”Sve­ri­ge är in­te för­be­rett för rysk des­in­for­ma­tion”

Upp­gö­rel­sen med epo­ken Re­in­feldt fort­sät­ter på än­nu ett om­rå­de. För­sva­ret är ing­et sär­in­tres­se ut­an en kärn­upp­gift, me­nar mo­de­rat­le­da­ren Ulf Kris­ters­son som vill för­dubb­la an­sla­gen på tio år. – Många tu­sen fler unga kom­mer be­hö­va gö­ra lum­pen, sä­ger han.

Svenska Dagbladet - - NYHETER - Lou­i­se Andrén Mei­ton lou­i­se.and­ren.mei­ton@svd.se

På söndag hål­ler Ulf Kris­ters­son ett av si­na vik­ti­gas­te tal i år. Mo­de­rat­le­da­ren går på scen just ef­ter ut­ri­kesmi­nis­ter Mar­got Wall­ström. En kort stund ti­di­ga­re har bå­de stats­mi­nis­ter Ste­fan Löfven (S) och Na­to­che­fen Jens Stol­ten­berg ta­lat. Kon­fe­ren­sen Folk och för­svar loc­kar de all­ra högs­ta be­sluts­fat­tar­na och mi­li­tä­rer­na till Sä­len.

När SvD in­ter­vju­ar Ulf Kris­ters­son sli­par han på de sis­ta de­tal­jer­na. Fo­kus blir på Mo­de­ra­ter­nas sä­ker­hets­po­li­tis­ka pri­o­ri­te­ring­ar i form av öka­de för­svars­an­slag, Na­to­med­lem­skap och ett nytt na­tio­nellt sä­ker­hets­råd.

Den rys­ka björ­nen oro­ar, bå­de den mi­li­tä­ra upp­rust­ning som sker men ock­så hur falsk in­for­ma­tion med­ve­tet sprids för att sönd­ra.

– Un­der mi­na tre förs­ta må­na­der har jag pri­o­ri­te­rat för­svar­s­och sä­ker­hets­po­li­ti­ken. Jag har rest in­om Sve­ri­ge men ock­så till Na­to, till FN och till Helsing­fors. Al­la jag mött har frå­gat om vi i Sve­ri­ge är för­be­red­da för rysk des­in­for­ma­tion.

Är Sve­ri­ge det?

–Nej. Vi mås­te in­se att Ryss­land in­te vill ha ett enat Eu­ro­pa, och in­te hel­ler en mul­ti­la­te­ral värld där man kom­mer över­ens i världs­sam­fun­det. De vill desta­bi­li­se­ra för att kun­na age­ra i sin egen in­tres­sesfär, en sfär som de be­trak­tar som väl­digt vid. Krim var en kri­stall­klar sig­nal att de är be­red­da att an­vän­da mi­li­tärt våld för att flyt­ta grän­ser. Vad stäl­ler det för krav på Sve­ri­ge?

–Vi mås­te rus­ta upp Sve­ri­ges mi­li­tä­ra ka­pa­ci­tet. Svens­ka sol­da­ter är väl­ut­rus­ta­de och skick­li­ga men vi har in­te ut­hål­lig­he­ten el­ler det lo­gis­tis­ka sy­stem som krävs med tan­ke på lan­dets stor­lek. Men jag tän­ker in­te be­dö­ma hur lång tid vårt för­svar skul­le hål­la.

Un­der det kal­la kri­get gjor­de fle­ra ti­o­tu­sen­tals unga män lum­pen var­je år. För­sva­ret var en stor ut­gift i stats­bud­ge­ten. När mu­ren föll och Sov­je­tu­ni­o­nen upp­lös­tes änd­ra­des po­li­ti­ken. Re­ge­men­ten la­des ner. Ham­nar sål­des. Mat

Re­ge­ring­en spe­lar ett för högt spel kring FN-kon­ven­tio­nen mot kärn­va­pen. Det an­ser Mo­de­rat­le­da­ren Ulf Kris­ters­son som ock­så tror att Sve­ri­ge är med i Na­to om tio år.

– So­ci­al­de­mo­kra­ter­na har in­te evig ve­to­rätt, sä­ger Kris­ters­son till SvD. Till de snö­kläd­da fjäl­len i Sä­len kom­mer högt upp­sat­ta svens­ka mi­li­tä­rer men ock­så re­pre­sen­tan­ter för Na­to. Ulf Kris­ters­son (M) har ett eget en­skilt mö­te bo­kat med Na­to­che­fen Jens Stol­ten­berg.

– Det finns go­da skäl att ta­las vid på tu man hand och lä­ra kän­na varand­ra. Men Na­to kom­mer in­te att dri­va Sve­ri­ge mot ett med­lem­skap. De vill att vi ska sö­ka med­lem­skap på eg­na me­ri­ter.

När Ulf Kris­ters­son och Jens Stol­ten­berg ses är en frå­ga sär­skilt vik­tigt: Sve­ri­ges fram­ti­da be­slut gäl­lan­de FN-kon­ven­tio­nen mot kärn­va­pen.

Mo­de­ra­ter­na vill in­te att Sve­ri­ge ska skri­va på. Den svens­ka re­ge­ring­en är splitt­rad i frå­gan och har löst pro­ble­met till­fäl­ligt ge­nom att till­sät­ta en ut­red­ning.

– Re­ge­ring­en ris­ke­rar att gö­ra Sve­ri­ge in­kom­pa­ti­belt med det Na­to som vi vill sam­ar­be­ta med. Jag li­tar mer på För­svars­de­par­te­men­tets lin­je än på Utri­kes­de­par­te­men­tets.

Ulf Kris­ters­son är tyd­li­ga­re än Fred­rik Re­in­feldt i Na­to­frå­gan. Den nye mo­de­rat­le­da­ren ef­ter­ly­ser en öp­pen och är­lig de­batt om ett fram­ti­da med­lem­skap.

–I al­la prak­tis­ka av­se­en­den, för­u­tom med­lem­ska­pet och de öm­se­si­di­ga för­plik­tel­ser­na och för­svars­pla­ne­ring­en, är vi att be­trak­ta som en del av ge­men­ska­pen. Vi bor­de re­dan ha an­sökt om att gå med.

Om ni vin­ner va­let, kom­mer ni då att an­sö­ka om med­lem­skap?

– Vi kom­mer in­te kas­ta in en an­sö­kan så fort det rent tek­niskt är möj­ligt. Men So­ci­al­de­mo­kra­ter­na har in­te hel­ler evig ve­to­rätt. Vi kom­mer me­to­diskt när­ma oss Na­to och sö­ka stöd för ett fullt med­lem­skap.

Mås­te So­ci­al­de­mo­kra­ter­na sä­ga ja för att en re­ge­ring ledd av de bor­ger­li­ga par­ti­er­na ska an­sö­ka?

– Det finns ing­et själv­klart svar på den frå­gan. Li­ka li­te som en snäv ma­jo­ri­tet bör dri­va ige­nom ett med­lem­skap, li­ka li­te bör en stor ma­jo­ri­tet i evig­het stop­pa ett med­lem­skap. Bå­da be­slu­ten har stor be­ty­del­se. Jag är ock­så helt sä­ker på att So­ci­al­de­mo­kra­ter­na en dag kom­mer att änd­ra sig.

Ulf Kris­ters­son, Mo­de­ra­ter­nas par­ti­le­da­re, vill rus­ta upp det svens­ka för­sva­ret. ”Un­der mi­na tre förs­ta må­na­der har jag pri­o­ri­te­rat för­svars- och sä­ker­hets­po­li­ti­ken”, sä­ger han.

Fo­to: To­mas One­borg

#sva­rapå­frå­gan | SvD.se

Mi­li­tä­rer un­der öv­ning­en Au­rora i sep­tem­ber. Fo­to: T One­borg

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.