Frå­gan i cent­rum in­för va­let

Svenska Dagbladet - - NYHETER -

IalI jour­na­li­stik är själ­va frå­gan cen­tral. Om vi lyc­kas for­mu­le­ra de rät­ta frå­gor­na, de som lä­sar­na är mest an­ge­läg­na om att få be­sva­ra­de, ökar möj­lig­he­ter­na vä­sent­ligt att det vi pub­li­ce­rar är re­le­vant.

Den pris­be­lön­te ka­na­den­sis­ke journalisten John Sa­wat­sky, ock­så verk­sam på Car­le­ton Uni­ver­si­ty i Ot­ta­wa, har ut­veck­lat en ve­ten­skap­lig me­tod för att kom­ma fram till vad som är en bra frå­ga, rent jour­na­lis­tiskt.

Någ­ra ex­em­pel: und­vik frå­gor där sva­ret är ett blankt ja el­ler nej. Att vä­va in bak­grund och eg­na kom­men­ta­rer gör att den in­ter­vju­a­de lätt kan hit­ta nödut­gång­ar. Ställ enk­la frå­gor. Jour­na­lis­ter vill gär­na im­po­ne­ra på kol­le­ger och makt­ha­va­re med kom­pli­ce­ra­de frå­gor. Men egent­li­gen är en enkla­re frå­ga svå­ra­re att for­mu­le­ra.

I en in­ter­vju i tid­ning­en Journalisten sä­ger John Sa­wat­sky:

–Jour­na­lis­ter ser frå­gor som trub­bi­ga ob­jekt, svars­proff­sen an­vän­der dem som pre­ci­sa in­stru­ment.

Som ex­em­pel be­rät­tar han: –En gam­mal pressek­re­te­ra­re till en premiärminister be­rät­ta­de en gång stolt att han ald­rig lju­git för en reporter, men att han ”mer än en gång sökt till­flykt i en då­ligt for­mu­le­rad frå­ga”.

Att kom­ma så nä­ra san­ning­en som möj­ligt lig­ger i jour­na­li­sti­kens in­ners­ta vä­sen. Att ge lä­sar­na de bäs­ta för­ut­sätt­ning­ar­na att för­stå sam­man­hang så att de själ­va kan bil­da sig en upp­fatt­ning är upp­dra­get. I det ar­be­tet är väl­for­mu­le­ra­de frå­gor vårt vas­sas­te va­pen.

In­för valå­ret 2018 lan­se­rar SvD nu sats­ning­en #sva­rapå­frå­gan. Ett jour­na­lis­tiskt grepp som vi kom­mer att an­vän­da kon­ti­nu­er­ligt un­der året, i po­li­ti­kerin­ter­vju­er, tv-pro­gram, events och myc­ket an­nat. Först ut är en in­ter­vju­se­rie med al­la åt­ta riks­dags­par­ti­er­nas par­ti­le­da­re.

Till­sam­mans med bland an­nat er lä­sa­re ska vi hit­ta och for­mu­le­ra de mest an­ge­läg­na frå­gor­na i årets val­rö­rel­se och där­ef­ter stäl­la dem till po­li­ti­ker­na. Och vik­ti­gast av allt: in­te ge upp för­rän vi fått tyd­li­ga svar.

En färsk Si­fo­un­der­sök­ning som vi pub­li­ce­rar här in­till vi­sar att sju av tio väl­ja­re upp­le­ver att po­li­ti­ker säl­lan el­ler ald­rig sva­rar på frå­gor­na de får från jour­na­lis­ter el­ler väl­ja­re. #sva­rapå­frå­gan är SvD:s sätt att hjäl­pa till och vän­da på de siff­ror­na.

Fre­dric Karén är SvD:s chefre­dak­tör. Läs fler tex­ter på: SvD.se/av/fre­dric-ka­ren

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.