Eu­ro­pa kan ha fått en ny järn­la­dy

Svenska Dagbladet - - LEDARE - Ma­ria Lud­vigs­son ma­ria.lud­vigs­son@svd.se

Om man ska tro ny­hets­in­lag om Tur­ki­ets po­li­tis­ka ut­veck­ling, kan det va­ra en ny järn­la­dy på gång i Eu­ro­pa. Me­ral Ak­se­ner är den förs­ta tur­kis­ka po­li­ti­ker som på all­var ver­kar ha chans att ut­ma­na pre­si­dent Er­do­gan.

Hon blev ut­slängd ur sitt par­ti, det na­tio­na­lis­tis­ka par­ti­et MHP, när hon kri­ti­se­ra­de dess stöd för Er­do­gan. Iok­to­ber 2017 star­ta­de hon ett nytt, cen­ter­hö­ger par­ti, Go­da par­ti­et.

Möj­li­gen lå­ter det för bra för att va­ra sant. Men Ak­se­ner har bli­vit po­pu­lär och hen­nes par­ti in­tar den cen­ter-hö­ger­po­si­tion som kan till­ta­la kon­ser­va­ti­va och re­li­giö­sa. Hen­nes främs­ta bud­skap är att upp­rät­ta press­fri­het och åter­ge dom­sto­lar­na sitt obe­ro­en­de. Så­dant Er­do­gan un­der någ­ra år in­skränkt och bru­tit ner.

Ak­se­ner skul­le kun­na splitt­ra pre­si­den­tens välj­ar­bas och sät­ta hans makt i gung­ning. Stöd sak­nas in­te. Opi­ni­ons­siff­ror vi­sar att hen­nes par­ti skul­le nå över de tio pro­cent som krävs för att kom­ma in i par­la­men­tet (po­li­ti­co.com).

Hon har dess­utom po­li­tis­ka me­ri­ter som gör hen­ne eta­ble­rad, hon har bland an­nat va­rit in­ri­kesmi­nis­ter.

Dess­utom, vik­ti­gas­te av allt, hon tycks ha mod. När hen­nes par­ti grun­da­des un­der ett stormö­te i An­ka­ra i hös­tas, skan­de­ra­de hen­nes an­häng­a­re ”Premiärminister, premiärminister!”. Hon sva­ra­de: ”Pre­si­dent!”.

Rap­por­ter­na från Tur­ki­et har un­der någ­ra få år bli­vit allt vär­re. Jour­na­lis­ter, opi­ni­ons­bil­da­re, ju­ris­ter och po­li­ti­ker fängs­las. Skräck ska få fol­ket att rät­ta in sig i Er­do­gans led. Ett land som för in­te så länge se­dan stod Eu­ro­pa nä­ra och var själv­klart res­mål för dem som öns­ka­de bå­de det ”se­nas­te” och kul­tur­histo­ria på världs­ni­vå.

Vå­gar man hop­pas att nå­got gott ska för­änd­ra Tur­ki­ets be­dröv­li­ga po­li­tis­ka till­stånd? Som järn­la­dyn i ori­gi­nal, la­dy That­cher, sa­de: ”If you want so­met­hing sa­id, ask for a man. If you want so­met­hing do­ne, ask for a wo­man.”. Na­tur­ligt­vis är det in­te Ak­se­ners kön som gör hen­ne till en in­tres­sant ut­ma­na­re av Er­do­gan, ut­an det hon gör.

Men kanske är det just i Tur­ki­et, där kvin­nor sett si­na rät­tig­he­ter in­skrän­kas, av ett all­de­les sär­skilt vär­de att den­na po­li­tis­ka ta­lang är kvin­na. ª

Me­ral Ak­se­ner Fo­to: TT

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.