Bran­schen tän­jer på san­ning­en om mil­jö­vän­li­ga el­bi­lar

Svenska Dagbladet - - BÖRS & MARKNAD - Mi­kael Tör­n­wall mi­kael.tor­n­wall@svd.se bjorn.lin­dahl@svd.se

Den fos­sil­fria el­bi­len är in­te fullt så mil­jö­vän­lig som bran­schen vill på­ski­na. Det är till­verk­ning­en av bat­te­ri­er­na som krä­ver enor­ma mäng­der ener­gi in­nan bi­lens ens rul­lat en me­ter. Nu ökar kra­ven på att till­ver­kar­na ska re­do­vi­sa bi­lar­nas livscy­ke­la­na­lys. Bran­schen lyf­ter gär­na fram el­bi­lar­nas mi­ni­ma­la mil­jöpå­ver­kan vid kör­ning. Volks­wa­gen mark­nads­för till ex­em­pel si­na el-bi­lar med or­det ”fos­sil­fritt. Nis­sans slo­gan är Ze­ro emis­sions”, allt­så noll ut­släpp.

Men det är in­te he­la san­ning­en. Vis­ser­li­gen är kol­di­ox­id­ut­släp­pet per mil i stort sett noll, i vart fall i Sverige där näs­tan all el kom­mer från fos­sil­fri vind, vat­ten och kärn­kraft. Men bil­till­ver­kar­na ta­lar tyst om att till­verk­ning­en av el­bil har myc­ket stör­re mil­jöpå­ver­kan än en mot­sva­ran­de bil med ben­si­nel­ler die­sel­mo­tor.

IVL Svens­ka mil­jö­in­sti­tu­tet ef­ter­ly­ser att bil­bran­schen mås­te bli bätt­re på att re­do­vi­sa den to­ta­la mil­jöpå­ver­kan en bil har. En så kal­lad livscy­ke­la­na­lys. För­u­tom ut­släp­pen från när bi­len körs omfattar det allt från CO₂-ut­släp­pen från gruv­ma­ski­ner­na som bry­ter me­tal­ler och mi­ne­ra­ler som bi­len byggs av till de växt­hus­ga­ser som släpps ut när bi­len skro­tas. Ana­ly­sen omfattar ock­så an­vänd­ning­en av re­surs­knap­pa me­tal­ler som an­vänds i li­ti­umjon­bat­te­ri­er och som in­te säl­lan bryts i gru­vor med hems­ka ar­bets­för­hål­lan­den.

– Man får an­ta att den som kö­per en el­bil är ex­tra in­tres­se­rad av mil­jö­per­spek­ti­vet och då blir en livscy­ke­la­na­lys ex­tra vik­tig, sä­ger Lis­beth Dahllöf, fors­ka­re på IVL Svens­ka Mil­jö­in­sti­tu­tet.

Tyc­ker du att det kan bli vil­se­le­dan­de att man in­te ger he­la bil­den?

– Man kan in­te an­nat än sva­ra ja på den frå­gan.

Det som drar ner be­ty­get för el­bi­lar är till­verk­ning­en av bat­te­ri­er­na. Den ener­gi som går åt för att till­ver­ka ett en­da bat­te­ri­pack till en av Teslas topp­mo­del­ler kon­su­me­rar li­ka myc­ket el som går åt för att dri­va en vär­me­pump i en vil­la un­der ett helt år.

Bil­till­ver­kar­na sva­rar på kri­ti­ken med att man föl­jer de reg­ler som gäl­ler.

–Mark­nads­fö­ring av bi­lar är gans­ka snävt de­fi­ni­e­rad med av­se­en­de på CO₂-ut­släpp. I prin­cip all mark­nads­fö­ring ska in­ne­hål­la det CO₂-vär­de som bi­len släp­per ut vid kör­ning, sä­ger svens­ka Nis­sans kom­mu­ni­ka­tion­chef Alex­an­dra Ös­ter­plan.

Volks­wa­gens mark­nads­chef Mar­cus Tho­mas­folk ger un­ge­fär sam­ma be­sked.

–Det är klart att man kul­le kun­na gö­ra en livscy­ke­la­na­lys, men det vi re­do­vi­sar är ut­släp­pen när man kör.

Men kan du in­te se ett stör­re be­hov av att re­do­vi­sa ut­släp­pen från till­verk­ning­en i och med att de är så myc­ket stör­re för el­bi­lar än för ben­sin el­ler die­sel­b­lar?

– Jag kan för­stå att det all­tid finns ett in­tres­se av att ve­ta mer. Men det är väl­digt många fak­to­rer som på­ver­kar det. Det vi kan pub­li­ce­ra lo­kalt är ut­släp­pen som ge­ne­re­ras när du kör bi­len.

Bå­da fö­re­ta­gen öpp­nar dock för att ge en mer hel­täc­kan­de bild på sikt – om al­la and­ra ock­så gör det.

–I ett kon­su­ment­per­spek­tiv kan man ab­so­lut för­stå att ett to­talt CO₂-foot­print vo­re in­tres­sant och om och när ett så­dant finns de­fi­ni­e­rat för så­väl el­bi­lar som ICE-bi­lar kom­mer vi själv­klart att för­hål­la oss till ett så­dant mått, sä­ger Alex­an­dra Ös­ter­plan. ª Kön ring­la­de sig hund­ra me­ter ut­an­för dom­sto­len, för­bi en is­skulp­tur som sym­bo­li­se­ra­de den nors­ka grund­la­gen, när mil­jö­ak­ti­vis­ter och and­ra ak­ti­vis­ter vil­le kom­ma in som åhö­ra­re.

Det må­let hand­lar om är om grund­la­gen kan an­vän­das för att stop­pa ol­je­pro­spek­te­ring i tio block i den nord­öst­ra de­len av Ba­rents hav, i när­he­ten av den sår­ba­ra is­kan­ten, där torsk och and­ra fis­ke­slag fin­ner myc­ket av sin fö­da. För­lo­rar den nors­ka sta­ten får det ock­så kon­se­kven­ser för det svens­ka ol­je­bo­la­get Lun­din Petro­le­um, som är ett av de ol­je­bo­lag som le­tar mest i des­sa havs­om­rå­den.

Lun­din är ope­ra­tör för tre av des­sa block, det vill sä­ga de är den av rät­tig­hets­in­ne­ha­var­na som har an­sva­ret för de ol­je­rig­gar som an­vänds och som pre­sen­te­rar en plan för hur ett even­tu­ellt fynd ska byg­gas ut. Det del­tar ock­så som an­delsä­ga­re i fem and­ra block. Un­der se­na­re år har Lun­din Petro­le­um och Sta­toil va­rit de ol­je­bo­lag som bor­rat flest

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.