Inga svar på de verk­ligt vik­ti­ga frå­gor­na

Svenska Dagbladet - - LEDARE - Ivar Ar­pi ivar.ar­pi@svd.se

Tänk om Do­nald Trump in­te ha­de va­rit en gal­ning. Or­sa­ken till att han än­då vann va­let är för att en del av det han sa­de un­der val­kam­pan­jen fak­tiskt har fog för sig (och för att Hi­la­ry Clin­ton var så er­barm­ligt då­lig). Upp­rät­ta kon­troll över mi­gra­tio­nen, stäl­la hår­da­re krav på Ki­na att age­ra jus­te på den in­ter­na­tio­nel­la mark­na­den, och sat­sa mer på un­der- och me­del­klas­sens ame­ri­ka­ner, som har hal­kat ef­ter de se­nas­te åren.

Två vec­kor fö­re pre­si­dent­va­let 2016 skrev Peg­gy Noo­nan en ko­lumn i Wall Stre­et Jour­nal där hon gjor­de just den po­äng­en: Tänk en Trump vid si­na sin­nens ful­la bruk. Hon sa­de sig i stort sätt lig­ga i lin­je med Trumps stånd­punk­ter. Ty­värr var han en gal­ning, som be­ter sig som en gris mot kvin­nor, och där­för skul­le han för­lo­ra va­let, me­na­de Noo­nan. Men som vi vet vann gal­ning­en va­let. Och verk­lig­he­ten blev över en natt li­te mer overk­lig.

Det är svårt att ve­ta hur man ska han­te­ra att värl­dens mäk­ti­gas­te man är up­pen­bart skogs­to­kig. När Kim Jung-un, Nord­ko­re­as dik­ta­tor, skrev att han har en knapp till lan­dets kärn­va­pen på sitt skriv­bord, sva­ra­de Do­nald Trump att han ock­så ha­de det, men att hans knapp är stör­re. Da­gar­na ef­ter kal­lar han sig själv för ett “väl­digt sta­bilt ge­ni”. Se­dan atom­bom­ber­na över Ja­pan un­der and­ra världs­kri­get har ett kärn­va­pen­k­rig va­rit en kol­lek­tiv mar­dröm ef­tersom det i prin­cip kan gö­ra he­la jor­den obe­bo­e­lig. För Trump är det en chans till kuk­mät­ning, på Twit­ter.

Om det ha­de ut­spe­lat sig i en USA-kri­tisk sa­tir­film för någ­ra år se­dan ha­de man in­te tyckt att det var till­räck­ligt re­a­lis­tiskt för att va­ra kul.

Att lä­sa nyut­kom­na Fi­re and fu­ry av Mi­chael Wolff är att få al­la si­na värs­ta för­do­mar och far­hå­gor be­kräf­ta­de. Do­nald Trump är in­te ba­ra ga­len, han är knappt läs­kun­nig, på­står Wolff. In­te ens Trump själv­trod­de egent­li­gen in­te att han skul­le vin­na, me­nar Wolff. He­la boken är skri­ven på ett så för­akt­fullt sätt att det är nästin­till omöj­ligt att kän­na sym­pa­ti för nå­gon av ka­rak­tä­rer­na som teck­nas. Det är som Big Brother blan­dat med frans­ka hovet vid ti­den för re­vo­lu­tio­nen. Al­la är lis­man­de idi­o­ter, in­kom­pe­ten­ta kre­ti­ner, psy­ko­pa­ter och nar­cis­sis­ter.

Men det är just det här som är pro­ble­met. Wolff på­står, men kan säl­lan be­läg­ga de smas­ki­gas­te ci­ta­ten. Det är en skval­ler­bok som in­te är värd den upp­märk­sam­het den fått. Ha­de den va­rit skri­ven om vil­ken an­nan pre­si­dent som helst ha­de den kanske in­ne­bu­rit slu­tet på Wolffs kar­riär. Det är när­mast för­tal, si­da upp och si­da ned. Näs­tan så att man kän­ner att Do­nald Trump fak­tiskt för­tjä­nar den ur­säkt han krä­ver, för en gångs skull.

Wolff på­står sig ha haft till­gång till ett an­tal nyc­kel­per­so­ner samt in­blick i Vi­ta Hu­sets ma­ski­ne­ri – att han va­rit en flu­ga på väg­gen – men än­då ger han ing­en ny in­for­ma­tion om den mest an­ge­läg­na frå­gan: Hur tät kon­takt ha­de Trump och hans ad­mi­nist­ra­tion med Pu­tin-re­gi­men fö­re va­let? På den punk­ten spe­ku­le­rar Wolff li­ka vilt som han gör om en mas­sa an­nat i boken. Han på­står att Ste­ve Ban­non har kal­lat ett mö­te i Trump To­wer i juni 2016 för “lands­för­rä­de­ri”. Men rys­sar­na träf­fa­de ald­rig Trump, vil­ket Masha Ges­sen vi­sat (The Newyor­ker 7/1). Och det är ingalun­da lands­för­rä­de­ri att träf­fa re­pre­sen­tan­ter för Ryss­land.

Men än­då. Vil­ka var re­la­tio­ner­na mel­lan Trump­sta­ben och Ryss­land un­der va­let? Har Pu­tin nå­gon håll­ha­ke på Trump, som den fö­re det­ta brit­tis­ke spi­o­nen Christop­her Ste­e­le an­ses ha gett in­di­ka­tio­ner på i sin rap­port?

Fi­re and fu­ry ger inga svar på de verk­ligt vik­ti­ga frå­gor­na, men visst är den un­der­hål­lan­de. Vad gäl­ler tro­vär­dig­he­ten är i ni­vå med Do­nald Trump själv: in­te sär­skilt hög.ª

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.