S har in­te evig ve­to­rätt.

Svenska Dagbladet - - NYHETER -

Be­hövs en folk­om­röst­ning?

– Ju stör­re stöd desto mind­re ak­tu­ellt vo­re en folk­om­röst­ning. Det finns alltid en risk att folk­om­röst­ning­ar kom­mer att hand­la om helt and­ra sa­ker. Men jag ute­slu­ter det in­te. Nå­gon kom­mer ga­ran­te­rat be­gä­ra det.

Ulf Kris­ters­son upp­re­par fle­ra gång­er att Sve­ri­ge ald­rig har stått när­ma­re Na­to än vad vi gör just nu. En­ligt Kris­ters­son är det nu­me­ra ba­ra Väns­ter­par­ti­et och Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­na som slåss för vad han kal­lar rik­tig al­li­ans­fri­het.

– Jag upp­fat­tar att sam­ar­be­te med Na­to har myc­ket bred för­ank­ring hos det svens­ka fol­ket. Nu ta­lar vi om huruvi­da vi ska ta det sis­ta ste­get el­ler in­te.

Är Sve­ri­ge med om tio år? – Ja, det tror jag.

Om fem år?

– Det är mer osä­kert. Min räds­la är att vi en dag kom­mer till ett lä­ge, där vi in­ser att det har hänt så dra­ma­tis­ka sa­ker, att vi mås­te kas­ta in en plöts­lig an­sö­kan, sä­ger Ulf Kris­ters­son. ª

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.