Så får du spar­peng­ar­na att växa

DEN VAN­LI­GAS­TE SPAR­FOR­MEN bland svens­kar är spa­ran­de på ett spar­kon­to. Men varan­nan spa­ra­re är miss­nöjd med sitt spar­kon­to. Här lis­tar FOREX Bank de bäs­ta spar­tip­sen – och var­för det är vik­tigt att se vil­ken rän­ta du har på spar­kon­tot.

Svenska Dagbladet - - LEDARE - FOREX BANK

Ett med­ve­tet

spa­ran­de kan kän­nas trist och trå­kigt. Det är of­tast ro­li­ga­re att spen­de­ra peng­ar än att läg­ga un­dan dem på ett spar­kon­to. Men FOREX Bank er­bju­der dig som kund en chans att få di­na peng­ar att växa, vil­ket gör att du kan nå ditt spar­mål li­te snab­ba­re. Ge­nom att pla­ce­ra di­na spar­peng­ar på ett spar­kon­to på FOREX Bank får du en in­lå­nings­rän­ta på 0,35 pro­cent*.

– Två av tre svens­kar har ing­en rän­ta på sitt spar­kon­to. Ska man sät­ta in si­na peng­ar på kon­to i ban­ken ska man ha rän­ta. Med ett spar­kon­to på FOREX Bank får du 0,35 pro­cent in­lå­nings­rän­ta* och en trygg­het ef­tersom kon­ton på FOREX Bank om­fat­tas av den stat­li­ga in­sätt­nings­ga­ran­tin**, sä­ger Fre­dric Nils­son, an­sva­rig för FOREX Spa­ra.

Du får även

per­son­lig hjälp av FOREX Bank när du be­sö­ker nå­gon av bank­bu­ti­ker­na.

– Vi vet att många vär­de­sät­ter att kun­na få per­son­lig ser­vice då många bankä­ren­den fak­tiskt är lät­ta­re att hjäl­pa till med i ett per­son­ligt mö­te än över in­ter­net. Vi har per­son­lig ser­vice och kon­tant­han­te­ring i 80 FOREX Bank­bu­ti­ker med ge­ne­rö­sa öp­pet­ti­der, sä­ger Fre­dric Nils­son.

Att sät­ta in

si­na peng­ar på ett spar­kon­to är fort­fa­ran­de svens­kens van­li­gas­te spa­ran­de­form. Det vi­sar en un­der­sök­ning som Si­fo har gjort på upp­drag av FOREX Bank. Sju av tio (73 pro­cent) sva­rar att de har peng­ar pla­ce­ra­de på spar­kon­to. Men av des­sa har fär­re än var tred­je (28 pro­cent) per­son rän­ta på sitt kon­to.

Varan­nan spa­ra­re är miss­nöjd med sitt spar­kon­to men sam­ti­digt upp­ ger sex av tio att de in­te jäm­för in­lå­nings­rän­ta när de ska väl­ja spar­kon­to.

Glöm in­te att det all­tid är bra att spa­ra, även om du in­te har nå­got spe­ci­fikt mål med ditt spa­ran­de. En bra buf­fert att ha är cir­ka två må­nads­lö­ner på spar­kon­tot. Då är du väl för­be­redd för oför­ut­sed­da ut­gif­ter.

Här lis­tar

FOREX Bank någ­ra enk­la spar­tips:

• Se över di­na fas­ta ut­gif­ter var­je må­nad och lägg upp spa­ran­det ef­ter det.

• Spa­ra re­gel­bun­det. Gör en au­to­ma­tisk över­fö­ring från ditt lö­ne­kon­to till ditt spar­kon­to var­je må­nad di­rekt när lö­nen kom­mer in.

• Rör in­te spar­kon­tot. Låt peng­ar­na lig­ga, an­nars kom­mer det ta läng­re tid in­nan du upp­nått ditt mål.

• Se över di­na småut­gif­ ter. Många bäc­kar små gör en stor å, bru­kar det he­ta. Ut­tryc­ket stäm­mer även in på småut­gif­ter. En kaf­fe på väg till job­bet el­ler en lunch ute är kanske in­te sto­ra ut­gif­ter en­skilt men sam­man­lagt blir det of­ta rätt sto­ra sum­mor till slut. Tes­ta att skä­ra ner på des­sa ut­gif­ter och för över peng­ar­na till ditt spar­kon­to istäl­let.

• Har du kvar li­te ut­ländsk va­lu­ta ef­ter en re­sa? Be­sök närms­ta FOREXBank­bu­tik och öpp­na ett spar­kon­to. Sen är du igång med ditt spa­ran­de som ger rän­ta! Kanske ett spar­ka­pi­tal till näs­ta re­sa.

Två av tre svens­kar har ing­en rän­ta på sitt spar­kon­to. Ska man sät­ta in si­na peng­ar på kon­to i ban­ken ska man ha rän­ta. Fre­dric Nils­son

Sju av tio svens­kar svens­kar har si­na peng­ar pla­ce­ra­de på spar­kon­to. Av des­sa har fär­re än var tred­je rän­ta på sitt kon­to. Fo­to: Pex­els

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.