Svens­son hyl­lar lag­tri­um­fen

Svenska Dagbladet - - SPORT - Jan Maj­lard

Tommy Svens­son lu­ta­de sig till­ba­ka i tv-sof­fan hem­ma i Väx­jö:

– Jag ha­de he­la ti­den en käns­la av att vi skul­le fixa det, sä­ger 72-åring­en som led­de Sverige till VM-bron­set i USA 1994. Tommy Svens­son gör en lik­nel­se med sitt eget lag­byg­ge som seg­la­de vi­da­re på schla­gern om att grä­va guld på and­ra si­dan At­lan­ten:

–Det här är ock­så en ty­pisk lag­fram­gång. Sam­man­håll­ning­en är myc­ket värd. Al­la job­bar väl­digt hårt för varand­ra och gör varand­ra bra på pla­nen. Ut­ö­ver det kli­ver någ­ra le­dar­fi­gu­rer fram när det som bäst be­hövs, sä­ger Svens­son till SvD.

Andre­as Granqvist är svår att gå för­bi i hyll­nings­kö­ren. ”Gra­nen” klev i sin 68:e lands­kamp fram som den sto­re central­ge­stal­ten i de­fen­si­ven och räd­da­de en boll nä­ra mål­lin­jen se­dan hem­ma­la­gets an­fal­la­re Ci­ro Im­mo­bi­le trätt bol­len mel­lan be­nen på mål­vak­ten Ro­bin Ol­sen.

– Granqvist har det där långa be­net i sista stund, be­röm­mer Svens­son, som själv ha­de stor nyt­ta av sys­ter­so­nen Joachim Björ­klund i par med Pa­trik An­ders­son i mitt­för­sva­ret un­der si­na sju år som för­bunds­kap­ten.

Tommy Svens­son gjorde själv 40 lands­kam­per som mitt­fäl­ta­re fram­för en an­nan av svensk fot­bolls sto­ra lag­kap­te­ner; Björn Nordqvist.

– Lo­ja­la lag­spe­la­re spri­der ett lugn och har­mo­ni i grup­pen. Spe­la­re väx­er med upp­gif­ten, sä­ger Svens­son.

Han sä­ger att han kän­ner igen sig själv i den 19 år yng­re för­bunds­kap­te­nen Jan­ne An­ders­sons le­dar­skap:

– Gans­ka myc­ket, fak­tiskt. Han ger ett sta­bilt in­tryck, är rak och tyd­lig och ve­lar ald­rig. Det märks ock­så att han är väl­digt nog­grann i si­na för­be­re­del­ser med la­get. Jag kän­ner ho­nom in­te när­ma­re, men vi häl­sar för­stås när vi möts, sä­ger Svens­son.

Jan­ne An­ders­son från Halm­stad, där Tommy Svens­son se­dan många år till­bring­ar som­rar­na, har hål­lit sig med en re­la­tivt stor grupp spe­la­re och lyc­kats med konst­styc­ket att ”åter­an­vän­da” en del för­må­gor:

– Ta en spe­la­re som Se­basti­an Lars­son. Han var ju in­te alls med i bör­jan av kva­let. Nu har han blom­mat upp igen. Det hand­lar för­stås om att kän­na för­tro­en­de, sä­ger Tommy Svens­son om 32-åring­en från Eskilstu­na som blev ton­års­proffs i Ar­se­nal och som ald­rig har spe­lat i all­svens­kan.

Det svens­ka bragd­gäng­et på San Si­ro kan in­te be­skri­vas som ungt, hal­va la­get har pas­se­rat 30-års­strec­ket. Där skil­jer man sig mot Tommy Svens­sons trupp som tog fart i hem­ma-EM 1992 och kul­mi­ne­ra­de i USA-VM 1994. Egent­li­gen är det ba­ra Emil Fors­berg (26) av de bä­ran­de spe­lar­na som kan be­skri­vas va­ra mitt i kar­riä­ren.

–Vi var yngst i he­la tur­ne­ring­en 1994. Men det här är ock­så ett hung­rigt lag. Jag tror att det kan gå bra i Ryss­land än­då, sä­ger Svens­son och be­rät­tar att han märk­ligt nog ald­rig blev rik­tigt oro­lig hem­ma i tvsof­fan un­der mån­dags­kväl­len.

– Id­rott när det är så här slår allt, det går in­te att jäm­fö­ra med nå­got an­nat som att se en spän­nan­de film på bio, tilläg­ger han.

Den ofrån­kom­li­ga frå­gan om Zla­tan Ibra­hi­mo­vics come­back i det svens­ka lands­la­get har re­dan väckts:

– Först mås­te han bör­ja spe­la och vi­sa sin klass igen. Sen kan vi dis­ku­te­ra, sä­ger Tommy Svens­son, som in­te har kvar någ­ra upp­drag in­om fot­bol­len, men som ser sitt äls­ka­de Ös­ters IF så of­ta han kan. ª

För­re för­bunds­kap­te­nen Tommy Svens­son. Fo­to: TT/Arkiv

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.