många bil­till­ver­ka­re. De som in­te kla­rar kra­ven får an­ting­en bö­ta el­ler kö­pa an­de­lar i ett kvot­sy­stem från kon­kur­ren­ter som kla­rat kra­ven. Räk­na med be­ty­dan­de bö­tes­be­lopp.

Yt­ter­li­ga­re en stor ny­het kom mitt un­der USA:s pre­si­dent Do­nald Trumps smått eu­fo­ris­ka rund­tur med Xi Jin­ping i Pe­king: Ki­na öpp­nar upp för att ut­länds­ka bil­till­ver­ka­re ska få eta­ble­ra sig i spe­ci­el­la fri­han­dels­zo­ner re­dan un­der en prö­vo­pe­ri­od från ju­ni näs­ta år.

Tes­la är ett av bo­la­gen som nu sik­tar på en fa­brik i en zon ut­an­för Shang­hai.

Ki­na lät­tar allt­så på det gam­la kra­vet att ut­länds­ka bil­till­ver­ka­re tving­as in i kom­pli­ce­ra­de sam­risk­bo­lag med ki­ne­sis­ka till­ver­ka­re.

Xi Jin­ping gör det in­te för att va­ra snäll. Ki­na mås­te dri­va på el­bils­ut­veck­ling­en och där­med mins­ka ut­släpps­ni­vå­er­na. Där­med sät­ter de ock­så press si­na in­hems­ka bil­till­ver­ka­re där flera lig­ger ef­ter i el­bils­tek­nik. Ge­ely, Vol­vo Cars och Nevs har hit­tills haft sto­ra för­de­lar av att va­ra Ki­naäg­da i el­bils­ra­cet, men får nu tuf­fa­re kon­kur­rens.

Det hand­lar ock­så om att ka­pa åt sig till­växt: Gold­man Sachs räk­nar med att 60 pro­cent av värl­dens el­bi­lar säljs i Ki­na 2030.

Men fram­förallt hand­lar det om and­ra hög­re po­li­tis­ka skäl: Xi Jin­ping vill re­du­ce­ra Ki­nas ol­jeim­port – och sam­ti­digt bli världs­le­dan­de på li­ti­umjon-bat­te­ri­er, där i dag två av värl­dens topp­fem-till­ver­ka­re finns i Ki­na: CATL och BYD. Räk­na kallt med att al­la som får till­stånd att till­ver­ka el­bi­lar i Ki­na kom­mer att hän­vi­sas till ki­ne­sis­ka bat­te­ri­le­ve­ran­tö­rer. Hos Vol­vo Cars, vars el­bils­ut­veck­ling är för­lagd till Ki­na, he­ter det att man än­nu in­te be­stämt bat­te­ri­le­ve­ran­tör – Nort­h­volt pla­ne­rar en stor fa­brik i Sverige, men det är ing­en högoddsa­re att Volvos ki­ne­sis­ka äga­re nic­kar ös­terut.

Och det stan­nar in­te där: Ki­na som en gång var ”värl­dens verk­stad” sik­tar nu på att ka­pi­ta­li­se­ra allt fler led i till­växt­in­du­strins vär­de­ked­jor: Nu kopp­lar de grep­pet om li­ti­umjon-bat­te­ri­er­nas störs­ta brist­va­ra: grun­däm­net ko­bolt (var­je el­bil har runt 25 ki­lo ko­bolt i sig). Upp mot 60 pro­cent av värl­dens ko­bolt ut­vinns i Kon­go där Ki­na en­ve­tet har in­ve­ste­rat stort i gru­vor. Mer än hälf­ten av den pro­ces­sa­de ko­bolt som an­vänds i värl­dens bat­te­ri­er görs i Ki­na – som får 90 pro­cent av sin ko­bolt från Kon­go (ing­et av län­der­na är hel­ler kän­da för fri­kos­ti­ga mänsk­li­ga rät­tig­he­ter). För­ra året var 7 av de 10 störs­ta ko­bolt­pro­du­cen­ter­na i Kon­go Ki­na-äg­da.

Som eng­elsk­män­nen sä­ger: You do the mat­hs.

Jonas Frö­berg är re­por­ter på SvD Nä­rings­liv. Läs fler tex­ter på: SvD.se/av/jonas-fro­berg

Håll­bar mo­tor | SvD.se Ki­ne­sis­ka el­bils-su­ven ES8 vill bli en Tes­la-ut­ma­na­re. Fo­to: Andy Wong/AP

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.