Feng shui i tra­fi­ken

Svenska Dagbladet - - LEDARE - Ma­ria Rank­ka

Är peng­ar­na pro­ble­met skul­le vi kun­na gö­ra som Hong­kong

När den förs­ta fas­ta för­bin­del­sen mel­lan Hong­kon­gön och fast­lan­det, Kowloon, skul­le byg­gas i slu­tet på 1960-ta­let val­des en dy­ra­re tun­nel­lös­ning fram­för en bil­li­ga­re bro. Ett av ar­gu­men­ten var feng shui, en gam­mal ki­ne­sisk lä­ra om ener­gi­flö­den rums­ligt och i na­tu­ren. Det ha­de in­te va­rit bra feng shui att för­stö­ra den fria sik­ten över Victo­ria Har­bour med en bro.

Cross Har­bour Tun­nel, som för öv­rigt var det förs­ta ops-pro­jek­tet – of­fent­lig privat sam­ver­kan – i Hong­kong, stod fär­dig 1972 och se­dan dess har yt­ter­li­ga­re två bil­tunn­lar un­der ham­nen till­kom­mit. Över vatt­net går ba­ra båt­tra­fik och vyn är mag­ni­fik.

Pre­cis som Hong­kong är vår hu­vud­stad byggd på öar och om­gi­ven av vat­ten. Vac­kert, men in­te ut­an ut­ma­ning­ar när det kom­mer till trans­por­ter. Som stock­hol­ma­re tän­ker man osökt på be­ho­vet av en till fast för­bin­del­se ös­ter om Norr­bro, som i dag är den öst­li­gas­te per­ma­nen­ta för­bin­del­sen vi har. Ström­bron är ba­ra ett pro­vi­so­ri­um.

Om än från 1946.

Med den kraf­ti­ga be­folk­nings­till­växt som Stock­holms­re­gi­o­nen har be­hövs bå­de sats­ning­ar på ut­byggd kol­lek­tiv­tra­fik och vägar. Det är naivt att tro att bi­len kom­mer att för­svin­na in­om en över­skåd­lig fram­tid, även om vi gi­vet­vis be­hö­ver op­ti­me­ra an­vänd­ning­en av bå­de in­fra­struk­tur och for­don i tä­ta ur­ba­na mil­jö­er.

Norr­bro om­nämn­des förs­ta gång­en i slu­tet av 1200ta­let så en hel del vat­ten har onek­li­gen run­nit un­der bro­ar­na. Än­då ver­kar det svårt att kom­ma till skott med en ny öst­lig för­bin­del­se vil­ket gör att Stock­holm i prin­cip är den en­da hu­vud­sta­den i Eu­ro­pa som sak­nar en ring­led. El­ler mer kor­rekt ut­tryckt, vi har byggt om­kring tre fjär­de­de­lar av ring­en, men ut­an den sis­ta bi­ten mis­sar vi många av de po­si­ti­va ef­fek­ter­na.

Tra­fi­kin­fark­ten är stör­re än vad den bor­de va­ra, pend­lings­ti­der­na läng­re och käns­li­ga de­lar av in­nersta­den är onö­digt tra­fi­ke­ra­de ef­tersom den öst­li­ga tra­fi­ken leds ige­nom stan all­de­les oav­sett vart den ska. In­te sär­skilt bra mil­jö­po­li­tik. Tra­fik­si­mu­le­ring­ar vi­sar att tra­fi­ken i in­nersta­den skul­le mins­ka med i ge­nom­snitt cir­ka 10 pro­cent med en öst­lig för­bin­del­se. På vis­sa ga­tor och stråk skul­le tra­fik­minsk­ning­en bli 30-40 pro­cent. Det ga­tu­ut­rym­me som fri­görs med en öst­lig för­bin­del­se skul­le kun­na an­vän­das till bland an­nat cy­kel­ba­nor och för­bätt­rad stads­mil­jö. För­bin­del­sen kny­ter sam­man re­gi­o­nen och över den kom­mer bå­de el­for­don och kol­lek­tiv­tra­fik kö­ra.

Jag har dessvär­re svårt att se att en öst­lig för­bin­del­se kom­mer att va­ra med i den na­tio­nel­la pla­nen för 2018– 2029 som re­ge­ring­en, med el­ler ut­an hjälp av feng shui­mäs­ta­re, ska fat­ta be­slut om i vår. Trots att be­ho­ven är sto­ra. Trots att det finns ett starkt folk­ligt stöd från hö­ger till väns­ter – två tred­je­de­lar av be­folk­ning­en vill ha en öst­lig för­bin­del­se. Trots att Tra­fik­ver­ket har pe­kat ut sträc­kan som en brist.

Men det hjäl­per in­te om det re­gi­o­na­la po­li­tis­ka le­dar­ska­pet är splitt­rat och in­te uni­sont dri­ver frå­gan. Är peng­ar­na pro­ble­met skul­le vi kun­na gö­ra som Hong­kong. Fi­nan­si­e­ra vägen privat.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.