Gre­en­pe­a­ce drar norsk ol­je­po­li­tik till domstol

Svenska Dagbladet - - BÖRS & MARKNAD - Björn Lin­dahl

OSLO Det var propp­fullt när rät­te­gång­en om Nor­ges ol­je­po­li­tik in­led­des på tis­da­gen i Oslo tings­rätt. Gre­en­pe­a­ce och mil­jö­or­ga­ni­sa­tio­nen Na­tur och Ung­dom häv­dar att den nors­ka sta­ten bry­ter mot Pa­ris­av­ta­let som ska be­grän­sa kli­mat­gas­ut­släpp. hål på den nors­ka kon­ti­nen­tal­soc­keln.

Rät­te­gång­en har ock­så väckt in­ter­na­tio­nell upp­märk­sam­het. Nor­ge var det förs­ta lan­det av al­la i världen som skrev un­der kli­matav­ta­let i Pa­ris i de­cem­ber 2015. Sam­ti­digt står Nor­ges fem mil­jo­ner in­vå­na­re för 2 pro­cent av all ol­je­pro­duk­tion i världen. Nor­ge är dess­utom ett av de få län­der­na som skri­vit in rät­ten till en ren mil­jö i grund­la­gen. Det sked­de 2014.

–Vi har kom­mit till ett pa­ra­digm­skif­te. Frå­gan är in­te läng­re när ol­jan tar slut, som när jag väx­te upp. Vi vet att vi re­dan hit­tat mer ol­ja än vad vi kan kon­su­me­ra, om må­let att hål­la tem­pe­ra­turök­ning­en un­der två gra­der ska nås, sa mil­jö­or­ga­ni­sa­tio­ner­nas ad­vo­kat Cat­hri­ne Ham­bro, när hon pre­sen­te­ra­de må­let.

Den nors­ke re­ge­rings­ad­vo­ka­ten (som mot­sva­rar ju­sti­ti­e­kans­lern i Sverige) Fredrik Se­jersted av­vi­sar att grund­la­gens pa­ra­graf 112 kan an­vän­das på det sät­tet.

– Pa­ra­gra­fen in­ne­bär att sta­ten har en plikt att skyd­da mil­jön ge­nom oli­ka åt­gär­der. En plikt­be­stäm­mel­se för sta­ten är in­te detsamma som en in­di­vi­du­ell rätt för den en­skil­de, sa­de han.

Rät­te­gång­en kom­mer där­för att fö­ras på två oli­ka plan­hal­vor. Mil­jö­or­ga­ni­sa­tio­ner­nas ad­vo­kat kom­mer att ar­gu­men­te­ra för att Nor­ge bry­ter si­na in­ter­na­tio­nel­la och na­tio­nel­la för­plik­tel­ser, att ol­je­pro­spek­te­ring­en i just des­sa om­rå­den är ex­tra far­lig och att det dess­utom är stor san­no­lik­het för att den in­te ens är lön­sam.

Re­ge­rings­ad­vo­ka­ten kom­mer att ar­gu­men­te­ra för att lag­tolk­ning­ar­na mås­te ta hän­syn till makt­för­del­nings­prin­ci­pen och att det hand­lar om de­mo­kra­tin. Men han kom­mer ock­så ar­gu­men­te­ra för att Pa­ris­av­ta­let hand­lar om att be­grän­sa kon­sum­tio­nen av ol­ja och att ex­port in­te är en del av av­ta­let alls.

–Det är in­te så en­kelt att om Nor­ge ex­por­te­rar ett fat ol­ja mer, så bränns yt­ter­li­ga­re ett fat ol­ja. Det mesta av vår ex­port går till län­der som re­dan in­fört kvo­ter för hur myc­ket kol­di­ox­id som får släp­pas ut, på­pe­ka­de Fredrik Se­jersted.

Bäg­ge si­dor an­vän­de lik­nel­sen om den gre­kis­ka sa­go­hjäl­ten Odys­seus som band sig till mas­ten för att han vil­le hö­ra si­re­ner­nas sång, ut­an att loc­kas att sty­ra far­ty­get till un­der­gång.

–Stor­ting­et har ge­nom pa­ra­graf 112 bun­det sig till mas­ten ef­tersom de vet att de in­te kan li­ta på sig själ­va när eko­no­mis­ka hän­syn gör att mil­jön ut­sätts för press, sa Cat­hri­ne Ham­bro.

– Det går in­te att bin­da upp Stor­ting­et på det sät­tet. Det är en rätts­lig kon­struk­tion som här byggs upp som står ut­an­för den ju­ri­dis­ka tra­di­tion vi har i Nor­ge, sa Fredrik Se­jersted, som emel­ler­tid er­kän­de att frå­gan ald­rig be­hand­lats i norsk rätt ti­di­ga­re. ª

In­tres­set var stort från all­män­he­ten att få en plats i Oslo tings­rätt. Fo­to: He­i­ko Junge/TT

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.