Kom­mu­ner ska in­te spe­ku­le­ra i mark­pris

Svenska Dagbladet - - DEBATT -

De se­nas­te fem åren har pri­set på bo­stads­rät­ter i Stock­holms län ökat med 60 pro­cent. Pri­sök­ning­en be­ror på att det är brist på bo­stä­der.

An­sva­ret för det­ta lig­ger på lä­nets kom­mu­ner. En­dast kom­mu­ner­na får gö­ra de­talj­pla­ner, ut­an vil­ka inga bo­stä­der kan byg­gas.

Många kom­mu­ner i lä­net är sto­ra mar­kä­ga­re. I kraft av det­ta kan fle­ra av de kom­mu­ner där ef­ter­frå­gan på bo­stä­der är som störst helt och hål­let dik­te­ra tak­ten i ny­pro­duk­tio­nen. Gläd­jan­de nog har bo­stads­byg­gan­det ökat. Kom­mu­ner­na har ökat till­gång­en på bygg­bar mark ge­nom att gö­ra de­talj­pla­ner för fler bo­stä­der. Att ut­bu­det när­mar sig ef­ter- frå­gan är or­sa­ken till att bo­stads­pri­ser­nas upp­gång bru­tits. Men när pri­set på bo­stä­der sjun­ker, bor­de ock­så mark­pri­set sjun­ka.

I många kom­mu­ner är in­koms­ter­na från mark­för­sälj­ning­en en vik­tig in­täkt. Det in­ne­bär ock­så att kom­mu­ner­nas in­täk­ter mins­kar om mark­pri­set sjun­ker. Att fort­sät­ta ta ut höga mark­pri­ser i stäl­let för att sän­ka dem i takt med att bo­stads­kri­sen lind­ras är där­för fres­tan­de.

Om kom­mu­ner­na in­te sän­ker pri­set på mark när pri­set på bo­stä­der sjun­ker blir det mind­re lön­samt att byg­ga. Mind­re ak­tö­rer får lik­vi­di­tets­pro­blem och tving­as läm­na till­ba­ka bygg­rät­ter till kom­mu­ner­na el­ler säl­ja dem till stör­re ak­tö­rer med mer ka­pi­tal som kan byg­ga upp en re­serv av bygg­rät­ter de kan läg­ga på is och an­vän­da läng­re fram när pri­set åter sti­ger på grund av att bo­stads­byg­gan­det mins­kar. Progno­ser vi­sar att det­ta snart kan bli verk­lig­het, bygg­tak­ten i Stock­holms­re­gi­o­nen ser ut att mins­ka fram­ö­ver.

Att kom­mu­ner­na säl­jer mark un­der mark­nads­pris till en­skil­da ak­tö­rer är in­te möj­ligt och håll­bart, det kan nog de fles­ta hål­la med om. Men att säl­ja kom­mu­nal mark över mark­nads­pris är ohåll­bart, och ofören­ligt med all vet­tig bo­stads­po­li­tik.

Kom­mu­ner mås­te slu­ta se på mar­kä­gan­de pri­märt som ett sätt att skaf­fa sig in­täk­ter. Syf­tet med kom­mu­nalt mar­kä­gan­de, som en av­gö­ran­de del av en kom­muns över­gri­pan­de upp­gif­ter, är att kom­mu­nen ska ha möj­lig­het att till­go­do­se all­män­na in­tres­sen och på sätt kun­na sty­ra den fram­ti­da sam­hälls­ut­veck­ling­en, in­te som ett sätt att spe­ku­le­ra i höga mark­pri­ser ska­pa­de av bo­stads­brist.

Ola An­ders­son ar­ki­tekt Simon Sa­fa­ri

ord­fö­ran­de Hy­res­gäst­för­e­ning­en re­gi­on Stock­holm

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.